Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych


• Uwzględnienia i szczegółowo prezentuje najnowsze zmiany z 2.9.2017 r. w przepisach o finansach publicznych, dotyczące środków europejskich i zasad ich zwrotu, uchylenia obowiązku sporządzania sprawozdań dotyczących wydatków strukturalnych.
• Komentarz w praktyczny sposób pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi, m.in.: odpowiedzialności kierownika jednostki obsługującej JST, kompetencjami zarządu JST w zakresie zmiany uchwały budżetowej i zmiany uchwał w sprawie WPF, sporządzania sprawozdań w zakresie wydatków strukturalnych. Publikacja to kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego, wzbogacone wzorami dokumentów, tabelami oraz wyrokami sądów i organów nadzoru nad działalnością JST.
• Pozycja skierowana głównie do osób, które są odpowiedzialne za finanse samorządu terytorialnego oraz wszystkich zainteresowanych szczegółową wiedzą na temat finansów publicznych.

Fragment tekstu z poradnika:

KOMENTOWANY PRZEPIS

Art. 204 [Przeznaczenie środków]

 

Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

1. Środki pochodzące z budżetu UE poprzez różnego rodzaju fundusze, np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, są przeznaczone na realizację celów wskazanych przez Komisję Europejską.

Komisja Europejska przyjęła dokument „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, którego głównym założeniem jest więcej miejsc pracy i wyższy standard życia. Cele strategii to:
1) zatrudnienie,
2) badania i innowacje,
3) zmiany klimatu i energia,
4) edukacja,
5) walka z ubóstwem.

Komisja przedstawiła w ramach strategii siedem projektów przewodnich, które mają przyczynić się do inteligentnego, zrównoważonego rozwoju, który sprzyja włączeniu społecznemu. Są to:
1) „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, służący temu, by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy,
2) „Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy,
3) „Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu oraz umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego,
4) „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej,
5) „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – projekt na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych,
6) „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, m.in. dzięki mobilności siły roboczej,
7) „Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.Dokument ten stanowi podstawę regulacji dotyczących wydatkowania środków europejskich w ramach programów operacyjnych opracowywanych przez państwa członkowskie na lata 2014–2020.

2. Cele, na które zostały przeznaczone środki europejskie, wynikają z przepisów przyjętych przez organy UE oraz odpowiadających im przepisów i wytycznych krajowych. Dokumenty te, przyjęte na szczeblu unijnym i krajowym, muszą być ze sobą spójne i zgodne. Muszą też w pełni zapewniać wykorzystanie środków przez beneficjentów na projekty, które będą zgodne z przyjętymi założeniami dla poszczególnych programów czy funduszy. Temu m.in. celowi miały służyć wszystkie uzgodnienia prowadzone na szczeblu unijnym w zakresie notyfikacji poszczególnych programów operacyjnych zarówno krajowych, jak i regionalnych.

3. Spełnieniu wymogów zawartych w normie prawnej wynikającej z art. 204 FinPubU mają służyć procedury określające wybór projektów do dofinansowania, jak również stały monitoring, szereg procedur kontrolnych zarówno w trakcie realizacji projektów, jak i po ich zakończeniu w okresie trwałości. Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w większości przez prowadzone procedury konkursowe, tak by dofinansowanie otrzymały projekty najlepiej wpisujące się w cele założone przez dawcę środków.

4. Przepis art. 204 FinPubU stanowi podstawę odstępstwa od zasady jedności materialnej budżetu (zob. art. 42 ust. 2 FinPubU).

Zobacz także:
Samoocena systemu kontroli zarządczej
Księgowanie faktury korygującej odnoszącej się do wydatków z lat ubiegłych
Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Więcej o finansach publicznych znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności