Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz


1. Jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków, zawierająca:
  • liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań,
  • bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, wyznaczające sposób interpretacji poszczególnych przepisów ustawy, a więc wskazujące sposób jej praktycznego stosowania,
  • najnowsze zmiany w przepisach ustawy wprowadzone ustawą z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które obowiązują od 1.1.2016 r. oraz ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, której większość przepisów wejdzie w życie 1.1.2017 r.
2. Komentarz stanowi omówienie wszystkich artykułów ustawy w sposób najbardziej praktyczny i jasny, bez uciekania się do wywodów teoretycznych i naukowych dywagacji, zastępując je praktycznymi wyjaśnieniami pojawiających się problemów, dotyczących m.in.:
  • obiegu dokumentów w procesie udostępniania informacji o środowisku,
  • ustalenia, kiedy organ musi udostępnić informacje o środowisku, a kiedy może odmówić ich udzielenia,
  • ustalenia, jakie organy powinny wziąć udział w postępowaniu o udzielenie informacji o środowisku.
3. Opracowanie podzielone jest na dwie części, komentarz właściwy oraz część obejmującą zbiór wzorów dokumentów występujących na różnych etapach postępowania przewidzianego w ustawie, wraz ze wskazaniem odnośnych przepisów ustawy. Zbiór zawiera aż 22 wzory.

Fragment tekstu z komentarza:
Art. 8 [Obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie]

KOMENTOWANY PRZEPIS

Spis treści
I. Zakres podmiotowy prawa do informacji o środowisku
II. Pojęcie organu administracji
III. Zmiany, które wchodzą w życie od 1.1.2017 r.

I. Zakres podmiotowy prawa do informacji o środowisku

1. Komentowany przepis stanowi prawną gwarancję prawa każdego człowieka do informacji o środowisku. Omawiane uprawnienie przysługuje z wyraźnej woli ustawodawcy – każdemu, a więc nie tylko obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także apatrydom (bezpaństwowcom) i cudzoziemcom. Korelatem prawa do informacji o środowisku jest – spoczywający na organach administracji rozumianych z perspektywy art. 3 ust. 1 pkt 9 ŚrodInfU – obowiązek udostępnienia tych informacji.

2. Powstaje pytanie, jak postąpić z wnioskami o udzielenie informacji pochodzącymi od osób niemających zdolności do czynności prawnych bądź osób, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona. Należy uznać, że nie ma przeszkód, aby tym kategoriom osób udostępnić informacje niewymagające wyszukiwania oraz informacje udzielane w razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej (o których mowa w KlęskŻywiołU) – wskazanych w art. 12 ust. 2 ŚrodInfU. Jeżeli natomiast uzyskanie informacji wymaga złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ŚrodInfU, wnioskodawca powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli bowiem na skutek złożonego wniosku zostanie wydana decyzja odmowna, wnioskodawca będzie adresatem decyzji, o której mowa w art. 20 ust. 1 ŚrodInfU. Ten tok rozumowania potwierdza orzecznictwo (wyr. NSA z 26.9.1986 r., SA/WR 403/86, Legalis).Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku utraty przez wnioskodawcę zdolności do czynności prawnych w toku postępowania. Wówczas organ administracji powinien – na podstawie art. 97 § 1 pkt 3 KPA – z urzędu zawiesić postępowanie oraz wystąpić do sądu o wyznaczenie dla wnioskodawcy przedstawiciela, w oparciu o art. 34 KPA.
Z kolei w przypadku, kiedy wnioskodawca ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, organ powinien wezwać tę stronę postępowania do wykazania, że przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na jej dokonanie. Do momentu uzyskania tej zgody obowiązek udzielenia informacji nie istnieje. Nie biegnie również termin do jej udzielenia.

II. Pojęcie organu administracji

3. Należy podkreślić, że ustawodawca bardzo szeroko określił pojęcie „organ administracji”. Obejmuje ono organy zarówno w ujęciu instytucjonalnym, jak i funkcjonalnym. Nie każdy z tych organów będzie jednak w takim samym zakresie zobowiązany do udzielenia informacji. W komentowanym przepisie jest bowiem mowa o informacjach znajdujących się w posiadaniu organu lub dla niego przeznaczonych.

Ważne
W komentowanym przepisie chodzi o informacje posiadane przez organy w związku z wykonywaniem przez nie ustawowo nałożonych zadań. Tym sposobem organy, do których obowiązków nie należy posiadanie lub gromadzenie tego typu informacji, zwolnione są z obowiązku ich udostępnienia (por. B. Rakoczy, w: J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008, s. 76).

III. Zmiany, które wchodzą w życie od 1.1.2017 r.

4. Z dniem 1.1.2017 r. komentowany przepis uzyska nowe brzmienie. W ust. 1 tego przepisu wskazano, że władze publiczne są zobowiązane do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich działalności ustawodawczej, a w przypadku sądów i trybunałów działalności orzeczniczej. Wyłączenie działalności ustawodawczej oraz orzeczniczej stanowi skorzystanie z możliwości wyłączenia tego rodzaju informacji z udostępniania, przewidzianej w art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE. W dyrektywie tej wyraźnie wskazano, że termin „władze publiczne” nie obejmuje organów lub instytucji w zakresie, w jakim działają one jako władza sądownicza lub ustawodawcza. Tym samym informacje o działalności innej niż orzecznicza lub ustawodawcza, a spełniające kryteria informacji o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadania sądów lub instytucji realizujących działalność ustawodawczą, będą podlegały udostępnieniu. Powyższe zmiany wymagają również zastąpienia pojęcia „organy administracji” pojęciem „władze publiczne” w pozostałej części ustawy, w przepisach, które dotyczą dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku zmienianego pod tym względem art. 10 ŚrodInfU proponowana zmiana nie zmierza do tego, aby wszystkie władze publiczne wyznaczały osoby, które zajmują się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie. Władze publiczne są zobowiązane do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Oznacza to zatem, że zobowiązane do udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie są tylko te władze publiczne, które takie informacje posiadają lub dla których są one przeznaczone. Tylko takie władze publiczne są zobowiązane do wyznaczania osób odpowiedzialnych za udostępnianie tego typu informacji.

Powiązania z innymi przepisami:
KlęskŻywiołU,
art. 34, 97 § 1 pkt 3 KPA.

Zobacz także:

Więcej o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie znajdziesz w module Gospodarka komunalna i ochrona środowiska >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności