Uproszczone procedury w zamówieniach na usługi społeczne

  • Publikacja przedstawia zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), dotyczące zamówień na usługi społeczne (m.in.: zdrowotne, edukacyjne, usługi socjalne, administracyjne, prawne).
  • Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie krok po kroku przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia, a także sprawnie przejść przez nie, do momentu zawarcia umowy. Pozycja pozwoli przygotować się również na ewentualną kontrolę.
  • W publikacji szczegółowo omówiono, m.in.:

         – najważniejsze informacje na temat usług społecznych
           w przepisach unijnych oraz ich implementacji do polskiego porządku prawnego,
         – praktyczne wskazówki dotyczące udzielanie zamówień na usługi społeczne o wartości równej
           lub powyżej progów wskazanych ustawowo,
         – wzór regulaminu, sposobu przeprowadzenia postępowania dla postępowań o wartości równej
           lub powyżej progu wyznaczonego przez przepisy unijne.

Fragment tekstu z poradnika:
Opis przedmiotu zamówienia i oszacowanie jego wartości

Przygotowanie postępowania na usługi społeczne poniżej progów niewiele różni się od przygotowania każdego innego postępowania. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że zamawiający nie oszacuje wartości zamówienia, chociażby w celu zweryfikowania w jakim progu finansowym się znajduje.

Nie będąc związanym żadnymi przepisami ZamPublU może dokonać tego we właściwy dla siebie sposób, a zatem szacowanie wartości zamówienia można oprzeć o dane rynkowe, np. poprzez zbadanie rynku, wysyłając zapytania do wykonawców lub uzyskując wiedzę ze stron internetowych, publikacji statystycznych albo opierając się na danych dla podobnych zamówień z lat ubiegłych.

Z kolei opis przedmiotu zamówienia jest dla zamówień podprogowych obowiązkowy (art. 138o ust. 2 pkt 3 ZamPublU) i obejmować powinien również wskazanie wielkości i zakresu zamówienia.

Zamawiający nie jest związany przepisami art. 29 ust. 3 ZamPublU, a zatem wydawałoby się, że wolno mu wskazać na dowolne znaki towarowe czy patenty. Jednak cały czas powinien mieć na względzie zasadę równego traktowania wykonawców i niedyskryminowania ich, co również odnosić należy do niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia.

Ciekawym wyłomem w regulacjach ustawowych jest brak przewidzenia przez ustawodawcę, dla zamówień społecznych podprogowych, obowiązku stosowania przepisu art. 29 ust. 3a ZamPublU. Wobec powyższego tak newralgiczne usługi, jak np. usługi ochrony, pozostaną bez regulacji nakładającej na zamawiającego obowiązek kształtowania zapisów odnośnie zatrudniania pracowników wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę.

Potwierdza to również UZP: „Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138 lit. g p.z.p. tworzona jest samodzielnie przez zamawiającego i ustawa nie określa w tym przypadku szczególnych wymagań odnoszących się do procesu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia ani nie nakłada na zamawiającego obowiązku stosowania regulacji art. 29 p.z.p. – przyznaje Anita Wichniak-Olczak z UZP. Podkreśla jednocześnie, że zamawiający, mimo braku obowiązku, mogą wymagać zatrudniania na etat.” (Przetargi na ochronę bez klauzul społecznych, S. Wikariak, gazetaprawna.pl. 14.11.2016 r.).

Ważne
Mimo że przepisy nie kształtują obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, dobrą praktyką wśród zamawiających będzie precyzowanie takich wymagań w dokumentach postępowania. UZP przygotowuje kodeks dobrych praktyk, w których jedną z rekomendacji będzie stosowanie klauzul społecznych oraz klauzuli zatrudniania na umowę o pracę.


Zobacz także:

Więcej o procedurach w zamówieniach publicznych znajdziesz w module Zamówienia publiczne >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności