Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz


  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określa zasady ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, ich wysokości oraz zasad ich wypłacania ubezpieczonym.
  • Unikalna na rynku propozycja dla praktyków zajmujących się ustalaniem prawa do zasiłków oraz wypłacających te świadczenia.
  • Dzięki przejrzystej, komentarzowej formule i przystępnemu, zrozumiałemu językowi praktycy szczegółowo poznają przepisy niezbędne w ich codziennej pracy.
  • Zainteresowani tematyką specjaliści otrzymują komentarz stanowiący omówienie wszystkich artykułów ustawy wraz z odwołaniem się do innych aktów prawnych i zapisów ustawy poprzednio obowiązującej. Książka uwzględnia najnowsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do maja 2016 r.
  • Czytelnik swoją wiedzę pogłębi zapoznając się z najistotniejszym i najnowszym orzecznictwem sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz będzie mógł przeanalizować 130 przykładów (popartych licznym orzecznictwem) wyjaśniających zasady ustalania prawa do zasiłków oraz obrazującymi sposoby obliczania ich wysokości, zarówno dla pracowników, jak i niepracowników.

Fragment tekstu z komentarza:
Rozdział 10. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy

1. Od 1.1.2016 r. zmianie uległ sposób dokumentowania czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Nowymi rodzajami zaświadczeń lekarskich są: zaświadczenia lekarskie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego (tzw. e-zwolnienia), wydruki wystawionych zaświadczeń lekarskich z systemu teleinformatycznego oraz zaświadczenia lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego. Należy jednak pamiętać, że do końca grudnia 2017 r. będą także honorowane tradycyjne, dotychczas obowiązujące zaświadczenia lekarskie wystawiane na druku ZUS ZLA. 

Art. 53 [Zaświadczenia lekarskie]

KOMENTOWANY PRZEPIS

1. Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny są zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7, albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6.

2. Przewidywaną datę porodu określa zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku, datę porodu zaś dokumentuje się skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka.

3. Przyczynę niemożności wykonywania pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów określa zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku.

1. Do 31.12.2015 r. wszystkie zwolnienia lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do pracy wystawiane były na papierowych drukach ZUS ZLA.

Od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w wystawianiu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Od tej daty nowymi dowodami stwierdzającymi okresową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w podmiocie leczniczym, np. w szpitalu, lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny są zaświadczenia lekarskie:

1) wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP;

2) w formie wydruku wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego (wystawiane na żądanie ubezpieczonego lub gdy płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego);

3) wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego opatrzone pieczątką i podpisem lekarza wystawiającego (wystawiane, gdy wydanie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego nie jest możliwe).

Ważne

Zwolnienia lekarskie w formie papierowej, tj. druki ZUS ZLA, będą funkcjonowały jeszcze tylko do końca grudnia 2017 r.

2. Wprowadzenie zwolnień elektronicznych ma na celu usprawnienie obiegu zaświadczeniami lekarskimi, a przede wszystkim:

1) poprawę efektywności procesu obsługi zaświadczeń lekarskich;

2) skrócenie czasu koniecznego do wypełnienia zaświadczenia lekarskiego przez wystawiających;

3) zniesienie obowiązku przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń lekarskich, a także przechowywania przez wystawiającego drugiej kopii zaświadczeń przez wymagane ustawowo 3 lata;

4) zniesienie obowiązku dostarczania płatnikowi składek zaświadczeń lekarskich przez ubezpieczonego;

5) likwidację (docelowo) obsługi papierowych bloczków formularzy ZUS ZLA;

6) automatyczne informowanie płatników składek o zaświadczeniach wystawionych ich ubezpieczonym;

7) wyeliminowanie ręcznego wprowadzania do systemu przez pracowników ZUS danych z zaświadczeń lekarskich wydanych na formularzach papierowych;

8) zwiększenie możliwości prowadzenia działań kontrolnych – elektroniczne zaświadczenia lekarskie będą trafiały bezpośrednio do systemu informatycznego ZUS, co umożliwi szybsze podejmowanie przez pracowników ZUS kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, co dotyczy zwłaszcza zwolnień krótkoterminowych;

9) udostępnienie wystawiającym przeglądu poprzednich zwolnień lekarskich przez dostęp do informacji, kiedy, na jaki okres i z powodu jakiego schorzenia zaświadczenia te zostały wystawione;

10) ograniczenie możliwości popełniania nadużyć – elektroniczne zaświadczenie lekarskie jest znacznie trudniejsze do sfałszowania niż papierowe.


Zobacz także:

Więcej o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w module Kadry i płace >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności