Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa krajobrazowa
  • Unikatowa pozycja dla osób, które w praktyce zajmują się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.
  • W jednej publikacji omówione zostały zmienione ustawą krajobrazową przepisy ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o podatkach i opłatach lokalnych, Prawo budowlane, o drogach publicznych, o ochronie przyrody oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  • Kompendium wiedzy na temat nowych instrumentów organizowania i porządkowania ładu przestrzennego na obszarze gminy (takich jak np. audyt krajobrazowy i uchwała reklamowa) oraz nowych instytucji związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, rewitalizacją, czy zapobieganiem i wychodzeniem ze stanu degradacji.
  • W komentarzu znajdują się odpowiedzi na następujące pytania:
– czym jest audyt krajobrazowy i gminna uchwała reklamowa, jakie powodują skutki dla gmin i jak je uchwalać,
– na jakich zasadach wymierzać kary pieniężne za niedostosowanie urządzeń reklamowych do wytycznych gmin,
– jak rozpoczynać w gminach proces rewitalizacji,
– jakie są konkretne skutki kolejnych uchwał rewitalizacyjnych rady gminy,
– jaka jest rola i znaczenie miejscowego planu rewitalizacji i umowy urbanistycznej,
– jako może wyglądać zarządzanie przestrzenią na szczeblu metropolitalnym i czym jest studium metropolitalne,
– jak wszystkie nowe rozwiązania mają się do dotychczasowych instrumentów planowania przestrzennego.

  • Ponad 100 schematów, które w syntetyczny sposób przedstawiają najważniejsze tematy oraz 23 przykłady obrazujące najtrudniejsze zagadnienia wraz z przydatnymi komentarzami eksperta.

Fragment tekstu z komentarza:
Art. 10. [Przesłanki wyznaczenia obszaru rewitalizacji]
1. Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.
2. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
3. Niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe albo pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1–4, mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, o których mowa w art. 9 ust. 1.

1. Po wyznaczeniu obszaru zdegradowanego kolejnym elementem działań będzie wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Dopiero wyznaczenie tego obszaru będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszych czynności rewitalizacyjnych. Obszar ten:
1)    może w zależności od sytuacji obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego,
2)    musi się cechować szczególną koncentracją negatywnych zjawisk właściwych dla obszaru zdegradowanego.Gmina musi wyrazić zamiar prowadzenia w ramach tego obszaru rewitalizacji. Uzasadnieniem tych działań musi być ich istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.
2. Można wskazać w tym kontekście na nieostre pojęcia „szczególna koncentracja zjawisk negatywnych” oraz „istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego”. Otwiera to możliwość nadawania procesom rewitalizacji zróżnicowanych zakresów i formuł. Przykładowo, można wskazać, że dla rozwoju lokalnego istotne znaczenie mogą mieć takie działania, jak:
1)    dbałość o poziom życia mieszkańców,
2)    dbałość o rozwój gospodarczy,
3)    dbałość o zachowanie prawa do wykorzystania przestrzeni lokalnej,
4)    dbałość o zachowanie walorów środowiskowych,
5)    dbałość o zachowanie walorów terenu o charakterze kulturowym,
6)    możliwość realizacji kluczowych inwestycji – zarówno prywatnych, jak i inwestycji celu publicznego.
3. Tak więc po zdiagnozowaniu poważnych problemów społecznych, środowiskowych, funkcjonalno-przestrzennych, gospodarczych czy technicznych, można ich rozwiązanie poprowadzić w ramach procesu rewitalizacji w różnych kierunkach, w zależności od potrzeb i oczekiwań interesariuszy partycypacji (w tym także władz lokalnych).
4. Obszar rewitalizacji, na zbliżonej zasadzie jak w przypadku obszaru zdegradowanego, może być podzielony na podobszary (również na podstawie wyróżniających ich konkretnych właściwości). W przeciwieństwie do obszaru zdegradowanego obszar rewitalizacji ma przyporządkowane pewne ograniczenia. Zgodnie z:
1)    ograniczeniem obszarowym obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy,
2)    ograniczeniem ludnościowym obszar rewitalizacji nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Przykład
Rada gminy chciała wyznaczyć obszar rewitalizacji obejmujący 50% powierzchni gminy. Nawet jeżeli występują tam szczególnie skumulowane problemy społeczne, działanie takie stanowiłoby naruszenie prawa.

Rysunek 6. Możliwa relacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


5. Względem podobszarów rewitalizacji ustawodawca takich ani żadnych innych dodatkowych ograniczeń nie przewiduje. Ich ukształtowanie należy więc do gminy w ramach wyznaczonych przez wytyczne związane z samym obszarem rewitalizacji. Wszelkie ograniczenia związane z tworzeniem obszarów rewitalizacji mają na celu przede wszystkim zablokowanie tego, aby gminy nie stosowały RewitalizacjaU jako sposobu załatwienia problemów dotyczących całych ich obszarów (nie taka jest bowiem rola instrumentów rewitalizacyjnych).
6. Jak wskazano powyżej, same cele związane z podejmowaniem procesów rewitalizacji mogą być zróżnicowane i dostosowane do uwarunkowań występujących w ramach konkretnej gminy. Ustawodawca wyodrębnił jednak grupę terenów, dla których podjęcie rewitalizacji będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy będzie miało ono na celu rozwiązanie negatywnych problemów społecznych (a nie np. wyłącznie środowiskowych lub gospodarczych). Są to:
1)    niezamieszkałe tereny przemysłowe, w tym tereny poportowe i powydobywcze,
2)    tereny powojskowe,
3)    tereny pokolejowe.
Powyższe wynika trochę z założenia, że w tych obszarach dominują problemy o charakterze społecznym i problemów tych nie można w tym kontekście, przy podejmowaniu procesu rewitalizacji, omijać.

Ważne
Obszar rewitalizacji może zostać utworzony maksymalnie dla 20% powierzchni gminy i dla terenu zamieszkałego przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Rysunek 7. Ograniczenia i podstawy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


Zobacz także:

Więcej o rewitalizacji, planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska znajdziesz w module Gospodarka komunalna i ochrona środowiska >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności