Opinia UZP dotycząca podpisania oferty w postaci elektronicznej

Od 2021 r. kwestie związane z opatrywaniem ofert podpisem elektronicznym reguluje art. 63 PrZamPubl. Zgodnie z art. 63 ust. 1 PrZamPubl w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Dyrektywa o sygnalistach – w grudniu kończy się okres implementacji do polskiego prawa

W 2019 r. przyjęto i ogłoszono unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Dyrektywa wskazuje, że zasadniczo do 17.12.2021 r. państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania. Warto zwrócić uwagę, co nas czeka w grudniu br.

Stanowisko Prezesa UODO w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do art. 15r ust. 1 KoronawirusU

W zakresie dotyczącym zamówień publicznych w odniesieniu do art. 15r ust. 1 KoronawirusU w kontekście ochrony danych osobowych, zostało przedstawione stanowisko Prezesa UODO. Jest ono związane ze skierowanymi do UODO wątpliwościami, czy wykonawca będący stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego jest uprawniony do przekazywania zamawiającemu danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, dotyczących jego pracowników lub podwykonawców na podstawie art. 15r ust. 1 KoronawirusU.

Zmiany w przepisach ustawy o KRK w zakresie informacji z KRK w postaci dokumentu elektronicznego

Od 12.2.2021 r. obowiązują zmiany wprowadzone do ustawy z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1158 ze zm., dalej KRKU), mające znaczenie zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dotyczy to w szczególności zmiany dokonanej w art. 2 pkt 3 lit. d ustawy z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 187), polegającej na dodaniu ust. 5 w art. 20 KRKU.

Nowa ustawa PZP a obowiązki ogłoszeniowe naruszające dyscyplinę finansów publicznych

Nowa ustawa z 11.9.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) wprowadziła pewne rodzaje ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, w tym – ogłoszenie o wyniku postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy. Nowe obowiązki ogłoszeniowe będą obwarowane odpowiedzialnością na płaszczyźnie dyscypliny finansów publicznych.

Zamówienia grupowe według nowej ustawy PZP

Regulacje nowej ustawy PZP utrzymały dotychczasowe rozwiązanie pozwalające na wspólne ubieganie się przez zamawiających o udzielanie zamówień publicznych. Nowe regulacje są bardziej doprecyzowane i kompletne. Ustawodawca przewidział bowiem wprost m.in. zawieranie porozumień w sprawie wspólnego zamówienia publicznego. Aby jednak doszło do zawarcia takiego porozumienia, musi istnieć wyraźna wola ze strony zainteresowanych jednostek

Wyrok TSUE dotyczący self-cleaningu

Dla stron postępowania o udzielenie zamówienia (zamawiającego i wykonawcy) istotne znaczenie może mieć wyrok TSUE z 14.1.2021 r. w sprawie C-387/19. Dotyczy on kwestii wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu poważnego wykroczenia zawodowego.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, a zwrot wadium przez gminę w terminie do 7 dni

Z dniem 1.1.2021 r. weszła w życie nowa ustawa w zakresie zamówień publicznych, tj. ustawa z 11.9.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019). Ustawa zawiera wiele istotnych zmian w stosunku do poprzedniej ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 r. Wspomniane zmiany dotyczą również zamawiających o statusie jednostek samorządu terytorialnego.

Nowe rozporządzenie do PZP w sprawie kosztów postępowania odwoławczego

Od 1.1.2021 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Od dziś obowiązuje nowe PZP – najważniejsze zmiany

Od 1.1.2021 r. zaczyna obowiązywać nowe Prawo zamówień publicznych, wraz z jedo istotnymi zmianami wprowadzonymi w ustawie z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2275).

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności