Uprawnienia PIP a prawa i obowiązki pracodawców

  • Komentarz pozwala szczegółowo zapoznać się z zasadami organizacji PIP, jej zadaniami i zakresem działania organów PIP, odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną inspektorów oraz obowiązującymi procedurami.
  • Zarówno kontrolowany jak i kontrolujący szczegółowo zapozna się z zakresem obowiązków i praw zawartych w ustawie, jakie wzajemnie wobec siebie mają strony uczestniczące w kontroli.
  • Inspektor pracy zyska informacje, dzięki którym może skuteczniej wykonywać czynności kontrolne i skutecznie egzekwować przepisy prawa pracy, a podmiot kontrolowany dzięki zastosowaniu wiedzy zawartej w publikacji będzie miał możliwość lepszej ochrony od nadużyć ze strony kontrolującego.
Zamów książkę w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck >>


Fragment tekstu z komentarza:

Kontrola działalności podmiotów przez PIP jest ograniczona zakresem przedmiotowym i dotyczy tylko fragmentu ogólnej działalności podmiotu, wyłącznie w zakresie oceny przestrzegania prawa pracy. Zakres kontrolnych kompetencji PIP jest zróżnicowany co do podmiotów poddanych kontroli i kryteriów jej wykonywania. W sensie podmiotowym ma charakter uniwersalny w stosunku do pracodawców. Obejmuje pracodawców bez względu na status prawny kontrolowanych. Kryteria kontroli PIP nie są wymienione w PIPU, która nie posługuje się pojęciem „kryteria”, lecz zwrotem zawartym w art. 21 PIPU „celu”, którym jest ocena przeprowadzona pod względem „stanu przestrzegania przez podmiot kontrolowany prawa pracy”. Przepisy PIPU nie definiują kryteriów ocen kontrolnych. Brak jasności kryteriów kontroli inspekcji pracy uniemożliwia dokładniejsze zakreślenie ram przedmiotowych kontroli podmiotów. W kręgu podmiotów będących w zasięgu zainteresowania kontroli PIP w myśl art. 13 pkt 1 również są przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, o ile na ich rzecz świadczą pracę osoby fizyczne, w tym wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą. Osobami świadczącymi na rzecz przedsiębiorców pracę, ale niebędącymi pracownikami, są zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła, prowadzący własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy niebędący pracodawcami nie podlegają pełnej kontroli PIP, a jedynie kontroli zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz kontrolą legalności zatrudnienia. Kontrola przedsiębiorców niebędących pracodawcami ma na celu sprawdzenie, czy podmioty te realizują nałożony na nich obowiązek w art. 304 i 3041 KP zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym niebędącym pracownikami wykonującymi pracę na ich rzecz.

Zobacz przykładowe obowiązki podlegające kontroli PIP:Więcej o zasadach wydawania decyzji znajdziesz w module Kadry i płace >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności