Projektowana nowelizacja przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych wpłynie na sferę wydatkową budżetów JST

Na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Co istotne, wskazane zmiany ujęte w tym projekcie będą oddziaływać na sferę wydatkową budżetów jednostek samorządowych, względnie planów finansowych zależnych od nich jednostek organizacyjnych

Gminy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Szerokopasmowego

W dniu 4.5.2021 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 13.4.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 837). Beneficjentami środków z tego funduszu mogą być również gminy

Nowa wysokość dodatku energetycznego

W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazało się w dniu 26.4.2021 r. obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.4.2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1.5.2021 r. do 30.4.2022 r. W związku z powyższym gminy będę musiały zweryfikować dane w zakresie ww. dodatków energetycznych

Rzecznik praw lokatorów i spółdzielców – nowy wydatek budżetowy gmin?

Na stronie Senatu pojawił się ciekawy projekt ustawodawczy – ustawa o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców. W przypadku jej wejścia w życie gminy powinny liczyć się z koniecznością powołania rzecznika praw lokatorów i spółdzielców, a co za tym idzie, wyasygnowaniem środków na jego funkcjonowanie

Wyrok TK z 24.2.2021 r. a skuteczna możliwość składania wniosków o wznowienie postępowania przez przedsiębiorców

Od opublikowania wyroku TK z 24.2.2021 r. (SK 39/19) tj. od dnia 3.3.2021 r. upłynęło już ponad półtora miesiąca. Dla przypomnienia wyrok ten podważył pobieranie przez gminy podatku od nieruchomości wg stawek najwyższych – w przypadku nieruchomości, które są (tylko) w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (uznano niekonstytucyjność art. 1a ust. 1 pkt 3 PodLokU). Jednakże gminy mogą skutecznie podważać wnioski przedsiębiorców o wznowienie postępowania złożone po 3.4.2021 r.

Zmiany w zasadach gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

W dniu 7.4.2021 r. weszły w życie zmiany w zasadach gospodarowania składnikami ruchomymi mienia Skarbu Państwa. Celem nowelizacji było zwiększenie elastyczności gospodarowania tymi składnikami w związku z potrzebami wynikającymi np. z pandemii COVID-19, katastrof ekologicznych, czy innych niedających się przewidzieć zdarzeń

Projekt nowelizacji rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na podręczniki w 2021 r.

Na stronie RCL zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

W dniu 13.4.2021 r. opublikowano nowe obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych

W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazało 13.4.2021 r. obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 6.4.2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa. Jego wydanie jest istotne nie tylko z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami, ale także ze względu na sferę budżetową jednostek samorządu terytorialnego

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Na stronie sejmowej ukazał się projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Nowelizacja ma dać JST większe możliwości zyskania majątku nieruchomego – w przypadku zakładania terenów zielonych

Trwają prace nad powołaniem społecznych agencji najmu

Na stronie Sejmu zamieszczony został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk 10170). Aktualnie jest na wstępnym etapie legislacyjnym. Projekt zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwiązań prawnych związanych z rozwojem rynku mieszkaniowego, w szczególności w sektorze mieszkań na wynajem. Sektor ten, który rozwijał się dynamicznie w ostatnich latach dzięki wzrostowi popytu na tego typu mieszkania oraz wzrostowi stawek czynszów, został szczególnie dotknięty skutkami epidemii COVID-19. Wdrożenie części z proponowanych rozwiązań będzie jednak uzależnione od udziału gmin.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności