Organy prowadzące szkoły czekają dodatkowe wydatki na stołówki szkolne

W dniu 1.9.2022 r. wejdzie w życie nowy przepis obligujący szkołę podstawową do zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i możliwości jego spożycia w szkole. Powinność zapewnienia posiłku uczniom szkoły podstawowej wiązać się będzie z koniecznością wyasygnowania większych środków budżetowych na realizację tego zadania

Korekta opisu paragrafu 256 dla dotacji przekazywanych dla SPZOZ przez JST

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków (…) z 12.5.2022 r. przewiduje zmianę w opisie paragrafu 256 – co usunie dotychczasowe wątpliwości co do jego stosowania

Zmiana przepisów w zakresie rejestru prowadzenia umów – terminy i zakres obowiązków

W Senacie znajduje się ustawa z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – przewidująca zmiany przepisów w zakresie rejestru umów. Nowelizacja przepisów wprowadzi postulowane przez różne środowiska zmiany w zakresie tzw. rejestru umów. Przede wszystkim przesunięty ma być termin prowadzenia rejestru – w zależności od rodzaju jednostek tj. od 1.10.2022 r, od 1.1.2023 r. i od 1.4.2023 r.

Opłata targowa w postanowieniach regulaminu korzystania z targowiska miejskiego

Rada gminy w uchwale dotyczącej korzystania z targowiska miejskiego nie może ujmować przepisów dotyczących opłaty targowej. Rada gminy musi przestrzegać ustawowego zakresu upoważnienia, który daje możliwość jedynie ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów, a nie pozwala ujmować przepisów o trybie poboru opłat ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 27.5.2022 r. (Nr NPII.4131.1.517.2022).

Zapisy uchwały rady gminy w sprawie dotacji na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych

Rada gminy nie może w uchwale sprawie dotacji na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych wprowadzać dowolnych przesłanek zwrotu dotacji innych niż wynikające z ustawy o finansach publicznych. Rada gminy tworząc program dotacyjny na zadania wspierające ochronę środowiska musi przestrzegać ustawowego upoważnienia. Przesłanki zwrotu dotacji wynikają wprost z art. 251‒253 FinPubU ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO w Krakowie z 18.5.2022 r. (Nr KI.411.72.2022).

System teleinformatyczny do kontaktów między pracodawcami i obywatelami Ukrainy uprawnionymi do pracy w Polsce

Od 24 maja 2022 r. obowiązują przepisy umożliwiające utworzenie przez ministra informatyzacji specjalnego systemu teleinformatycznego, który ma umożliwiać kontakty między pracodawcami i poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy uprawionymi do pracy w Polsce.

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych dotyczących elektronicznych doręczeń

Dnia 27 maja 2022 r. wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków w zakresie doręczeń elektronicznych określi komunikat rządowy.

Konkretne stawki opłaty za pojemnik na odpady

Rada gminy ustalając stawki opłaty za pojemnik na odpady musi ustalić konkretną stawkę za pojemnik. Rada musi przestrzegać w tym zakresie upoważnienia ustawowego. Określenie w uchwale, że stawkę ustala się proporcjonalnie jest wadliwe ‒ uchwała Kolegium RIO w Poznaniu z 5.5.2022 r. (Nr 13/636/2022; https://bip.poznan.rio.gov.pl/?p=document&action=save&id=61010&bar_id=29708).

Wyznaczono organ właściwy do obsługi sprawozdań finansowych podatników CIT

Od 26 maja 2022 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie wyznaczające organ administracji skarbowej właściwy do przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych składanych przez podatników CIT.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących procedury absolutoryjnej w JST

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 7.5.2022 r. zakłada się wprowadzenie korekty przepisów związanych z udzielaniem absolutorium dla organów wykonawczych JST

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności