Charakter czynności ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Czy ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz procedura z tym związana jest czynnością administracyjną czy cywilnoprawną?

Wójt gminy nie może użyczyć nieruchomości samorządowej gminnym jednostkom, w tym. szkołom

Wójt gminy musi przestrzegać ustawowych wymogów związanych z oddawaniem nieruchomości do korzystania przez „własne” jednostki budżetowe. Wymogi te wynikają z GospNierU ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Krakowie z 14.10.2021 r. (WK.6130.29.21; http://bip.krakow.rio.gov.pl).

Projekt ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych

W dniu 16.11.2021 r., Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiła opinię o rządowym projekcie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych. Komisje zarekomendowały uchwalenie ustawy.

Rada gminy nie pomijać w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu obligatoryjnych elementów ustawowych

Przepisy OchrLokU wymagają aby zasady wynajmowania lokali zawierały pewne elementy obligatoryjne, w tym: wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu, warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z 4.11.2021 r. (PN-II.4131.56.2021.IM; http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl).

Wójt gminy nie może swobodnie wyznaczać terminu wpłaty wadium przy zbyciu nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym

Przepisy PrzetargR mają moc przepisów bezwzględnie obowiązujących, które nie mogą podlegać zmianom czy modyfikacjom, nawet jeśli jest to podyktowane wolą sprawnego zbycia nieruchomości ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Krakowie z 12.10.2021 r. (WK.6130.28.21; http://www.krakow.rio.gov.pl).

Nowa specustawa inwestycyjna ułatwiająca przedsięwzięcia związane z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 r.

W dniu 17.11.2021 r. Sejm uchwalił ustawę o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. Obecnie ustawa skierowana została do Senatu RP oraz Prezydenta RP.

Nieruchomości stanowiące własność powiatu mogą być nieodpłatnie obciążone ograniczonymi prawa rzeczowymi tylko na rzecz SP albo JST

Rada powiatu nie może rozszerzyć bezpłatnego korzystania z nieruchomości powiatu na dowolnie określone podmioty, np. na rzecz instytucji charytatywnej, opiekuńczej czy leczniczej ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskie z 9.11.2021 r. (P-1.4131.346.2021.KN; https://www.szczecin.uw.gov.pl).

Przy cesji hipoteki wpisanej do księgi wieczystej przed zmianą Prawa bankowego może być wymagana zgoda kredytobiorcy

Kiedy konieczna jest zgoda właściciela obciążonej nieruchomości na zmianę banku jako wierzyciela, jeżeli hipoteka została wpisana w księdze wieczystej przed nowelizacją Prawa bankowego z 2019 r.? Jaki wpływ na ustanawianie/przenoszenie hipoteki ma wspomniana nowelizacja Prawa bankowego?

Powołanie w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów kuratora bez jego zgody może być ważnym powodem do jego zwolnienia

Co może być powodem odwołania kuratora z pełnienia przez niego funkcji? Czy powołanie kuratora w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów bez jego zgody może być ważnym powodem do jego zwolnienia?

Trwają prace nad projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności