Rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych

Z dniem 1.7.2022 r. wejdą w życie przepisy nakładające na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek prowadzenia rejestru umów o wartości przedmiotu przekraczającej 500 zł

Wyłączenie obowiązku stosowania PrZamPubl do inwestycji (bariery) w przekroczeniu granicy

Na końcowym etapie parlamentarnych prac legislacyjnych jest ustawa z 14.10.2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Określa ona zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, stanowiącej granicę zewnętrzną rzez fizyczne, techniczne lub elektroniczne jej zabezpieczenie, w tym przed nielegalnym przekroczeniem, zwane „barierą”.

Obowiązkowy rejestr umów od 1.7.2022 r.

W ustawie z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, w art. 6 przewidziano zmiany w przepisach FinPubU, mające wpływ na obowiązki zamawiających należących do sektora JFP związane z udostępnianiem umów, o których mowa w art. 34a FinPubU. Początkowo przepisy miały obowiązywać od 1.1.2022 r., ale ostatecznie – choć ustawa wchodzi w życie z dniem 1.1.2022 r. – art. 6 dotyczący obowiązkowego rejestru umów wchodzi w życie z dniem 1.7.2022 r.

Zmiana obligatoryjnej przesłanki wykluczenia wykonawcy w PrZamPubl

W ustawie z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (20.9.2021 r. przekazana do Senatu) przewidziano w art. 10 zmianę w PrZamPubl, dotyczącą wykluczenia wykonawcy.

Obowiązkowy od 1.1.2022 r. publiczny rejestr umów zawartych przez JSFP

W trakcie końcowych prac legislacyjnych znajduje się ustawa z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (20.9.2021 r. przekazana do Senatu). W art. 6 tej ustawy przewidziano zmiany w przepisach FinPubU, mające wpływ na obowiązki zamawiających należących do sektora JFP.

Wyrok TSUE dotyczący „identyfikacji” warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia

W odniesieniu do zamówień publicznych istotne znaczenie może mieć wyrok TSUE z 7.9.2021 r.  w sprawie C-927/19. Zagadnienia dotyczyły warunków udziału w postępowaniu, dostępności wykonawcy do konkurencyjnej oferty, a w konsekwencji – procedury odwoławczej, a także wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Rekomendacje dotyczące postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów

Prokuratoria Generalna RP przygotowała rekomendacje dotyczące postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, dalej cyt. jako Rekomendacje.  Kierowane są one w pierwszej kolejności (ale nie tylko) do jednostek sektora finansów publicznych, jako adresatów zasad zawierania ugód określonych w art. 54a FinPubU. Co istotne, to jednostki te są też zamawiającymi publicznymi w rozumieniu art. 4 PrZamPubl, a więc Rekomendacje mogą być pomocne także w obszarze umów w sprawie zamówienia publicznego.  

Wskazówki dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej w umowach i zamówieniach publicznych

Zamawiający zobowiązani do stosowania przepisów PrZamPubl powinni zwrócić uwagę na wskazówki zamieszczone na internetowej stronie rządowej dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej w umowach i zamówieniach publicznych. 

Wzory postanowień umów w zakresie oznaczenia stron

Prokuratoria Generalna RP przygotowała wzory postanowień umów w zakresie oznaczenia stron (https://www.gov.pl/web/prokuratoria/rekomendacje-i-wzory-postanowien-umow2). Dotyczą one oznaczenia stron umów, w szczególności umów zawieranych przez Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne. Mogą one zostać zatem odpowiednio wykorzystane także przez zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów PrZamPubl i zawierających umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sprawozdanie roczne Prezesa UZP z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r.

Rada Ministrów przyjęła 11.8.2021 r. sprawozdanie Prezesa UZP z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r. (liczy 161 stron). Zakresem przedmiotowym systemu zamówień publicznych w 2020 r. objęto zamówienia publiczne udzielane zgodnie z przepisami ZamPublU. Zwrócono przy tym uwagę, że szczególne uwarunkowania związane z pandemią COVID-19 miały istotny wpływ na funkcjonowanie tego systemu, w tym liczbę i tempo realizowanych procedur.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności