Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony

Umowy o pracę
  • Od 22.2.2016 r. obowiązują znaczące zmiany w zakresie umów o pracę, z których najważniejsze i najszersze odnoszą się do umowy zawieranej na czas określony. W miejsce dotychczasowego jednego limitu tych umów pojawiają się dwa – ilościowy i czasowy wraz z nowym katalogiem przypadków, w których limity te nie znajdują zastosowania.
  • Książka prezentuje krok po kroku, jak zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę, zarówno bezterminową, jak i terminową, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy odnajdą tu analizy przypadków, w których umowa terminowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony oraz nietypowe przypadki przekształcenia umów terminowych w bezterminowe i odwrotnie – umów na czas nieokreślony w umowy na czas określony.
  • Pracodawca pogłębi także wiedzę o nietypowych przypadkach zakończenia umów o pracę (np. wygaśnięcie umowy o pracę z powodu śmierci pracownika, jego tymczasowego aresztowania czy zgonu pracodawcy), a także rozwiązania umów bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy.


Fragment tekstu z poradnika:
Od 22.2.2016 r. w umowie zawartej na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1–3 KP, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 KP, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy. 

Wskazane przepisy wymieniają przypadki, w których nie limituje się umów zawieranych na czas określony. Limitów nie stosuje się mianowicie do umów o pracę zawartych na czas określony:
1)    w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2)    w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3)    w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4)    w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.  

Przy zatrudnieniu niepełnoetatowym pracodawca i pracownik ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad ustalony w tej umowie wymiar czasu pracy pracownika, przekroczenie których uprawnia go do dodatku do wynagrodzenia równego dodatkowi za godziny nadliczbowe. Można zrobić to na kilka sposobów, uzależnionych dużej mierze od stosowanych rozkładów czasu pracy dla danej osoby, np.:

1)    jako przekroczenie liczby godzin pracy na dobę (np. przy 4-godzinnej pracy wskazanie 7-godzinnego limitu),
2)    jako limit stały tygodniowy (np. przekroczenie 37 godzin pracy na tydzień),
3)    jako limit średniotygodniowy (np. przekroczenie przeciętnie 38 godzin pracy na tydzień w okresie rozliczeniowym),
4)    poprzez odniesienie do wyższej części etatu (np. przepracowanie ponad wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym obowiązujący dla 4/5 etatu).  

Niekiedy treść umowy jest szersza ze względu na wprowadzanie poprzez jej zapisy pewnych systemów czasu pracy (tzw. weekendowego oraz skróconego tygodnia pracy). Stosuje się je na wniosek pracownika, a dla ich wprowadzenia konieczna jest odpowiednia regulacja w umowie.


Zobacz także:

Więcej o klasyfikacji budżetowej znajdziesz w modułach Kadry i płace 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności