Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające. Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99)

  • Najbardziej szczegółowy komentarz na rynku, zawierający najnowsze zmiany wprowadzone, m.in.:

      – ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy
         otoczenia prawnego przedsiębiorców,
      – ustawą z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
         elektronicznej,
      – ustawą z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
         państwowym.
        Komentarz obejmuje również planowane zmiany w związku
        z projektem ustawy ‒ Prawo przedsiębiorców oraz niektórych
        inne ustawy z pakietu ,,Konstytucji Biznesu”.

  • Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla osób zainteresowanych prawem cywilnym, ale przede wszystkich dla notariuszy, radców prawnych i adwokatów, obsługujących sektor przedsiębiorców.
  • Pozycja przedstawia szczegółowo przepisy dotyczące: części ogólnej KC, wprowadzające KC oraz formy aktu notarialnego. Komentarz uzupełniony został również bogatym orzecznictwem Sądu Najwyższego. Precyzyjna nawigacja wewnętrzna umożliwi wygodne i skuteczne wykorzystanie pozycji praktykom oraz teoretykom prawa.
Fragment tekstu z poradnika:

Art. 14 [Skutki braku zdolności]

KOMENTOWANY PRZEPIS

§ 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.

§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

SPIS TREŚCI

A.    Sankcja braku zdolności do czynności prawnych
B.    Konwalidacja nieważnej czynności prawnej na podstawie art. 14 § 2 KC

I. Przepis wyraża najważniejszą konsekwencję braku zdolności do czynności prawnych. Czynności prawne dokonane przez taką osobę są nieważne. Jest to nieważność bezwzględna, na którą każdy się może powołać, a sąd powinien ją wziąć pod uwagę z urzędu. Czynność taka nie może być konwalidowana, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 2 przepisu.

II. Ze względów praktycznych ustawodawca przyjmuje, że nieważne, bo dokonane przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych, umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego stają się ważne, jeśli zostaną wykonane i nie pociągają za sobą rażącego pokrzywdzenia osoby niezdolnej do czynności prawnych. W takim wypadku następuje z mocy prawa konwalidacja nieważnej umowy, która nie może już być kwestionowana z powołaniem się na brak zdolności do czynności prawnych. Nie wyłącza to jednak uznania takiej umowy za nieważną z innych przyczyn, np. wady oświadczenia woli lub braku wymaganej formy.

A. Sankcja braku zdolności do czynności prawnych

1. Artykuł 14 § 1 KC wyraża podstawowy skutek braku zdolności do czynności prawnych. Osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych (por. art. 12 KC), nie mogą dokonywać czynności prawnych. Czynność przez nie dokonana jest nieważna. Jest to nieważność bezwzględna, na którą może powołać się każda osoba, a sąd powinien ją wziąć pod uwagę z urzędu (wynika z prawa materialnego). Czynność taka nie może być konwalidowana, tzn. nie może stać się ważna na skutek późniejszych zdarzeń, np. potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego czy nabycia zdolności do czynności prawnych. Wyjątek wprowadza art. 14 § 2 KC. Z uwagi na fakt, że czynność prawna dokonywana przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych jest nieważna, druga strona umowy może zawsze odmówić zawarcia takiej umowy, powołując się na sam fakt braku zdolności do czynności prawnej. Dotyczy to również umów, które mogą stać się ważne z chwilą wykonania na podstawie art. 14 § 2 KC.

B. Konwalidacja nieważnej czynności prawnej na podstawie art. 14 § 2 KC

2. Rygoryzm art. 14 § 1 KC ze względów praktycznych musi być w pewnych błahych sprawach złagodzony. Jest po prostu niemożliwe ścisłe utrzymywanie zasady, której konsekwencją byłaby niemożność kupienia sobie przez dziecko lodów czy zeszytu. Z tego powodu ustawodawca uznaje, że niektóre czynności tego rodzaju mogą stać się ważne. Dotyczy to wyłącznie umów, które są powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Umowy takie muszą zatem:
1)    być powszechnie zawierane;
2)    być drobne i
3)    dotyczyć bieżących spraw życia codziennego.
Zobacz także:
Więcej o przepisach prawa cywilnego znajdziesz w module Kadry i płace >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności