Obowiązek zamieszczania przez JSFP informacji w rejestrze umów od 1.1.2024 r.

Z dniem 1.7.2022 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054), która pierwotnie przewidywała wprowadzanie (począwszy od 1.7.2022 r.) przez JSFP informacji o zawartych umowach w rejestrze umów. Zmiany wynikają z art. 12 ustawy z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265).

Obowiązkowy rejestr umów JSFP

W art. 12 ustawy z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 2186, 2239 i 2239-A) przewidziano zmiany w ustawie z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2054). Ustawę przekazano 13.5.2022 r. Senatowi (druk nr 714). Zmiany te są bardzo istotne dla zamawiających należących do JSFP.

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych dotyczących elektronicznych doręczeń

Dnia 27 maja 2022 r. wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków w zakresie doręczeń elektronicznych określi komunikat rządowy.

Stanowisko Rzecznika Generalnego odnośnie do homologacji na części zamienne do autobusów

W zakresie zamówień publicznych zamawiający i wykonawcy powinni mieć na uwadze opinię Rzecznika Generalnego TSUE z 5.5.2022 r. w sprawach połączonych C-68/21 i C-84/21, zwłaszcza gdy w konsekwencji także TSUE w wyroku dojdzie do podobnych wniosków.

Opinia Rzecznika Generalnego dotycząca tajemnicy przedsiębiorstwa

Dla zamawiających oraz wykonawców istotne znaczenie może mieć opinia Rzecznika Generalnego z 12.5.2022 r., dotycząca pytań prejudycjalnych zadanych przez KIO odnośnie do tajemnicy przedsiębiorstwa. Krajowa Izba Odwoławcza skierowała do TSUE siedem pytań prejudycjalnych, przy czym na wniosek TSUE Rzecznik Generalny przeanalizował pierwsze cztery pytania.

Obowiązkowy rejestr umów JSFP – planowane zmiany, w tym terminu początku obowiązywania rejestru

W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2186). Ze sprawozdania Komisji Finansów Publicznych (druk sejmowy nr 2239) o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2186) wynika, że przewidziano zmiany m.in. w ustawie z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2054).

RIO. Nieprawidłowość związana z przyjęciem przez zamawiającego (miasto) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zaniżonej kwocie

Na stronie internetowej RIO we Wrocławiu ukazało się wystąpienie pokontrolne tej Izby z 22.4.2022 r. (sygn. WK.WR.40.3.2022.214) skierowane do jednej z gmin pozostających we właściwości miejscowej ww. Izby. Nieprawidłowości są związane ze stosowaniem przepisów ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Zmiany w PrZamPubl – nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

Z dniem 16.4.2022 r. weszła w życie ustawa z 13.4.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835; dalej: PrzeciwAgrUkrainaU). Ma ona, a zwłaszcza art. 7 PrzeciwAgrUkrainaU, istotne znaczenie nie tylko dla zamawiających prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia, ale także dla wykonawców.

Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach

Od 9.4.2022 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z 8.4.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE z 8.4.2022, L 111/1). Ustanawia ono ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zielona księga certyfikacji wykonawców zamówień publicznych i związany z tym plan zmian w obszarze PrZamPubl

W toku konsultacji prowadzonych od 15.3.2022 r. przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii znajduje się dokument pn. Zielona księga certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (dalej „Zielona Księga”). Poddano w niej pod dyskusję kluczowe zagadnienia związane m.in. z zakresem certyfikacji, podmiotami certyfikującymi, sposobem wszczęcia procedury, odmową wydania certyfikatu, certyfikacją w zakresie zdolności i zasobów wykonawców, okresem ważności certyfikatu.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności