Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

  • Od 1.1.2017 r. obowiązują, m.in. nowe: rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, scentralizowany system rozliczeń VAT, zasady udzielania dotacji oświatowych, instytucja zamówień in-house. Publikacja zawiera najważniejsze uchwały i zarządzenia w sprawach finansowych, w tym dotyczące m.in.: zasad centralizacji rozliczeń VAT, obsługi gminnych jednostek organizacyjnych.
  • Dzięki publikacji wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, sekretarze, główni księgowi, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych dowiedzą się, m.in.:

         – jak sporządzić prawidłowo uchwałę w sprawie określenia sposobu
             prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie gospodarowania
             odpadami?
          – jak poprawnie sporządzić zarządzenie w sprawie określenia
             zasad centralizacji rozliczeń VAT?
          – kiedy i w jaki sposób ogłosić o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki przy spełnieniu
             przesłanej in-house?

  • W poradniku przedstawiamy, m.in.:

          – opisy dotyczące nowelizacji przepisów o klasyfikacji budżetowej,
          – ponad 30 najważniejszych uchwał i zarządzeń w sprawach finansowych,
          – wzory ogłoszeń i protokołów,
          – aktualne treści rozporządzeń w sprawach finansów publicznych.

Fragment tekstu z poradnika:
Kompetencje kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej

Osoba odpowiedzialna – kierownik jednostki obsługującej, czy też obsługiwanej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 FinPubU kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej jednostki. W dotychczasowym stanie prawnym reguła ta pozostawała aktualna także w przypadku organizowania wspólnej obsługi na podstawie przepisów OświatU, OpDzieciU, WspRodzU. Mimo że księgi rachunkowe jednostki oświatowej prowadzone były w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej, to z formalnego punktu widzenia np. za sporządzenie sprawozdania budżetowego i jego prawidłowość odpowiadał kierownik jednostki oświatowej, co oczywiście budziło sprzeciw oparty na zasadach zdrowego rozsądku. Jeżeli organ stanowiący nie podejmie uchwały w sprawie wspólnej obsługi stan taki pozostaje aktualny do 31.12.2016 r.

Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych dotycząca wspólnej obsługi zmieniła wskazane powyżej reguły. W odniesieniu do samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zaliczonych do sektora finansów publicznych, oraz samorządowych instytucji kultury (jednostki obsługiwane) powierzenie realizacji określonych zadań z zakresu gospodarki finansowej oznacza także przeniesienie odpowiedzialności w tym zakresie na kierownika jednostki obsługującej. Istotne jest przy tym zastrzeżenie, że w przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, przekazywane są one w całości (patrz uwagi powyżej). Oznacza to w szczególności, że prowadzenie rachunkowości w znaczeniu zdefiniowanym w przepisach RachunkU nie obciąża już wówczas kierownika jednostki obsługiwanej.

Rachunkowość obejmuje:
1)    przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
2)    prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy
        zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
3)    okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów
        i pasywów,
4)    wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
5)    sporządzanie sprawozdań finansowych,
6)    gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji
        przewidzianej RachunkU,
7)    poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie
       sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych RachunkU.

Analogiczna sytuacja dotyczy powinności związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych i budżetowych, które w pełnym zakresie wypełnia kierownik jednostki obsługującej, a nie kierownik jednostki obsługiwanej (np. dyrektor ośrodka pomocy społecznej). Obowiązki te znajdują swoje źródła w przepisach SprBudżR, SprOperFinR i SzczegZasRachR.

Zobacz także:
Więcej o finansach publicznych znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności