Łączenie na jednej nieruchomości różnych placówek pomocy społecznej jako sposób na ograniczenie kosztów JST

Na stronie Sejmu ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk 1324). Jak z samej nazwy projektu wynika, zmiany będą dotyczyły obu wspomnianych ustaw. Nowe rozwiązania pozwolą na łączenie organizacyjne określonych form opieki społecznej, co może wpłynąć na zmniejszenie wydatków budżetowych gmin

Składanie wniosków o przyznanie świadczeń w programie „Dobry start”

Od 3.6.2021 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące składania wniosków i wnoszenia pism w sprawie przyznania świadczeń z rządowego programu „Dobry start”. Nowe rozporządzenie wprowadzające elektroniczne składanie takich wniosków (wnoszenie pism), obsługę programu przez ZUS oraz przekazywanie świadczeń na wskazane konto bankowe, ma wejść w życie 1.7.2021 r.

Planowany wzrost dotacji na wykonywanie zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej

Na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9.6.2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. Podwyższenie kwoty bazowej ma znaczenie dla możliwości wykonywania przez powiaty zadań zleconych związanych z nieodpłatnym poradnictwem prawnym

Zmiany w zakresie funkcjonowania elektronicznej Karty Dużej Rodziny – zmienione opłaty i koszty

Dnia 9.6.2021 r. wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczące funkcjonowania elektronicznej Karty Dużej Rodziny (KDR), a także przekazywania informacji oraz zmiany stawki opłat i kosztów związanych z KDR.

Rodzinny wywiad środowiskowy – nowe rozporządzenie

Dnia 15.11.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, a także wzory: kwestionariusza wywiadu, oświadczenia o stanie majątkowym, legitymacji pracownika socjalnego.

Nowe możliwości zlecania zadań przez JST – podmioty ekonomii społecznej

Na stronie RCL pojawił się projekt ustawy o ekonomii społecznej (UD 185, wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów). Z informacji zawartych w uzasadnieniu projektu wynika, że celem regulacji jest aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności: bezrobotnych, czy też osób niepełnosprawnych, poprzez tworzenie wysokiej jakości, stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Nowy wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych

Od 5.5.2021 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia określającego wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Nowelizacja określa nowy wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych, a także wskazuje datę stosowania formularzy tytułów wykonawczych w poprzednich wersjach.

Nowa wysokość dodatku energetycznego

W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazało się w dniu 26.4.2021 r. obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.4.2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1.5.2021 r. do 30.4.2022 r. W związku z powyższym gminy będę musiały zweryfikować dane w zakresie ww. dodatków energetycznych

Zmiany ustawy o pomocy społecznej odnoszące się do pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni otrzymają wyższe dodatki terenowe oraz wcześniej nabywać będą prawo do dodatkowego urlopu. Zmieniają się również wymogi dla zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego oraz wzmocniono wsparcie tych pracowników zarówno w zakresie pomocy w wykonywaniu zadań, jak też bezpieczeństwa ich wykonywania oraz zapewniono pomoc psychologiczną. Bardzo dużą zmianą jest wprowadzenie stopni awansu zawodowego oraz objęcie pracowników socjalnych obowiązkową oceną okresową.

Począwszy od 1.7.2021 r. obsługą programu „Dobry start” ma zajmować się ZUS

Z zamieszczonego na stronie RCL projektu nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wynika, że wkrótce obsługą programu „Dobry start” będzie zajmował się ZUS

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności