Vademecum zamawiającego


  • Publikacja przedstawia zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.).
  • Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie krok po kroku przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia, a także sprawnie przejść przez nie, do momentu zawarcia umowy. Pozycja pozwoli przygotować się również na ewentualną kontrolę.
  • Dzięki publikacji zamawiający:
          – opisze przedmiot zamówienia w taki sposób, aby zamawiane
             roboty budowlane, dostawy lub usługi właściwie, racjonalnie, efektywnie oraz oszczędnie
             zaspokoiły jego określone potrzeby,
          – dowie się, jak dokonać weryfikacji podmiotowej wykonawców i ocenić złożone przez nich
             oferty,
          – uniknie popełnianych najczęściej błędów związanych z obowiązkami dokumentacyjnymi
             i informacyjnymi,
          – prawidłowo skonstruuje umowy i aneksuje je w granicach przewidzianych znowelizowanymi
             przepisami.

Fragment tekstu z poradnika:
Podwykonawca a podmiot trzeci

Warto zwrócić uwagę, że na gruncie dyrektyw unijnych rozróżnia się dwa pojęcia:
– podmiot, na zasobach którego polega wykonawca;
– podwykonawcę, na zasobach którego wykonawca nie polega.

Ustawodawca unijny operuje też pojęciem podwykonawcy, na zasobach którego wykonawca polega (na przykład część IV sekcja C „Zdolność techniczna” pkt 10 w związku z przypisem 43 w JEDZ).

W art. 22a ust. 1 ZamPublU ustawodawca (podobnie jak ustawodawca unijny) dopuszcza możliwość polegania w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach na:
– zdolnościach technicznych lub zawodowych,
– sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
innych podmiotów.

Orzecznictwo

W zachowującej aktualność opinii Rzecznika Generalnego z 8.9.2015 r. wydanej w sprawie C-324/14 (Legalis) wskazano, że wyrażenie „w stosownych sytuacjach” nie wprowadza konkretnego ograniczenia okoliczności, w jakich wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego w celu dowiedzenia instytucji zamawiającej, że będzie posiadał technologiczne lub zawodowe kwalifikacje niezbędne do wykonania danego zamówienia publicznego. Charakter powiązań prawnych jest bez znaczenia, ale wykonawca musi być zdolny dowieść instytucji zamawiającej, że rzeczywiście dysponuje wszelkimi środkami niezbędnymi do realizacji postanowień zamówienia. Wykonawca może powołać się na zdolności innych podmiotów w celu wykazania swych technologicznych lub zawodowych kwalifikacji, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z charakteru i celu zamówienia, którego wykonanie jest wymagane. Może powołać się na wskazane zdolności wyłącznie wtedy, gdy podmiot trzeci osobiście i bezpośrednio uczestniczy w wykonaniu odnośnego zamówienia.

Zastrzega się jednak w art. 22a ust. 4 ZamPublU, że w odniesieniu do warunków dotyczących:
– wykształcenia,
– kwalifikacji zawodowych, lub
– doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane.

Oznacza to, że w niektórych sytuacjach podmiot udostępniający zasoby musi stać się podwykonawcą zamówienia. Taka forma udziału w wykonywaniu umowy uwiarygodnia i urealnia przekazanie zasobów i eliminuje sytuacje patologiczne, do jakich dochodziło na tym tle. O ile w przypadku udostępniania doświadczenia konieczność wykonania części zamówienia przez podmiot trzeci nie budzi większych wątpliwości, o tyle kwestią problematyczną staje się konieczność udziału tego podmiotu w przypadku udostępniania zasobów kadrowych. Czy na tle znowelizowanych regulacji podmiot udostępniający zasób kadrowy powinien wejść w rolę podwykonawcy? Wydaje się, że może zostać utrzymana dotychczasowa interpretacja, zgodnie z którą udostępnienie tych zasobów nie wiąże się z koniecznością udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji części zamówienia oraz że podmiot trzeci może poprzestać jedynie na oddelegowaniu osób do realizacji zamówienia, sam nie uczestnicząc w jego wykonaniu.

Zamawiający oceniając zobowiązanie do udostępnienia zasobów w odniesieniu do wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia powinien szczególną uwagę poświęcić kwestii deklaracji udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na spójność oświadczeń. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu, wówczas składając oświadczenie o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy powinien wskazać część, którą będzie wykonywał podmiot udostępniający zasoby.

Przykład
We wzorze formularza oferty zamawiający wprowadza instruktaż o następującej treści:  Zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:  
* Uwaga: Oświadczenie powinno być spójne z oświadczeniem złożonym w JEDZ Część II Sekcja C i D.

Zgodnie z art. 36b ust. 2 ZamPublU w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykonawca, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Przykładowy zapis umowny:

1. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał na zasobach Podmiotu Udostępniającego Zasoby, późniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobów Podmiotu Udostępniającego Zasoby będzie możliwa, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podmiot Udostępniający Zasoby lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie określonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego Podmiotu Udostępniającego Zasoby, o którym mowa w pkt. 1, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tym Podmiotem Udostępniającym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z Podmiotem Udostępniającym Zasoby oraz zakresu i okresu udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

3. Zmiana Podmiotu Udostępniającego Zasoby wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostępniania i okresu udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

Dodatkowo wzorzec umowy powinien uwzględniać uzależnienie rozliczenia od faktycznego zaangażowania Podmiotu Udostępniającego Zasoby.

„Do każdego Rozliczenia zostanie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy, zawierające opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia”.
Zobacz także:


Więcej o procedurach w zamówieniach publicznych znajdziesz w module Zamówienia publiczne >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności