Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne

  • Najbardziej aktualna pozycja dotycząca umów w obrocie nieruchomościami uwzględniająca wszystkie zmiany wynikające ze zmian w prawie podatkowym i w prawie cywilnym. Opracowanie obejmuje najnowsze zmiany m.in. w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe małżonków, a także prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP przez zagraniczny zakład.
  • Opracowanie będzie przydatne dla osób zajmujących się wydatkami
    w jednostkach samorządu terytorialnego związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami, a także dla inwestorów, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat rynku nieruchomości.
  • Czytelnik będzie miał okazję całościowo zapoznać się z omawianą tematyką – publikacja opisuje ważne w obrocie nieruchomościami apekty prawa cywilnego, przez dogłębną analizę stosunków zobowiązaniowych,
    z uwzględnieniem skutków w prawie podatkowym.

Fragment tekstu z poradnika:
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym oznacza między innymi, że podatnik nie rozlicza kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych. Spoczywa na nim jednak obowiązek prowadzenia:
1)    wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
2)    ewidencji wyposażenia. Tej ostatniej nie muszą prowadzić podatnicy wynajmujący nieruchomości, którzy płacą podatek zryczałtowany od przychodów z najmu. Powinni oni jednak prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 15 ust. 3a RyczałtU).

Wykaz środków trwałych

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 701), wykaz środków trwałych zawiera te same elementy, jakie powinny znaleźć się w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem danych o:
1)    kwocie odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony;
2)    zaktualizowanej kwocie odpisów amortyzacyjnych.

Nie podlegają objęciu wykazem budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, których wartość początkową ustala się zgodnie
z art. 22g ust. 10 PDOFizU, tzn. metodą uproszczoną.

W razie zmiany formy opodatkowania na ryczałt, jeżeli podatnik prowadził ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 22n PDOFizU, może kontynuować prowadzenie tej ewidencji, pod warunkiem że ewidencja ta odpowiadać będzie zasadom określonym dla wykazu środków trwałych.

Ewidencja wyposażenia

Na podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nakłada się obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia. Obowiązek ten nie obejmuje jedynie osób uzyskujących przychody z tzw. najmu prywatnego. Ewidencją wyposażenia obejmuje się rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych, których wartość początkowa, w rozumieniu art. 22g PDOFizU, nie przekracza 1500 zł.

Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwę wyposażenia, cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia, datę likwidacji, w tym również datę sprzedaży lub darowizny, oraz przyczynę likwidacji wyposażenia (art. 15 ust. 5–6 RyczałtU).

Zobacz także:
Więcej o gospodarce nieruchomościami znajdziesz w module Gospodarka nieruchomościami >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności