Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

31.5.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające organizację i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (ZGK), w tym m.in. rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych w centralnym, wojewódzkim i powiatowym ZGK, a także sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, zabezpieczania a także udostępniania materiałów i zbiorów danych.

Zarządca nie ma roszczeń o zwrot nakładów na nieruchomość

Czy byłe przedsiębiorstwo państwowe, takie jak PKP, może żądać od Skarbu Państwa zwrotu nakładów na nieruchomość, poniesionych w czasie, gdy było jedynie zarządcą nieruchomości w imieniu państwa, a wszelkie nakłady ponosiło w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa?

Udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii obiektu liniowego – wyrok NSA z 13.4.2021, I OSK 3989/18

Starosta stosując przepisy ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.; dalej: GospNierU) może wydać decyzję zobowiązującą właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości, do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii m.in. obiektu liniowego – tak orzekł NSA w wyroku z 13.4.2021 r., I OSK 3989/18.

Rzecznik praw lokatorów i spółdzielców – nowy wydatek budżetowy gmin?

Na stronie Senatu pojawił się ciekawy projekt ustawodawczy – ustawa o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców. W przypadku jej wejścia w życie gminy powinny liczyć się z koniecznością powołania rzecznika praw lokatorów i spółdzielców, a co za tym idzie, wyasygnowaniem środków na jego funkcjonowanie

Dyrektywa o sygnalistach – w grudniu kończy się okres implementacji do polskiego prawa

W 2019 r. przyjęto i ogłoszono unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Dyrektywa wskazuje, że zasadniczo do 17.12.2021 r. państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania. Warto zwrócić uwagę, co nas czeka w grudniu br.

Wyrok TK z 24.2.2021 r. a skuteczna możliwość składania wniosków o wznowienie postępowania przez przedsiębiorców

Od opublikowania wyroku TK z 24.2.2021 r. (SK 39/19) tj. od dnia 3.3.2021 r. upłynęło już ponad półtora miesiąca. Dla przypomnienia wyrok ten podważył pobieranie przez gminy podatku od nieruchomości wg stawek najwyższych – w przypadku nieruchomości, które są (tylko) w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (uznano niekonstytucyjność art. 1a ust. 1 pkt 3 PodLokU). Jednakże gminy mogą skutecznie podważać wnioski przedsiębiorców o wznowienie postępowania złożone po 3.4.2021 r.

W dniu 13.4.2021 r. opublikowano nowe obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych

W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazało 13.4.2021 r. obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 6.4.2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa. Jego wydanie jest istotne nie tylko z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami, ale także ze względu na sferę budżetową jednostek samorządu terytorialnego

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Na stronie sejmowej ukazał się projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Nowelizacja ma dać JST większe możliwości zyskania majątku nieruchomego – w przypadku zakładania terenów zielonych

Trwają prace nad powołaniem społecznych agencji najmu

Na stronie Sejmu zamieszczony został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk 10170). Aktualnie jest na wstępnym etapie legislacyjnym. Projekt zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwiązań prawnych związanych z rozwojem rynku mieszkaniowego, w szczególności w sektorze mieszkań na wynajem. Sektor ten, który rozwijał się dynamicznie w ostatnich latach dzięki wzrostowi popytu na tego typu mieszkania oraz wzrostowi stawek czynszów, został szczególnie dotknięty skutkami epidemii COVID-19. Wdrożenie części z proponowanych rozwiązań będzie jednak uzależnione od udziału gmin.

Projekt ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców

Do Senatu wpłynął senatorski projekt ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności