Sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych

Od 1.12.2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16.9.2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1954). Jest to praktyczne i syntetyczne omówienie procedury dostarczania pism jak również zastosowanie odpowiedniej terminologii. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 220 ust. 7 PrUpad.

Zaniechanie w dochodzeniu odsetek przez gminę stanowi naruszenie prawa

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie ukazało się wystąpienie pokontrolne tej Izby z 10.9.2021 r. skierowane do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, w której przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej. Wśród stwierdzonych naruszeń prawa zwrócono uwagę na niepobieranie odsetek od nieterminowo wnoszonych należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych

Zmiana stawki odsetek ustawowych i ustawowych za opóźnienie

Opublikowano nowe stawki odsetek ustawowych kapitałowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie. Ich wysokość wzrosła w związku z podwyższeniem stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej.

Gminy powinny zwracać uwagę na poprawne obliczanie terminów przedawnienia czynszów najmu i dzierżawy

Na stronie RIO w Bydgoszczy ukazało się wystąpienie pokontrolne z 30.8.2021 r. tej Izby skierowane do jednej z gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wielu naruszeń prawa jakie zostały stwierdzone w trakcie kontroli gospodarki finansowej gminy, wymieniono – dopuszczenie do przedawnienia należności gminy z tytułu umów cywilnoprawnych, tj. umowy najmu i dzierżawy zawartych z przedsiębiorcami

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Minister Infrastruktury na stronach Rządowego Centrum Legislacji przedstawił do konsultacji projekt zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Od 1.10.2021 r. oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości można złożyć w akcie notarialnym

Zmiany w VAT wynikające z pakietu Slim VAT 2 przewidują m.in. możliwość złożenia oświadczenia o opodatkowaniu VAT dostawy nieruchomości w akcie notarialnym.  Zmiany te wejdą w życie z 1.10.2021 r. 

MRiPS: 5,8% poziom bezrobocia w sierpniu 2021 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu sierpnia 2021 r. 5,8 proc. – tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 961,8 tys. osób bezrobotnych.

Reklamacja za nienależyte wykonanie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej

Dnia 5 października 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie, które określa szczegółowe warunki, jakim ma odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej, szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego, a także sposób i termin wnoszenia reklamacji.

Zmiany w zwolnieniu nieruchomości lotniczych od podatku

Nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych doprecyzowano zwolnienie od podatku od nieruchomości. Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości podlegać będą grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. 

Wyższe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2022 r.

Wyższe stawki podatków i opłat lokalnych będą obowiązywać od 1.1.2022 r. i dotyczą  podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz opłaty reklamowej.Stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujących w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. i nastąpił ich realny wzrost o 3,6%.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności