Aktualizacja programu monitoringu wód morskich

Od 30.4.2021 r. obowiązuje uchwała, w której Rada Ministrów wyraziła zgodę na przedłożenie Komisji Europejskiej aktualizacji programu monitoringu wód morskich.

Regionalna pomoc publiczna inwestycyjna w ochronie środowiska

Od 30.4.2021 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska. Za zgodną z rynkiem wewnętrznym uznano pomoc dla przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji 31.12.2019 r., lecz znalazły się w takiej sytuacji w okresie od 1.1.2020 r. do 30.6.2021 r.

To gmina będzie mogła decydować o położeniu farm wiatrowych

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło w komunikacie, że to gminy w sytuacjach wyjątkowych będą mogły do wydawać decyzje o lokalizacji farm wiatrowych.

Nowa wysokość dodatku energetycznego

W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazało się w dniu 26.4.2021 r. obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.4.2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1.5.2021 r. do 30.4.2022 r. W związku z powyższym gminy będę musiały zweryfikować dane w zakresie ww. dodatków energetycznych

Udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii obiektu liniowego – wyrok NSA z 13.4.2021, I OSK 3989/18

Starosta stosując przepisy ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.; dalej: GospNierU) może wydać decyzję zobowiązującą właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości, do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii m.in. obiektu liniowego – tak orzekł NSA w wyroku z 13.4.2021 r., I OSK 3989/18.

Dyrektywa o sygnalistach – w grudniu kończy się okres implementacji do polskiego prawa

W 2019 r. przyjęto i ogłoszono unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Dyrektywa wskazuje, że zasadniczo do 17.12.2021 r. państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania. Warto zwrócić uwagę, co nas czeka w grudniu br.

Cena referencyjna energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii z 2021 r.

20.4.2021 r. weszły w życie przepisy wprowadzające ceny referencyjne energii elektrycznej pochodzącej z odnawianych źródeł energii w 2021 r., a także przepisy dotyczące okresów wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.

Zmiany w zasadach ustanawiania stref czystego transportu

Planowane są zmiany w zasadach wprowadzania stref czystego transportu, zarówno po stronie gminy, jak i przedsiębiorców wykonujących takie usługi. O szczegółach informujemy w poniższym tekście.

Zmiany w przepisach dotyczących składowisk odpadów

13.5.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów, która wprowadza m.in. zmianę warunków lokalizacji składowisk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Wezwanie do zapłaty zaległej opłaty śmieciowej a skarga do WSA

Upomnienia wzywające do zapłaty zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawionego na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej nie można zaskarżyć do WSA.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności