Umowa o roboty budowlane

Publikacja stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r. oraz przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących tej tematyki.

Niniejsza publikacja ma na celu ułatwienie zawierania umów o roboty budowlane o treści uwzględniającej rzeczywiste potrzeby uczestników procesu budowlanego. Celem autorów komentarza było także omówienie problemów praktycznych, z jakimi borykają się strony umów o roboty budowlane, na tle stosowania pozakodeksowych klauzul umownych wykształconych w praktyce obrotu budowlanego.

W publikacji zawarto najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz aktualny stan prawny obejmujący tekst jednolity ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w tym przede wszystkim zmiany dotyczące uproszczenia i uelastycznienia procedur w zamówieniach publicznych (zmiany wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.).

Prezentowana publikacja jest pozycją niezwykle przydatną dla wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z procesem inwestycyjnym.

Publikacja składa się z dwóch części:

  • praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych
  • wzory dokumentów stosowanych w toku prowadzenia procesu budowlanego

 

Fragment tekstu z poradnika:

 

Umowa o roboty budowlane jest jedną z podstawowych umów obecnych w życiu gospodarczym. Jednocześnie na skutek dosyć enigmatycznej regulacji w Kodeksie cywilnym, jej stosowanie rodzi wiele problemów praktycznych.

Istotność umowy o roboty budowlane wynika m.in. z tego, iż z jednej stro­ny dotyczy ona drobnych, istotnych z punktu widzenia obywatela, umów doty­czących np. wybudowania domu, z drugiej, reguluje ona największe inwestycje w Polsce i na świecie.

W doktrynie i w praktyce wiele kwestii związanych z umową o roboty bu­dowlane budzi wątpliwości. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie tych wątpliwości i o ile to możliwe, próba maksymalnie jasnej interpretacji przepisów. Publikacja koncentruje się na praktycznych problemach związanych ze stosowaniem przepisów, odsuwając na dalszy plan spory doktrynalne, nie zawsze dotyczące rzeczywistych problemów. Autorzy postawili sobie zadanie omówienia regulacji prawnej dotyczącej umowy o roboty budowlane, kładąc nacisk na aspekty praktyczne i rozwiązywanie praktycznych problemów stoją­cych przed inwestorem, wykonawcą, podwykonawcą.

Ze względu na istotność przepisów dotyczących zamówień publicznych, czę­sto zmieniających regulacje Kodeksu cywilnego, konieczne jest przedstawienie obok regulacji kodeksowych, również przepisów Prawa zamówień publicznych.

Autorzy starali się przekazać swoje doświadczenia praktyczne wynikające ze stosowania przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych, nabyte przy opiniowaniu umów, doradztwie prawnym przy realizacji inwestycji i na sali sądowej.

Publikacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo i literaturę przedmiotu. Szczególny nacisk położono na regulacje nowe, w tym kluczowy dla określenia sytuacji prawnej podwykonawcy art. 6471 KC.

 

 

Zobacz także:

 

Więcej o umowach o roboty budowlane znajdziesz w module Budownictwo, architektura i urbanistyka>>

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności