Dotacja na modernizację systemu grzewczego wyklucza możliwość refundowania już poniesionych wydatków

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ukazało się ciekawe rozstrzygnięcie nadzorcze tej Izby z 7.10.2021 r. (Nr 138/g324/D/21). Rozstrzygnięcie to dotyczy uchwały rady gminy w sprawie określenia zasad udzielania na terenie gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie a obowiązki przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne

Przepisy art. 4 ust. 1‒2a CzystGmU wyznaczają jednoznacznie granice, w ramach których rada gminy może konstruować zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Rada gminy musi tych granic przestrzegać ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 25.11.2021 r. (PN-II.4131.338.2021; https://luwwlublinie.bip.gov.pl).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a minimalna ilość miejsc do parkowania

W zakresie ilości miejsc parkowania kluczowe znacznie ma przepis art. 15 ust. 2 pkt 6 PlanZagospU. Rada gminy w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi precyzyjnie określić minimalną ilość miejsc do parkowania ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 24.11.2021 r. (IFIII.4131.1.54.2021; http://dzienniki.slask.eu).

Niedopuszczalne ograniczenia pod względem częstotliwości przez radę gminy w odbiorze odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Rada gminy ustalając zasady odbioru odpadów musi kierować się zakresem ustawowego upoważnienia z CzystGmU ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 22.11.2021 r. (P-1.4131.349.2021.KD; http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl).

Utrata statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

2 grudnia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego.

Odmowa zgody na budowę urządzeń zapobiegających szkodom łowieckim nie będzie miała wpływu na prawo do odszkodowania za szkody łowieckie

8 grudnia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów, która dostosowuje przepisy odmawiające odszkodowania za szkody łowieckie w związku z odmową zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków a obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowego

Rada gminy nie może w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków nakładać obowiązków na przedsiębiorstwo wodociągowe w zakresie publikowania w siedzibie i na stronie internetowej różnych dokumentów, w tym taryf, czy regulaminu ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 9.11.2021 r. (NPII.4131.1.1021.2021; http://dzienniki.slask.eu).

Rada gminy nie może zaliczyć drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych – gdy nie ma prawa własności do tej drogi

Z art. 7 ust. 2 DrPublU wynika, że zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Nie oznacza to jednak, że drogą gminną może być droga nie stanowiąca własności gminy ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 26.10.2021 r. (WNP-I.4131.236.2021.ML; https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozstrzygniecia-nadzorcze-2021).

Trwają prace nad projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Rada gminy nie może określać wymagań w zakresie kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych

Rada gminy musi przestrzegać zakresu upoważnienia ustawowego z art. 6r ust. 3 CzystGmU.W jego ramach może określić jedynie sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Nie dotyczy to wymogów dotyczących kompostowania ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 9.11.2021 r. (NPII.4131.314.2021; https://luwwlublinie.bip.gov.pl). 

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności