Ustawa o obligacjach. Komentarz, wyd. 2

  • Praktyczne omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.). Zawiera szczegółowy komentarz do zagadnień przedmiotowej dziedziny i szereg przykładów wyjaśniający poszczególne rozwiązania i mechanizmy.
  • Komentarz szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące m.in. zasady emisji obligacji, zmiany warunków ich emisji oraz wykupu, umorzenia i odtworzenie obligacji, Pozycja zawiera najważniejsze zmiany legislacyjne, dodane m.in. ustawą z 14.12.2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 8) oraz ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243).
  • Komentarz to przydatne kompendium dla praktyków prawa finansowego, a także pracowników domów maklerskich, banków oraz firm inwestycyjnych.

Fragment tekstu z poradnika:

  1. Emisja, zmiana warunków emisji, zbywanie, nabywanie i wykup.
Ustawodawca, tak samo jak w przypadku ObligU z 1995 r., nie wskazał, co należy rozumieć pod pojęciem emisji. W doktrynie nie ma zgodności jednak co do tego, jaki jest zakres przedmiotowy tego pojęcia – na gruncie teorii prawa papierów wartościowych prezentowane są przede wszystkim dwie teorie – kreacyjna i emisyjna (por. L. Sobolewski, Ustawa, 1997, s. 19). Zgodnie z pierwszą z nich, teorią kreacyjną, emisja oznacza czynność wystawienia dokumentu. Teoria emisyjna opiera się na stwierdzeniu, że emisja to akt puszczenia papieru w obieg (M. Michalski, w: System Prawa Prywatnego, t. 19, 2006, s. 485). Zdaniem M. Romanowskiego emisja papieru wartościowego jest to czynność polegająca na wydaniu papieru wartościowego wystawionego zgodnie z właściwymi przepisami przez dłużnika osobie uprawnionej. Jednocześnie w ocenie autora emisji papieru wartościowego nie należy mylić z wystawieniem papieru wartościowego, jak również utożsamiać z ogółem czynności, które przedsiębrane są przez dany podmiot i zostają nakierowane na skuteczne wykreowanie papierów wartościowych (M. Romanowski, w: System Prawa Prywatnego, t. 18, 2010, s. 99 i n.). Natomiast M. Michalski definiuje emisję jako ogół czynności, które przedsiębrane są przez dany podmiot w celu skutecznego wykreowania papierów wartościowych, w efekcie czego papiery wartościowe zaistnieją jako przedmiot obrotu prawnego (M. Michalski, w: System Prawa Prywatnego, t. 19, 2006, s. 486). Nie przesądzając o słuszności lub nie którejkolwiek z koncepcji, w ocenie autorów należy przyjąć, że o wyemitowanych obligacjach mówimy z chwilą wydania dokumentów ucieleśniających prawa obligacyjne lub z chwilą zapisania tych dokumentów na rachunku, a po 1.7.2019 r. wyłącznie z chwilą zapisania na rachunku.
Ponadto ustawa reguluje zasady nabywania obligacji (w tym w obrocie pierwotnym) i ich zbywania (w szczególności uregulowane w Rozdziale 4 odnoszącym się także do emisji). Zasady wykupu są określone przede wszystkim w art. 74. Ponadto przedmiotem regulacji ObligU są zasady dokonywania zmiany warunków emisji obligacji (zob. szerzej komentarz do art. 7 ObligU).
Zobacz także: 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności