Projekt nowelizacji nowego Prawa zamówień publicznych

W dniu 19.11.2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 765). Projekt ma być procedowany w trybie pilnym zważywszy na fakt, że dotyczy zmiany przepisów nowego Prawa zamówień publicznych, które to mają zacząć obowiązywać od 1.1.2021 r.

Projekt rozporządzenia do PZP w sprawie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

W toku uzgodnień legislacyjnych znajduje się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (PIBP). Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 PZP. Określa tryb postępowania w sprawie oceny występowania PIBP oraz wskazuje podmiot właściwy do kwalifikacji zadań jako zadań o podstawowym znaczeniu dla interesu bezpieczeństwa państwa.

Nowe przepisy wyłączające stosowanie ZamPublU w związku z COVID

W ustawie z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (podpisanej 3.11.2020 r. przez Prezydenta RP), w art. 20 pkt 3 prowadzono do KoronawirusU zmiany polegające na wyłączeniu stosowania przepisów ZamPublU.

Uchylenie zamówień bagatelnych

W dniu 17.11.2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Wbrew nazwie ustawa ta dotyczy przede wszystkim zmiany nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, która została uchwalona 11.9.2019 r. i znajduje się w vacatio legis. Ustawa ma wejść w życie 1.1.2021 r.

Projekt zmian w dyscyplinie finansów publicznych – nowe obowiązki ogłoszeniowe dotyczące zamówień publicznych

Na stronie RCL pojawił się projekt ustawy z 26.10.2020 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje rozwiązania prawne o różnym charakterze, od przepisów doprecyzowujących dotychczasowe regulacje ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, po zupełnie nowe regulacje powiązane zakresowo z regulacjami innych aktów prawnych, w tym z ustawą o finansach publicznych.

Reguły udzielania zamówień bagatelnych w rozumieniu PZP w ramach projektów UE

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało 26.10.2020 r. (znak sprawy: DKF-IV.7517.80.2020.DS) do instytucji zarządzających PO 2014–2020 stanowisko odnośnie do udzielania zamówień bagatelnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 PZP, które to są jednocześnie udzielane w ramach projektów UE.

Projekt rozporządzenia dotyczący wniosku o stwierdzenie prowadzenia działalności sektorowej na rynku konkurencyjnym do nowego PZP

W toku prac legislacyjnych jest projekt rozporządzenia do art. 394 ust. 4 PZP, tj. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (wersja z 13.10.2020 r.). Jest on odzwierciedleniem art. 35 dyrektywy 2014/25/UE.

Projekt rozporządzenia o informacji o ofertach do nowego PZP

W toku prac legislacyjnych jest projekt rozporządzenia do art. 81 ust. 2 PZP, tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi UZP (wersja z 13.10.2020 r.). Zakres projektowanej regulacji nie jest obecnie regulowany żadnym aktem prawnym, upoważnienie do wydania rozporządzenia zostało bowiem wprowadzone w PZP.

Projekt nowelizacji PZP w wersji z 1.10.2020 r.

W trakcie kolejnych uzgodnień, wyznaczonych do 14.10.2020 r. w ramach Komitetu do Spraw Europejskich, znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji PZP w nowej, rozszerzonej wersji z 22.9.2020 r.

W trakcie prac legislacyjnych znajduje się kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmienianych w projekcie (w wersji z 22.9.2020 r.) ustaw jest PZP, która wchodzi w życie 1.1.2021 r. W stosunku do poprzedniego projektu nowelizacji PZP, zakres przewidywanych zmian jest znacznie szerszy, choć część z nich ma w niezbędnym zakresie charakter doprecyzowujący lub porządkujący uchwalone przepisy. 

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych