Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez dłużnika


  • Poradnik prezentuje praktyczne ujęcie katalogu uprawnień przysługujących wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przedwstępnej przez dłużnika. Przykłady, poparte wskazówkami wynikającymi z orzecznictwa nakreślą właściwy sposób postępowania przy rozwiązywaniu niestandardowych sytuacji.
  • Pozycja skierowana jest do praktyków prawa, zajmujących się na co dzień w pracy umowami przedwstępnymi i ich rozliczeniami, a także dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką wierzytelności i zadłużeń.
  • Publikacja pomoże w sprawnym realizowaniu uprawnień wynikających z umowy przedwstępnej. Czytelnik dowie się, m.in.: jakie uprawnienia przyznano wierzycielowi na podstawie umowy przedwstępnej oraz przepisów szczególnych oraz na czym polegają uprawnienia związane z rozliczeniami stron na wypadek niedojścia do skutku umowy przyrzeczonej.
Fragment tekstu z monografii:
Ochrona roszczeń istniejących

W przypadku umowy przedwstępnej kwestia niemożliwości świadczenia nie rysuje się tak klarownie jak przy umowach definitywnych. Zbycie przez dłużnika przedmiotu świadczenia z umowy przyrzeczonej nie pozbawia go jeszcze możliwości skutecznego zobowiązania się, w ramach umowy przyrzeczonej, do zbycia tego przedmiotu na rzecz wierzyciela z umowy przedwstępnej. Na gruncie polskiego prawa można skutecznie zobowiązać się do zbycia nawet rzeczy cudzej.

Należy jednak pamiętać, że de lege lata zasadą jest dokonywanie czynności o podwójnym skutku, zobowiązująco-rozporządzającym. O ile zatem strony inaczej nie uzgodniły ani przepis szczególny inaczej nie stanowi, wykonanie umowy przedwstępnej dotyczącej zawarcia umowy przyrzeczonej mającej za przedmiot zobowiązanie do zbycia określonego składnika majątkowego polega na zawarciu umowy zobowiązująco-rozporządzającej. Jej skutkiem będzie przeniesienie na nabywcę prawa do tego składnika majątkowego. W takiej sytuacji zbycie przez dłużnika z umowy przedwstępnej przedmiotu świadczenia z umowy przyrzeczonej pozbawia go możliwości należytego wykonania umowy przedwstępnej. Od momentu zbycia tego przedmiotu dłużnik nie jest już bowiem w stanie zawrzeć umowy przyrzeczonej o podwójnym skutku. Umowa taka, wobec braku po stronie dłużnika uprawnienia do rozporządzania przedmiotem świadczenia, wywoła jedynie skutek zobowiązujący.

Można zatem mówić, że wskutek zbycia przez dłużnika przedmiotu świadczenia z umowy przyrzeczonej roszczenie wierzyciela z umowy przedwstępnej stało się niemożliwe w części dotyczącej rozporządzającego skutku umowy przyrzeczonej. W pełni uzasadnia to dopuszczalność wystąpienia z roszczeniem z art. 59 KC.

Warto jednak sprecyzować, że mówimy w tym przypadku o istniejącym roszczeniu wierzyciela o zawarcie umowy przyrzeczonej, która z mocy prawa wywoła podwójny skutek. Umowa przedwstępna z reguły nie kreuje bowiem bezpośredniego roszczenia o przeniesienie własności. Z punktu widzenia umowy przedwstępnej roszczenie o przeniesienie własności ma zawsze charakter roszczenia przyszłego (wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie umów przedwstępnych, których przedmiotem jest zawarcie umowy czysto rozporządzającej).

Przykładowo, w razie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży wierzyciel ma względem dłużnika roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej, która co do zasady wywoła podwójny skutek. Rozporządzenie nastąpi wówczas z mocy art. 155 KC, a więc ex lege. Jednakże roszczenie o przeniesienie własności powstanie dopiero wraz z zawarciem umowy przyrzeczonej. W tym samym momencie zostanie ono również zaspokojone w związku z rozporządzającym skutkiem tej umowy. W analizowanym przypadku roszczenie o przeniesienie własności nie może powstać wcześniej niż samo zobowiązanie do przeniesienia własności, którego konsekwencją jest właśnie powstanie tego roszczenia. Z tego właśnie względu zbycie przedmiotu świadczenia z umowy przyrzeczonej skutkuje przede wszystkim częściową niemożliwością zadośćuczynienia istniejącemu roszczeniu wierzyciela o zawarcie umowy przyrzeczonej (niemożliwemu w części dotyczącej skutku rozporządzającego), a dodatkowo również niemożliwością zadośćuczynienia przyszłemu roszczeniu z umowy przyrzeczonej.
Zobacz także:


Więcej o uprawnieniach wierzyciela znajdziesz w module Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności