Gminy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Szerokopasmowego

W dniu 4.5.2021 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 13.4.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 837). Beneficjentami środków z tego funduszu mogą być również gminy

Rzecznik praw lokatorów i spółdzielców – nowy wydatek budżetowy gmin?

Na stronie Senatu pojawił się ciekawy projekt ustawodawczy – ustawa o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców. W przypadku jej wejścia w życie gminy powinny liczyć się z koniecznością powołania rzecznika praw lokatorów i spółdzielców, a co za tym idzie, wyasygnowaniem środków na jego funkcjonowanie

Dyrektywa o sygnalistach – w grudniu kończy się okres implementacji do polskiego prawa

W 2019 r. przyjęto i ogłoszono unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Dyrektywa wskazuje, że zasadniczo do 17.12.2021 r. państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania. Warto zwrócić uwagę, co nas czeka w grudniu br.

Od 10.4.2021 r. wzrosną stawki mandatów za nieprzestrzeganie porządku w obrębie nieruchomości

W dniu 26.3.2021 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.3.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 556).

Czy zwolnienia z ponoszenia opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu będą udzielane z urzędu?

W Sejmie na etapie wstępnym procedowany jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk 996). Projekt ten dotyczy wprowadzenia zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Trwają prace nad projektem ustawy o sołtysach i radach sołeckich

Na stronie www.sejm.gov.pl pojawił się projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jest to całkowicie nowa próba zestawienia regulacji związanych z funkcjonowaniem instytucji sołtysa i wspomnianych rad

O naruszeniu ochrony danych trzeba powiadomić organ nadzorczy

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na spółkę ENEA S.A. administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 136 tys. zł za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Nowe stawki kosztów związanych z Kartą Dużej Rodziny

W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazało się 26.2.2021 r. obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23.2.2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu

Moment pobrania opłaty egzekucyjnej dotyczącej wierzytelności pieniężnych

Opłata za dokonane czynności egzekucyjne może być pobrana wyłącznie wówczas, gdy nastąpi faktyczne zajęcie wierzytelności pieniężnych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 marca 2021 r.

Możliwość skorzystania przez rodziców i opiekunów z dodatkowego zsiłku opiekuńczego została przedłużona do 14 marca 2021 r.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności