Planowane przedłużenie rozliczenia CIT za 2020 rok do 30 czerwca 2021 r.

W ramach przeciwdziałania pandemii trwają prace legislacyjne w Sejmie, które mają umożliwić podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych późniejsze złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę podatku za 2020 r.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności – możliwe dodatkowe wydatki dla JST związane z transportem ekologicznym

Aktualnie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zakłada ona m.in. rozszerzenie obowiązków związanych z ekologicznym transportem, w tym po stronie jednostek samorządu terytorialnego

Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej

W dniu 18.2.2021 r., z mocą wsteczną od 1.1.2021 r., weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych elementów do klasyfikacji budżetowej, zmiany brzmienia nazw rozdziałów, paragrafów i objaśnień. Jednostki samorządu terytorialnego powinny dostosować uchwały budżetowe na rok 2021 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego

Zamówienia grupowe według nowej ustawy PZP

Regulacje nowej ustawy PZP utrzymały dotychczasowe rozwiązanie pozwalające na wspólne ubieganie się przez zamawiających o udzielanie zamówień publicznych. Nowe regulacje są bardziej doprecyzowane i kompletne. Ustawodawca przewidział bowiem wprost m.in. zawieranie porozumień w sprawie wspólnego zamówienia publicznego. Aby jednak doszło do zawarcia takiego porozumienia, musi istnieć wyraźna wola ze strony zainteresowanych jednostek

Przedłużenie przekazania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń

Pracodawcy i zleceniodawcy prowadzący działalność według wybranych kodów PKD zaliczki na podatek dochodowy pobrane od wynagrodzeń w styczniu 2021 r. przekażą fiskusowi do 20.8.2021 r.

Kary umowne w czasie pandemii. Jak powinny się zachować gminy?

Czy gmina powinna naliczać kary umowne w sytuacji, gdy wykonawca opóźnia się z wypełnieniem umowy i tłumaczy to trudnościami wynikającymi ze stanu epidemii? Stanowisko w tej sprawie zajęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

Wsparcie dotacyjne dla kół gospodyń wiejskich w 2021 r.

Ponieważ w 2021 r. nie przewidziano przepisów szczególnych dotyczących udzielenia specjalnego wsparcia dla kół gospodyń wiejskich z funduszu państwowego, warto rozważyć możliwość udzielenia im dotacji celowej z budżetu samorządowego

Do 23 lutego 2021 r. trwają konsultacje w zakresie e-faktur

Ministerstwo Finansów poinformowało, że do 23 lutego br. będą trwać konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza e-fakturę.

Rozszerzenie usług świadczonych na portalu podatkowym

Przygotowano poszerzenie katalogu udostępnianych usług w systemie teleinformatycznym (portalu podatkowym) administracji skarbowej służącym do kontaktu organów podatkowych z zainteresowanymi (m.in. podatnikami) oraz udostępnienie nowych metod uwierzytelniania użytkowników.

Sposób przeznaczenia rekompensaty za opłatę targową

Gminy do 31.3.2021 r. mają otrzymać środki z tytułu rekompensaty za opłatę targową. Co istotne, gminy będą mogły wydatkować je na cele, które określą samodzielnie

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności