Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz


Hipoteka, jako instrument zabezpieczenia wierzytelności, jest jednym z najważniejszych prawnych zabezpieczeń wierzytelności, a sprawnie funkcjonujący system ksiąg wieczystych zapewnia pewność stosunków własnościowych nieruchomości oraz jasność co do stanu ich obciążeń.

Kompleksowe omówienie istotnych zagadnień związanych z problematyką ksiąg wieczystych i hipoteki skierowany do praktyków: radców prawnych, adwokatów, sędziów, prawników w firmach związanych z branżą nieruchomości czy z instytucjami finansowymi, organach rejestrowych, instytucjach finansowych, a także osób fizycznych, które w obrocie prywatnym i działalności gospodarczej używają wartości swoich nieruchomości pod zabezpieczenie.

Czytelnik zyskuje praktyczne odniesienie do rzeczywistych problemów, które swoim zakresem obejmuje ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Ponadto komentarz zawiera istotne akty prawne warunkujące funkcjonowanie zabezpieczeń na nieruchomości przy ich powstawaniu, zmianach, egzekucji, z uwzględnieniem formy, funkcji notariatu i specyfiki procedur bankowych (ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym; art. 921–1040 Kodeksu cywilnego, art. 7 ustawy o obligacjach, wybrane przepisy ustawy – Prawo upadłościowe).

Dzięki lekturze komentarza korzystający zapozna się z najnowszym orzecznictwem, piśmiennictwem z komentowanej dziedziny oraz objaśnieniami dotyczącymi innych aktów prawnych związanych z tematyką ksiąg wieczystych i hipotek.

Fragment tekstu z komentarza:
II. Struktura księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym

4. Rejestracja wniosku i zamieszczenie wzmianki. W przypadku wniosku składanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z chwilą umieszczenia go w systemie następuje zarejestrowanie go w centralnym repertorium wniosków elektronicznych i zamieszczenie o nim wzmianki w księdze wieczystej (zob. art. 6267§ 2 zd. 2 KPC w zw. z § 68 ust. 1 KsSysTeleinfR). W przepisie § 70 KsSysTeleinfR postanowiono, że umieszczenie wzmianki przez system teleinformatyczny nie wyłącza obowiązku zamieszczenia przez pracowników sądowych wzmianki o wniosku w odpowiednim dziale księgi wieczystej niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych. Zatem wniosek ten podlega rejestracji także w dzienniku ksiąg wieczystych. Po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych, z chwilą zarejestrowania żądania wniosku w dziale, którego dotyczy żądanie, odpowiednio w podpolach: 1.1.0.1A, 1.10.0.1A, 2.1.0.1A, 3.1.0.1A, 4.1.0.1A „numer wzmianki” zamieszcza się numer wzmianki o wniosku, o którym mowa w § 71, oraz odpowiednio w podpolach: 1.1.0.1B, 1.10.0.1B, 2.1.0.1B, 3.1.0.1B, 4.1.0.1B „opis wzmianki” zamieszcza się opis wzmianki. W przypadku wniosku niezłożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego księga wieczysta podlega wzmiankowaniu niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych. Zarejestrowanie wniosku w tym dzienniku i opatrzenie go kolejnym numerem powinno nastąpić niezwłocznie w dniu wpływu do sądu (zob. art. 626 7§ 1 KPC). Naniesienie wzmianki w przypadku wniosku niezłożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego odbywa się w trakcie tzw. rejestracji szczegółowej wniosku, podczas której dokonuje się klasyfikacji żądań wniosku oraz rejestracji uczestników postępowania. Podczas rejestracji żądań, dla każdego z nich określa się tzw. przedmiot żądania, tj. księgę wieczystą, której ono dotyczy. Dodatkowo od 1.7.2016 r. oprócz zarejestrowania żądania wniosku w odpowiednim dziale i zamieszczenia informacji o numerze wzmianki zamieszcza się opis wzmianki. Opis wzmianki nie pojawia się automatycznie wraz z umieszczeniem wniosku elektronicznego w systemie teleinformatycznym. Wymaga czynności pracowników sądu podczas rejestracji szczegółowej wniosku, po nadaniu wnioskowi numeru w dzienniku ksiąg wieczystych.

Zobacz także:

Więcej o księgach wieczystych i hipotece  znajdziesz w module Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności