Dotacja na modernizację systemu grzewczego wyklucza możliwość refundowania już poniesionych wydatków

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ukazało się ciekawe rozstrzygnięcie nadzorcze tej Izby z 7.10.2021 r. (Nr 138/g324/D/21). Rozstrzygnięcie to dotyczy uchwały rady gminy w sprawie określenia zasad udzielania na terenie gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła

Nieprzekazanie przez gminę uchwał i zarządzeń do RIO nie uchroni przed ich ewentualną nieważnością

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie ukazało się wystąpienie pokontrolne tej Izby z 21.9.2021 r. skierowane do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, w której przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej. Wśród wielu stwierdzonych naruszeń prawa, na uwagę zasługuje m.in. to związane z nieprzekazaniem regionalnej izbie obrachunkowej szeregu uchwał w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gminy powinny przygotować plan audytu na 2022 r. do końca roku kalendarzowego

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie ukazało się wystąpienie pokontrolne tej Izby z 21.9.2021 r. skierowane do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, w której przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej. Wśród wielu stwierdzonych naruszeń prawa, na uwagę zasługuje m.in. to związane ze sporządzeniem planu audytu na rok budżetowy z opóźnieniem

Rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych

Z dniem 1.7.2022 r. wejdą w życie przepisy nakładające na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek prowadzenia rejestru umów o wartości przedmiotu przekraczającej 500 zł

Resort finansów pracuje nad zmianami w sprawozdawczości budżetowej

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia z 18.11.2021 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Projekt zakłada wprowadzenie istotnych regulacji m.in. dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Część projektowanych zmian ma zacząć obowiązywać od 1.1.2022 r.

Rada gminy nie może rozszerzać kompetencji kontrolnych urzędu gminy w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty

Na stronie ukazało się ciekawe rozstrzygnięcie nadzorcze RIO w Szczecinie (uchwała Nr XXI.94.S.2021 z 6.10.2021 r.) dotycząca nieprawidłowości w zakresie ustalenia przez gminę trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej przez niepubliczne jednostki oświaty

Rząd przewiduje możliwość wprowadzenia specjalnych programów pomocowych dla jednostek oświatowych na walkę ze skutkami epidemii

Na stronie Sejmu ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1731). Projekt przewiduje możliwość wprowadzenia programu pomocowego dla organów prowadzących jednostki oświaty w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19

Maksymalna wysokość diet przysługujących radnym

Od 1.11.2021 r. obowiązują rozporządzenia określające maksymalną wysokość diet przysługującym radnym rady gminy oraz rady powiatu

Rząd planuje uszczelnienie regulacji dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów kolejowych

5 listopada 2021 r. do Sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Procedowane zmiany mają na celu doprecyzowanie i uszczelnienie zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości w odniesieniu do gruntów kolejowych

Już niebawem sprawozdania z operacji finansowych wyłącznie w formie elektronicznej

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod poz. 448 opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Projekt zawiera istotne zmiany, w tym m.in. wprowadza wyłącznie elektroniczną formę przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności