Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi


Publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 1). To pierwsza unijna dyrektywa regulująca w sposób kompleksowy zasady zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Publikacja w wyczerpujący sposób omawia następujące zagadnienia:
1) szacunkową wartość umowy koncesji i koncesje mieszane,
2) zasady zawierania umowy koncesji (zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wspólne ubieganie się o zawarcie umowy koncesji),
3) postępowanie o zawarcie umowy koncesji (sposób jego organizacji, przebieg),
4) kwalifikację wykonawców i wybór najkorzystniejszej oferty,
5) umowę koncesji (zakres, czas zawarcia, przesłanki unieważnienia),
6) umowę koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi (postępowanie o jej zawarcie),
7) kwalifikację wykonawców i wybór najkorzystniejszej oferty,
8) organy właściwe (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza),
9) środki ochrony prawnej (odwołanie do Krajowej Izby Wykonawczej, skarga do sądu okręgowego – zamiast drogi sądowo-administracyjnej).

Książka będzie stanowić nieocenione narzędzie pracy m.in. dla pracowników administracji publicznej, w tym głównie pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Fragment tekstu z poradnika:

Forma pisemna. Forma pisemna, o której mowa w komentowanym przepisie to forma pisemna zwykła. Zgodnie z art. 78 KC do zachowania zwykłej pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (przepis mówi przy tym o podpisie a nie o jego odpowiedniku w postaci tzw. parafy albo inicjałów uzupełnionych o dane np. z postawionej przy skróconym podpisie pieczęci). Artykuł 78 KC przewiduje, że do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Powyższe przepisy KC dotyczące formy pisemnej czynności prawnej znajdują pełne zastosowanie także do spełnienia wymogu zachowania formy pisemnej przy zawarciu umowy koncesji regulowanej przepisami UmowaKoncU. Artykuł 43 UmowaKoncU przewiduje dla umowy koncesji formę pisemną, a nie „stwierdzenie pismem”. Pisemne potwierdzenie, że czynność prawna w postaci zawarcia umowy koncesji została dokonana nie pozwala tym samym na wypełnienie wymogu, o którym mowa w komentowanym przepisie (patrz: SA w Katowicach w wyr. z 8.3.2005 r., I ACa 1516/04, OSA 2005, Nr 12, poz. 44). Artykuł 781 KC dotyczący elektronicznej formy czynności prawnej, przewiduje, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Przy tym do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu). W obecnym stanie prawnym forma elektroniczna nie jest podtypem formy pisemnej i stanowi odrębną formę dokonania czynności prawnej, zrównaną z formą pisemną. Powyższy przepis pozwala zatem na zawarcie umowy koncesji w formie elektronicznej, jako formie równorzędnej, przewidzianej przez przepisy KC. Trzeba przy tym przyjąć, że w praktyce, ze względu na zasadę „zwykłej” pisemności postępowania o zawarcie umowy koncesji, zamawiający będą dążyć do uzyskania fizycznie istniejącego egzemplarza umowy koncesji, na którym będzie widniał podpis osób uprawnionych do reprezentowania zamawiającego i koncesjonariusza.


Zobacz także:


Więcej o umowach koncesyjnych na roboty budowlane znajdziesz w module Budownictwo, architektura i urbanistyka >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności