Nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – stawka podatku od nieruchomości według Trybunału Konstytucyjnego

Przepis rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, co powoduje, że stosuje się stawkę podatku od nieruchomości jak dla działalności gospodarczej, jest niezgodny z Konstytucją RP

Rządowy projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Do Sejmu wpłynął projekt Rady Ministrów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Nazwa opinii nie decyduje o tym, czy jest ona wymaganym operatem szacunkowym

Jeżeli opinia biegłego rzeczoznawcy w zakresie wyceny nieruchomości nie została opisana jako operat szacunkowy i zawiera dodatkowe klauzule, takie jak ocena oddziaływań środowiskowych, ale zarazem zawiera też wszystkie wymagane prawem dane, jakie powinien mieć operat szacunkowy, to czy może być traktowana jako taki operat, uzupełniony dodatkowymi klauzulami, który należy brać pod uwagę jako dowód w postępowaniu przed sądem?

Powiernikiem Skarbu Państwa jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Jaki status ma Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie zarządu państwowymi nieruchomościami rolnymi w stosunku do Skarbu Państwa i co to oznacza w praktyce? Czy w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości stroną może być tylko Ośrodek, a nie Skarb Państwa, który nie ma przed sądem legitymacji biernej?

Rozliczanie ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

1.4.2021 r. wchodzi w życie ustawa regulująca zasady zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez nabywcę nieruchomości na własność gminie.

Urząd gminy wypłaci dodatek mieszkaniowy bez zajęć egzekucyjnych

W dniu 19 stycznia br. weszła w życie ustawa z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11). Jak podano w uzasadnieniu tej ustawy, w założeniu wpisuje się ona w pakiet rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Proponowane instrumenty dotyczą wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

Ocena zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przy stosowania art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wyrok NSA

Czy właściwy organ stosując art. 124 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.; dalej: GospNierU) powinien dokładnie oceniać wniosek zgłoszony w trybie art. 124 z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego?

Ministerialny projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Na stronie internetowej Rządowego Centrum legislacyjnego pojawił się projekt, przygotowany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Projekt trafił do konsultacji publicznych.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych

Propozycje zmian w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczą m. in. przeniesienia kompetencji z ministra właściwego do spraw środowiska na ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa, które mają być współrealizowane z ministrem właściwym do spraw środowiska.

Do 31.1.2021 r. trzeba złożyć deklarację na podatek od nieruchomości za 2020 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do końca 31.1.2021 r. muszą złożyć deklarację na podatek od nieruchomości za 2020 r. do organu gminy na jednolitym formularzu DN-1 wraz złącznikami (ZDN-1 i ZDN-2).

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności