Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

  • Zmiany, które weszły w życie 1.9.2017 r. w przepisach o gospodarce nieruchomościami dotyczą, m.in.: zapewnienia przejrzystej i stabilnej sytuacji stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, w tym wprowadzenia nowych możliwości zawarcia bez przetargu umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
  • Komentarz szeroko omawia problematykę gospodarki nieruchomościami, w związku z wprowadzonymi zmianami. Publikacja wzbogacona jest o bazę najnowszego orzecznictwa.
  • Publikacja adresowana jest głownie do pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości.
Fragment tekstu:
KOMENTOWANY PRZEPIS

Art. 25 [Gospodarowanie]
1. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

2. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

2a. Plany wykorzystania zasobu, o których mowa w ust. 2, opracowuje się na okres 3 lat. Plany zawierają w szczególności:

1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;

2) prognozę:

a) dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,

b) poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu,

c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,

d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;

3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

3. (uchylony)

1. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości
należy do kompetencji i obowiązków organu wykonawczego gminy – wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Organ wykonawczy gminy sprawuje swoje czynności jednoosobowo. Zaznaczyć tu w szczególności należy, iż w wyniku zmiany, jaka nastąpiła w związku z wejściem w życie ustawy z 20.6.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191), przestał istnieć kolegialny organ wykonawczy gminy w postaci jej zarządu.

Zakres gospodarowania nieruchomościami znajdującymi się w gminnym zasobie nieruchomości określony został z odwołaniem się do przepisu art. 23 ust. 1 GospNierU. Do zadań wójta, burmistrza czy prezydenta należy zatem: ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, zapewnienie wyceny nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystania zasobu, zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu i prowadzenie oraz windykację tych należności, współpraca z organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, zbywanie oraz nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, z zastrzeżeniem art. 17 GospNierU, wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gminy oraz o wpis w księdze wieczystej, a ponadto niewymienione w art. 23 ust. 1 GospNierU przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażanie ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Wskazać przy tym należy, iż odwołanie do zakresu czynności wymienionego w art. 23 ust. 1 GospNierU nie stanowi podstawy do stosowania tego przepisu dla czynności dotyczących nieruchomości wchodzących w skład zasobu w zakresie, w jakim przepisy art. 23 ust. 1 GospNierU uzależniają pewne czynności starosty od zgody wojewody. Wójt, burmistrz czy prezydent miasta w żadnym zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości nie są w swoich kompetencjach ograniczeni koniecznością uzyskania zgody wojewody. Obowiązek uzyskania zaś w niektórych przypadkach zgody rady gminy nie wynika z uregulowań art. 23 ust. 1 GospNierU. Z wyjątkiem powyższej kwestii komentarz do art. 23 ust. 1 GospNierU ma również zastosowanie do działań podejmowanych przez wójta, burmistrza czy też prezydenta miasta. Zastosowanie ma tu także powołany w komentarzu do art. 23 GospNierU wyr. NSA z 5.12.2006 r. (I OSK 1404/06, niepubl.), zgodnie z którym kompetencje wójta, burmistrza czy prezydenta miasta w zakresie naliczania wynagrodzenia za korzystanie nieruchomości nie dają podstaw do wydawania aktów o charakterze ogólnym, regulujących te kwestie.

Kompetencje wójta, burmistrza czy też prezydenta miasta nie mogą być przejmowane przez radę gminy. W szczególności rada nie jest uprawniona do podejmowania uchwał dotyczących wprost czynności ze sfery wykonawczej. Przywołać tu należy wyr. WSA w Gdańsku z 28.7.2009 r. (II SA/Gd 252/09, Legalis). Sąd uznał, że rada jako organ kolegialny nie może podejmować działań należących do sfery wykonawczej. Tym samym przyjął za niedopuszczalne podjęcie uchwały, w której rada gminy przeznaczyła do sprzedaży określoną działkę gruntu, wchodząc w ten sposób w kompetencje burmistrza. Warto też wspomnieć, że kompetencje w tym zakresie nie dają upoważnienia do jednostronnej zmiany przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta umów najmu i dzierżawy w tym zakresie. Organ wykonawczy gminy swoje prawo do naliczania należności realizuje w oparciu o zawarte umowy, a wysokość stawek może być zmieniana bądź poprzez zmiany umów dokonywane przez obie strony (aneksy), bądź też przez wykorzystywanie możliwości wypowiedzenia wysokości czynszu zgodnie z zapisami umów bądź przepisami prawa cywilnego w tym zakresie.

2. Plan wykorzystania zasobu. Ustawodawca określił w ust. 2a wymagania dla sporządzanych planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Plany te sporządzane są na okres trzech lat, co powoduje, że po upływie tego okresu wymagane jest sporządzenie nowego planu w tym zakresie.
Zobacz także:
Więcej o gospodarce nieruchomościami znajdziesz w module Gospodarka nieruchomościami >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności