Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych. Komentarz

  • 15482Komentarz do ustawy pisany językiem praktyków. Wyjaśniono w nim jak w jednostkach sfery finansów publicznych (JSFP) stosować dany przepis ustawy o rachunkowości oraz jakie są powiązania pomiędzy tą ustawą a ustawą o finansach publicznych i jej rozporządzeniami wykonawczym.
  • Książka zawiera aktualne wytyczne w zakresie inwentaryzacji, wyceny, czy też sporządzania sprawozdań finansowych. Dzięki niej księgowy dowie się jak poprawnie zamknąć księgi rachunkowe za 2016 r. i sporządzić sprawozdania finansowe za 2016 r. (uwzględnione są ostatnie zmiany m.in. w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości).
  • W 2016 r. powstały Centra Usług Wspólnych (CUW). Kto, po przejęciu prowadzenia rachunkowości przez Centrum, odpowiada za gospodarkę finansową jednostki? Kto powinien ustalić i wprowadzić zasady polityki rachunkowości? Jakie są zasady prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych po wejściu w życie regulacji w zakresie CUW? Na te i inne pytania w komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi.
  • Pozycja zawiera: liczne schematy księgowe, opisy kont, procedury i tabele, wzory dokumentów oraz wyroki sądowe, omówienie wszystkich wierszy poszczególnych elementów sprawozdań finansowych, ponad 40 rozbudowanych odpowiedzi na pytania, które dotyczą aktualnych problemów księgowych.

Fragment tekstu z komentarza:

9.1. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat – przychody z tytułu dochodów budżetowych 

Pozycja „A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych” prezentuje przychody z tytułu dochodów budżetowych ujęte na koncie 720 dotyczące podstawowej działalności operacyjnej. Pozycja występuje wyłącznie w jednostkach budżetowych.

Ewidencja przychodów z tytułu dochodów budżetowych w jednostkach budżetowych prowadzona jest zarówno w ujęciu memoriałowym, jak i w ujęciu kasowym. Rachunek zysków i strat prezentuje ujęcie memoriałowe przychodów z tytułu dochodów budżetowych. Ewidencja zgodnie z zasadą memoriału jest prowadzona na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” i dotyczy księgowania przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.

W szczególności do przychodów z tytułu dochodów budżetowych zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa oraz JST, a także innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.

Z ogólnych zasad rachunkowości wynika, że ewidencję przychodów prowadzi się na kontach wynikowych, a zarachowanie przychodu następuje po stronie Ma konta wynikowego. Z zasad szczególnych rachunkowości budżetowej, w tym dotyczących podatków i opłat, wynika że „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” ewidencjonowane są na koncie 720, o tym samym tytule. Przychody są ustalane na podstawie zapisów strony Ma konta 720, jak również zapisów po stronie Wn konta 720. Po stronie Ma konta ewidencjonowane są przychody z tytułu dochodów budżetowych, na stronie Wn ujmowane są „odpisy”, tj. kwoty zmniejszające zobowiązanie podatkowe, ustalone lub określone przez organ podatkowy albo zadeklarowane przez podatnika. Zewidencjonowane odpisy pomniejszają zrealizowane przychody z tytułu dochodów budżetowych w roku zewidencjonowania, niezależnie, czy korekta dotyczy przychodów lat ubiegłych czy też roku bieżącego.

Ważne
Odpisu przychodów z tytułu dochodów budżetowych nie należy utożsamiać z odpisem aktualizującym należności. Nie oznacza to jednak, że przychody z tytułu dochodów budżetowych nie podlegają ostrożnej wycenie.

Sposób ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych został ujęty w dwóch rozporządzeniach Ministra Finansów:
1. rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
2. rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie ze SzczegZasRachR konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. W szczególności dotyczy dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, JST oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw i umów międzynarodowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego (załącznik Nr 3 pkt 69 konto 720 SzczegZasRachR). Oznacza to, że analityka prowadzona jest według paragrafów klasyfikacji budżetowej i pozwala dokładnie określić treść ekonomiczną przychodów. Dodatkowo komentarz do konta wskazuje, że w zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzanych przez te organy (załącznik Nr 3 pkt 69 konto 720 SzczegZasRachR).

Z zasad rachunkowości podatkowej wynika, że ewidencja podatków jest integralną częścią księgowości urzędu i jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont urzędu jako jednostki budżetowej (§ 9 ZasRachPodR). Wykorzystanie kont syntetycznych z planu kont dla urzędu w ewidencji podatkowej nie oznacza, że zasady ewidencji są tożsame. Szczegółowa ewidencja podatkowa jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej. Zgodnie z zasadami rachunkowości podatkowej, na stronie Ma konta 720 „Przychody z tytułu dochodów podatkowych” księguje się: przypisy z tytułu podatków oraz odsetki za zwłokę i inne należności uboczne. Analityka do konta prowadzona jest według rodzajów podatków (§ 11 ust. 2 ZasRachPodR). Ewidencję przychodów z tytułu odsetek podatkowych trzeba traktować jako przepis szczególny rachunkowości podatkowej. Należy również pamiętać, że plan kont powinien zapewniać możliwość sporządzania sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach (§ 15 ust. 1 pkt 5 SzczegZasRachR). Prezentacja przychodów z tytułu dochodów podatkowych w rachunku zysków i strat wymaga wyodrębnienia odpowiedniej ewidencji analitycznej. Przychody z tytułu odsetek za zwłokę, w rachunku zysków i strat, powinny być prezentowane jako przychody finansowe.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w rachunku zysków i strat, w pozycji A. „Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych” zaprezentować należy w przypadku urzędów prowadzących ewidencję podatkową tylko część przychodów z tytułu dochodów budżetowych zaewidencjonowanych na koncie 720.

Do konta 720 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według pozycji planu finansowego. Na dzień bilansowy saldo konta 720 przenosi się na konto 860 „Wynik finansowy”.

Zobacz także: 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności