Rząd planuje uszczelnienie regulacji dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów kolejowych

5 listopada 2021 r. do Sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Procedowane zmiany mają na celu doprecyzowanie i uszczelnienie zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości w odniesieniu do gruntów kolejowych

Zasady umarzania należności cywilnoprawnych przez radę gminy

Przepisy FinPubU nakładają na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego m.in. powinność określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania różnych ulg, w tym umorzeń – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 3.11.2021 r. (NPII.4131.1.986.2021; źródło: https://suw.bip.gov.pl).

Rejestrowanie doręczenia elektronicznego w praktyce urzędnika od 5 lipca 2022 r.

Od dnia 5 lipca 2022 r. zgodnie z art. 155 DorElektrU organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

Środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych

Od 22.10.2021 r. obowiązuje nowelizacja przepisów o dochodach samorządowych, która przewiduje uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Kwota przeznaczonych na ten cel środków podlega proporcjonalnemu podziałowi między gminy, w których udział mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest niższy, niż 90%.

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

Od 14.9.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Polski Ład dla JST – możliwość zbilansowania dochodów i wydatków budżetowych o wolne środki

W dniu 8.9.2021 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład (druk 1531). Wśród wielu zmian objętych projektem są przewidziane również zmiany art. 242 ustawy o finansach publicznych

Uczestnictwo w związku zawodowym zapewni nową ulgę podatkową

W dniu 8.9.2021 r. Rada Ministrów przyjęła i następnie skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w ramach projektu została zaproponowana ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych, która będzie przysługiwała osobom, które są członkami związków zawodowych.

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Dnia 8 grudnia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa określająca zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje.

RIO: Funkcji nie należy łączyć, ale można pracować w różnych miejscach

Regionalna Izba Obrachunkowa wyjaśniła, że główny księgowy nie powinien mieć powierzanych zadań innych pracowników. Taka osoba może jednak być zatrudniona w innym miejscu. To ważne stanowisko dla wielu niedużych jednostek administracji publicznej.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie otrzyma dotacji od gminy na tereny zielone i roślinność

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach ukazało się ciekawe stanowisko tej Izby z 26.8.2021 r. (znak WA-023/71/21). Dotyczy ono stosowania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i aspektu braku możliwości finansowania z dotacji udzielanej przez gminę wydatków spółdzielni mieszkaniowych ponoszonych na cele zagospodarowania terenów zielonych, np. kosztów nasadzeń drzew, krzewów, ich pielęgnacji, kosztów kwiatów

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności