Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz, wyd. 1

  • Komentarz omawia szczegółowo przepisy ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.), która określa zasady organizacji nowej, umundurowanej formacji wykonującej zadania m.in. z zakresu rozpoznawania i zapobiegania przestępstwom skierowanym przeciwko osobom i mieniu.
  • Książka pozwala zapoznać się z zagadnieniami związanymi z samą tematyką organizacji SOP, a także uaktualnić wiedzę na temat ochrony osób i obiektów w ramach skoordynowanych działań wszystkich służb mundurowych w Polsce.
  • Komentarz przygotowany z myślą o funkcjonariuszach publicznych służb mundurowych współpracujących z SOP. Publikacja to również baza wiedzy dla prawników zajmujących się tematyką ochrony osób i mienia.

Fragment tekstu z komentarza
Art. 3 [Zadania SOP]

KOMENTOWANY PRZEPIS

Do zadań SOP należy:

1)  ochrona:
a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych,
b) byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1992),
c) osób posiadających status głowy państwa, szefa rządu oraz ich zastępców, przewodniczącego parlamentu lub izby parlamentu lub ministra spraw zagranicznych, wchodzących w skład delegacji państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) innych osób ze względu na dobro państwa,
e) obiektów służących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz wskazanych w decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych innych obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów, zwanych dalej ,,siedzibami członków Rady Ministrów”, z wyłączeniem obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości,
f) placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych w decyzji, o której mowa w art. 4 ust. 8;

2)  rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, przestępstwom przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwom przeciwko wolności, przestępstwom przeciwko czci i nietykalności cielesnej, przestępstwom przeciwko porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści skierowanym przeciwko osobom, o których mowa w pkt 1 lit. a-d, oraz przeciwko bezpieczeństwu obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. e, z wyłączeniem dotyczących tych obiektów przestępstw przeciwko ochronie informacji;

3)  rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy SOP, zwanych dalej,,funkcjonariuszami”, i pracowników SOP przestępstw określonych w art. 228, art. 229, art. 231, art. 265 i art. 266 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20), zwanej dalej ,,Kodeksem karnym”, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, a także, w zakresie wynikającym z art. 11j ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. poz. 491, z późn. zm.), funkcjonariuszy i pracowników SOP, Policji i Straży Granicznej lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

4)  (uchylony)

1. Rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom.
Wymienione w art. 3 pkt 2 SOPU zadania w postaci rozpoznawania i zapobiegania przestępstwom wymienionym w tym przepisie mogą być realizowane pod warunkiem, że wskazane przestępstwa skierowane są przeciwko osobom, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a–d SOPU lub przeciwko bezpieczeństwu obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. e ustawy, z wyłączeniem dotyczących tych obiektów przestępstw przeciwko ochronie informacji.

2. Przestępstwa w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Do zadań SOP należy także rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy SOP i pracowników SOP przestępstw określonych w art. 228 KK (sprzedajność), art. 229 KK (przekupstwo), art. 231 KK (nadużycie uprawnień), art. 265 KK (ujawnienie lub wykorzystanie informacji niejawnych) i art. 266 KK (ujawnienie informacji w związku z wykonywaną funkcją). Wymienione przestępstwa muszą być popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
 
Zobacz także:
Więcej o służbach mundurowych znajdziesz w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności