Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz

15510Komentarz z serii „Ustawy w praktyce” wyróżnia się praktycznym opracowaniem najważniejszych zagadnień dotyczących zatrudniania w urzędzie, takich jak: nabór, czas pracy, wynagrodzenie, obowiązki pracowników samorządowych.

Komentarz zawiera:
  • bogaty zestaw orzeczeń oraz interpretacje przepisów różnych organów publicznych pod kątem praktycznych rozwiązań codziennych problemów kadrowych pojawiających się w urzędzie;
  • liczne przykłady i odpowiedzi na pytania oraz porady ekspertów dotyczące specyfiki zatrudniania w samorządzie;
  • 27 gotowych wzorów pism, dokumentów kadrowych, które należy sporządzać na podstawie ustawy, związanych z zatrudnianiem pracowników samorządowych.

Fragment tekstu z poradnika:

IV. Nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przysługującym każdej osobie, która w dniu uzyskania określonego stażu pracy jest zatrudniona w ramach stosunku pracy w jednostce wypłacającej to świadczenie.

Ważne
Prawo do tej nagrody nie jest uznaniowe i nie można go utracić np. z powodu przewinień dyscyplinarnych.

Przykład
Pracownik w dniu ukończenia 35 lat stażu pracy spożywał alkohol w pracy, w związku z czym kierownik jednostki wręczył mu następnego dnia pismo w sprawie dyscyplinarnego rozwiązania stosunku pracy. Pomimo zaistniałej sytuacji, jak najbardziej uprawniającej pracodawcę do zakończenia stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracownika, w dniu osiągnięcia wskazanego stażu pracy pracownik pozostawał w stosunku pracy, a zatem nabył prawo do nagrody jubileuszowej.

Zasadniczo do otrzymywania nagród jubileuszowych uprawnione są wszystkie osoby zatrudnione w jednostkach budżetowych, w których świadczenie to przysługuje. 

Prawo do otrzymania tej nagrody ograniczyła znacznie WynKierPodmPrawnU. Ustawa ta ogranicza nie tylko samą wysokość wynagrodzenia zasadniczego osób objętych jej przepisami (wymienionych w art. 2 WynKierPodmPrawnU), lecz także możliwość otrzymywania przez te osoby wszelkich dodatków, nagród oraz innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy (lub otrzymywanych na podstawie umowy cywilnoprawnej, ponieważ ustawę tę stosujemy także do osób objętych jej postanowieniami, z którymi zawarto umowę w zakresie zarządzania danym podmiotem). Uregulowania te mają ograniczyć dysproporcje pomiędzy zarobkami wysokiej kadry kierowniczej a pozostałymi pracownikami jednostek budżetowych lub jednostek, w których większościowe udziały ma Skarb Państwa, oraz określić powszechne, przejrzyste i jasne kryteria ustalania wynagrodzenia tych osób.

Orzecznictwo
W uzasadnieniu wyroku z 23.6.2005 r. (II PK 289/04, OSNP 2006, Nr 5–6, poz. 77) SN wyraźnie zaznaczył, że nagroda jubileuszowa nie ma charakteru wynagrodzenia miesięcznego, jest natomiast świadczeniem dodatkowym w rozumieniu art. 5 w związku z art. 11 WynKierPodmPrawnU.

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ustanawia generalny zakaz wypłacania jakichkolwiek świadczeń poza wynagrodzeniem zasadniczym. Od zasady tej są wyjątki, umożliwiające przyznanie pewnym osobom świadczeń dodatkowych (bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe – inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach).

Zobacz także: 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności