Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

  • Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.), które weszły w życie 1.3.2017 r.
  • Komentarz skierowany jest w szczególności do przedstawicieli organów, instytucji i innych podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej. Praktyczne omówienie tzw. „przepisów antykorupcyjnych”, poszerzone o analizę czynów o charakterze korupcyjnym, występujących w administracji publicznej, wyjaśni szczegółowo wszystkie wątpliwości prawne.
  • Przedstawiciele administacji publicznej dowiedzą się, m.in.:

         – jakie ograniczenia przy prowadzeniu działalności gospodarczej
           obowiązują osoby pełniące funkcje publiczne?
         – czym jest Rejestr Korzyści oraz jaki jest zakres jego stosowania?
         – kto zobowiązany jest do składania pełnych oświadczeń majątkowych, dotyczących
           prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment tekstu z monografii:

Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne 

Zdecydowanie lepiej koreluje z przepisami OgrDziałGospU art. 115 § 19 KK definiujący pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne. Z normy tej wynika, że osobą taką jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową. Pojawiające się w tej definicji sformułowanie „osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi”, istotnie zbliża katalog osób objętych OgrDziałGospU do podmiotów będących osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu wskazanego przepisu KK. Ustalając de lege ferenda wykaz przesłanek przesądzających o zakresie podmiotowym OgrDziałGospU można zatem wziąć to kryterium pod uwagę. Istotne znaczenie mogą mieć też przymioty osoby publicznej pełniącej funkcje oraz atrybuty pojęcia „funkcja publiczna”, do których odwołuje się orzecznictwo sądowe. Przykładowo, w opinii TK ustalenie tego, czy funkcja sprawowana przez określoną osobę jest funkcją publiczną, powinno odnosić się do badania, czy osoba ta w ramach instytucji publicznej realizuje w pewnym zakresie nałożone na tę instytucję zadanie publiczne. Nie każda osoba publiczna będzie tą, która pełni funkcje publiczne. Chodzi zatem o podmioty, którym przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicznej. Podejmując próbę wskazania ogólnych cech, jakie będą przesądzały o tym, że określony podmiot sprawuje funkcję publiczną, można, zdaniem TK, bez większego ryzyka błędu uznać, iż chodzi o takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem decyzji dotyczących innych podmiotów. Spod zakresu funkcji publicznej wykluczone są zatem takie stanowiska, choćby pełnione w ramach organów władzy publicznej, które mają charakter usługowy lub techniczny (wyr. z 20.3.2006 r., K 17/05, Legalis). W wyroku NSA z 28.1.2015 r. (I OSK 634/14, Legalis) zostało natomiast dookreślone, że czynności usługowe lub techniczne należy odnosić do zadań niemających władczego charakteru, a sprawowanych np. przez kierowców, osoby sprzątające, portierów, pracowników ochrony, serwis techniczny. Powołując się na poglądy prezentowane w literaturze, Sąd ten stwierdził, że zwrot „pełni czynności wyłącznie usługowe” należy odnosić do takich pracowników, których obowiązki nie wiążą się z osobistym udziałem w wykonywaniu władztwa publiczno-prawnego, w tym także w procesie przygotowywania aktów stosowania prawa.

Zobacz także:


Więcej informacji o ustawach antykorupcyjnych znajdziesz w module Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności