Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz

Publikacja stanowi omówienie ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone m.in.: ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), która weszła w życie 1.1.2019 r. i które mają na celu upoważnienie organu stanowiącego do zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego.

W komentarzu wykorzystano orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów nadzoru oraz akty prawa miejscowego odnoszące się do podstawowych problemów powiatów. Pozycja zawiera omówienie m.in. takich zagadnień jak: zakres działania i zadania powiatu, władze powiatu, akty prawa miejscowego stanowione przez powiat, mienie i finanse powiatu.

Autorzy starali się omówić najczęściej spotykane problemy oraz wątpliwości dotyczące stosowania i wykładni przepisów ustawy. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do pracowników powiatowej administracji samorządowej oraz do prawników, którzy na co dzień stosują komentowane przepisy.

Fragment tekstu z poradnika:

Art. 3ca [Pełnomocnik do spraw połączenia powiatów lub utworzenia nowego powiatu]

KOMENTOWANY PRZEPIS

1. W przypadku łączenia powiatów lub tworzenia nowego powiatu Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza pełnomocnika do spraw połączenia powiatów lub utworzenia nowego powiatu spośród pracowników podległych wojewodzie albo pracowników starostwa powiatu, którego obszar wchodzi w skład łączonego lub nowo tworzonego powiatu.

2. Do czasu połączenia powiatów oraz utworzenia nowego powiatu zadaniem pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowanie organizacyjne i prawne powiatu do wykonywania zadań publicznych, w tym przygotowanie projektu uchwały budżetowej powiatu w trybie i na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

3. Z dniem połączenia powiatów lub utworzenia nowego powiatu pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1, przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji jego organów do czasu wyboru nowych organów powiatu, a w przypadku, o którym mowa w art. 390a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) – do dnia pierwszej sesji rady powiatu zwołanej w trybie art. 15 ust. 10.


1. Pierwotne brzmienie. Artykuł 3ca został dodany ustawą z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 ze zm.).

2. Przebieg prac legislacyjnych. Zmiana wynika z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2656, Sejm RP VII kadencji). Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw stanowi realizację założeń przyjętych przez Radę Ministrów 11.6.2013 r. Celem projektowanej regulacji jest usprawnienie funkcjonowania i organizowania zadań, które gminy, powiaty i województwa samorządowe wykonują na rzecz obywateli.

3. Pełnomocnik do spraw połączenia powiatów lub utworzenia nowego powiatu. Komentowany artykuł wprowadza instytucję pełnomocnika do spraw połączenia powiatów lub utworzenia nowego powiatu, którego zadaniem do czasu utworzenia nowego powiatu jest przygotowanie organizacyjne i prawne powiatu do wykonywania zadań publicznych. Z dniem utworzenia powiatu pełnomocnik przejmie wykonywanie zadań i kompetencji jej organów do czasu ukonstytuowania się nowych organów powiatu. Do zadań pełnomocnika należy m.in. dokonanie oceny, które jednostki organizacyjne łączonych powiatów powinny być połączone organizacyjnie z dniem utworzenia nowej jednostki, a które powinny działać na dotychczasowych zasadach lub zostać zlikwidowane, a także przygotowanie starostwa powiatowego do wykonywania zadań publicznych z chwilą utworzenia nowej jednostki itp. Ponadto wskazano wprost, że do zadań pełnomocnika będzie należało zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej utworzonej jednostki, a w szczególności uchwalenia jej budżetu – projekt budżetu nowej jednostki przygotowany przez pełnomocnika i skonsultowany z regionalną izbą obrachunkową stałby się podstawą jej gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu.

4. Podmiot powołujący. Pełnomocnika do spraw połączenia powiatów lub utworzenia nowego powiatu powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

5. Stosunek pracy. Zgodnie z art. 68 § 1 KP, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Cechą charakterystyczną stosunku pracy z powołania jest brak ochrony jego trwałości, wyrażający się tym, że Prezes Rady Ministrów może w każdej chwili, bez podania przyczyny, odwołać pełnomocnika powołanego z zajmowanego stanowiska. Celem nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania jest stworzenie organowi powołującemu swobody w doborze osób, którym powierza się na ogół stanowiska kierownicze. Stąd też wynika mniejsza stabilność powyższego stosunku pracy.

6. Zakres powołania. Zgodnie z ustawą, powołanie może nastąpić wyłącznie spośród pracowników podległych wojewodzie albo pracowników starostwa powiatu, którego obszar wchodzi w skład łączonego lub nowo tworzonego powiatu. Ustawodawca tym samym zamknął drogę powołaniu dowolnej osoby, ograniczając wybór do zamkniętego kręgu.

7. Czas powołania. Stosunek pracy na podstawie powołania jest na ogół nawiązywany na czas nieokreślony. W tym jednak przypadku ogranicza się do czasu wyboru nowych organów powiatu, a w przypadku, o którym mowa w art. 390a § 2 ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) (tj. jeżeli data utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 390 § 1 pkt 1 i 3, przypada w roku bezpośrednio następującym po dacie wyborów zarządzonych na podstawie art. 371, wybory do nowej rady przeprowadza się łącznie z tymi wyborami) – do dnia pierwszej sesji rady powiatu zwołanej w trybie art. 15 ust. 10 SamPowiatU.

Zobacz także:
Więcej o ustawie o samorządzie powiatowym znajdziesz w module Ustrój i organizacja >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności