Utrzymanie czystości i porządku w gminie. Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komentarz problemowy

  • W komentarzu wyjaśniono wątpliwości interpretacyjne wynikające z ostatniej nowelizacji ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), której przepisy odnoszą się do, m.in.: ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska i prawa zamówień publicznych.
  • Kompendium wiedzy dla urzędników przygotowujących uchwały oraz wydających i zmieniających decyzje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również dla osób zajmujących się wyliczaniem opłat za odbiór opadów z nieruchomości.
  • Komentarz zawiera praktyczne tabele, schematy oraz zestawienia niezbędnych procedur stosowanych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Pozycja to również liczne gotowe wzory uchwał, decyzji, zawiadomień i innych aktów administracyjnych.
Fragment tekstu z komentarza:
I. Komentarz

1. Nieruchomości objęte systemem odbierania odpadów komunalnych przez gminę (art. 6c ust. 1, 2, 3, 4 CzystGmU)

Ustawodawca na potrzeby organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pogrupował nieruchomości na terenie gminy (a przez to ich właścicieli), przyjmując jako główne kryterium podziału ich funkcje:
1)    mieszkaniową, i
2)    inne.

Podział ten nawiązuje do definicji odpadów komunalnych, które powstają w gospodarstwach domowych (…) lub pochodzą od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 1 pkt 7 OdpadyU).

W efekcie na terenie gminy w systemie gospodarowania odpadami występują nieruchomości, na których:
1)    zamieszkują mieszkańcy, gdzie są realizowane potrzeby mieszkaniowe niekoniecznie o stałym charakterze, co najmniej jednej osoby (tzw. zamieszkane);
2)    nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, np.: placówki oświatowe, urzędy, zakłady produkcyjne, obiekty usługowe, ogrody działkowe, cmentarze (tzw. niezamieszkane);
3)    w części zamieszkane, a w części niezamieszkane, np. budynek z usługami w parterze i mieszkaniami na wyższych kondygnacjach (tzw. mieszane).

Gmina ma obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i prawo do organizacji odbierania odpadów, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Korzystając z przysługującego prawa gmina może objąć systemem:
1)    wszystkich właścicieli takich nieruchomości;
2)    właścicieli określonych nieruchomości.

Kryterium wyboru określonych nieruchomości może być rodzaj działalności prowadzonej na ich terenie. Ustawodawca nie wykluczył innych kryteriów wyboru określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a które gmina może objąć zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych. Warunkiem skorzystania przez gminę z tego prawa jest podjęcie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Uchwałę taką gmina może podjąć w każdym czasie.

Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele takich nieruchomości nie są zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciele nieruchomości pozbywają się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób określony w art. 6 ust. 1 pkt. 2 CzystGmU.

Uchwała o objęciu nieruchomości niezamieszkanych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez gminę nie dotyczy nieruchomości stanowiących teren zamknięty, jeżeli jest to podyktowane koniecznością ochrony informacji niejawnych. W takim przypadku jednostki organizacyjne, do których należą tereny zamknięte są zobowiązane do samodzielnego i zgodnego z prawem (w tym z regulaminem utrzymania czystości i porządku) pozbywania się wytworzonych odpadów komunalnych. Nie muszą jednak zawierać umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Aktualny wykaz terenów zamkniętych resortu obrony narodowej określa Załącznik do decyzji Nr 231/MON Ministra Obrony Narodowej z 14.7.2016 r. (poz. 126).

Sposób wyboru wykonawcy odbierania/odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 2a CzystGmU)

Przepis art. 6c ust. 2a CzystGmU, obowiązujący od 1.1.2017 r. zobowiązuje wójta/burmistrza/prezydenta do zorganizowania przetargu w trybie ZamPublU w odniesieniu do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, o ile gmina skorzysta z prawa objęcia takich nieruchomości systemem odbierania odpadów zorganizowanym przez gminę (na podstawie art. 6c ust. 2 CzystGmU). W tym przypadku nie może mieć zastosowania udzielanie zamówień typu in-house w trybie z wolnej ręki.

Powiązane przepisy prawne:
•    art. 3 ust. 1 pkt 7 OdpadyU
•    ZamPublU

II. Tezy z orzecznictwa

1. Wyrok WSA we Wrocławiu z 24.10.2013 r. (II SA/Wr 477/13, Legalis)
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Przepis art. 6c ust. 2 CzystGmU nie nakłada na radę gminy obowiązku w przedmiocie odbierania odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz wprowadza fakultatywność w zakresie objęcia takich nieruchomości systemem odbierania odpadów. Literalne brzmienie przywołanego przepisu wskazuje jednoznacznie, że rada gminy może skorzystać z przyznanego jej uprawnienia albo nie.

2. Wyrok NSA z 3.7.2014 r. (II OSK 282/14, Legalis)

Niedopuszczalność różnicowania właścicieli nieruchomości z terenów niezamieszkanych pod kątem zasad odbierania odpadów komunalnych

Nadanie tej uchwale rangi aktu prawa miejscowego niewątpliwie determinuje jej treść normatywną. Musi ona bowiem zawierać normy o charakterze generalnym, a więc kierowane do pewnej klasy adresatów wyróżnionych ze względu na jakąś ich wspólną cechę i normy abstrakcyjne tzn. ustanawiające pewne wzory zachowań. Konsekwencją abstrakcyjności normy jest jej powtarzalność, czyli „wielokrotność zastosowań”. Charakter uchwały, jako aktu prawa miejscowego wyklucza zatem zamieszczenie w niej postanowień indywidualnych i konkretnych.

III. Z praktyki
(…)
Wykaz terenów zamkniętych
Aktualny wykaz terenów zamkniętych resortu obrony narodowej określa Załącznik do decyzji Nr 231/MON Ministra Obrony Narodowej z 14.7.2016 r. (poz. 126).

IV. Wzory
1. Wzór uchwały rady gminy w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Zobacz także:
Więcej o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie znajdziesz w module Gospodarka komunalna i ochrona środowiska >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności