Ustawa o systemie oświaty. Ustawa o systemie informacji oświatowej

  • Książka uwzględnia nowelizację z 11.7.2014 r. ustaw z: 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz 15.4.2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 45). Jej celem jest zapewnienie lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni. Nowelizacja weszła w życie 1.1.2016 r.
  • Stanowi cenną pomoc zarówno dla pracowników placówek oświatowych i dyrektorów szkół, jak i praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, oraz sędziów.
  • Dzięki komentarzowi można zapoznać się, w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny, z kwestiami dotyczącymi, m.in.: wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek; zarządzania szkołami i placówkami publicznymi; finansowania szkół i placówek publicznych.

Fragment tekstu z komentarza:
Do zadań wykonywanych przez dyrektora szkoły należą także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. Mówiąc o „innych zadaniach wynikających z przepisów szczególnych”, trzeba mieć na myśli zwłaszcza konieczność orzekania przez dyrektora w formie decyzji administracyjnych w przypadkach określonych np. w ustawie o systemie oświaty lub w Karcie nauczyciela. Współdziałanie dyrektora ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli ma dotyczyć głównie zawierania porozumień z organami tych szkół i zakładów co do organizacji praktyk pedagogicznych.

Zadaniem dyrektora jest również stwarzanie warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Realizacja tego zadania ma na celu propagowanie zasad patriotyzmu i wychowywania młodzieży w duchu umiłowania Ojczyzny i pielęgnowania spuścizny historycznej.

Dyrektor odpowiada też za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. Podsumowując zagadnienia wymagań, jakie ustawodawca postawił przed dyrektorem szkoły, nie trudno zauważyć, że o ile dyrektywy te są niezbędne w wykonywaniu przez dyrektora swojej funkcji, o tyle wręcz razi ich przypadkowe rozlokowanie w katalogu. Kolejne dyrektywy niemal w żadnym stopniu nie wynikają z zamieszczonych wyżej.


Zobacz także:

Więcej o systemie oświaty znajdziesz w module Oświata >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności