Świadectwo pracy

  • Całościowe, liczące ponad 200 stron, opracowanie prawnej problematyki wiążącej się z wydawaniem świadectwa pracy uwzględniające zmiany w przepisach z 1.1.2017 r.
  • Książka zawiera zbiór informacji na temat obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły sprawdzić lub potwierdzić zgodność wypełnianych przez siebie dokumentów świadectwa pracy z przepisami prawa.
  • Publikacja uwzględnia zmiany w zakresie prawa pracy, które weszły w życie 1.1.2017 r. oraz zapoznaje z  terminami i formami wydania świadectwa pracy, również tych dotyczących samorządów terytorialnych.

Fragment tekstu z poradnika:
Zmiany dotyczące świadectwa pracy wprowadzone od 1.1.2017 r.

Z dniem 1.1.2017 r. weszły w życie dwa akty prawne istotnie zmieniające regulację prawną w zakresie wystawiania świadectw pracy. Po pierwsze, art. 2 pkt 2 PoprOtoczPrzedU zmieniony został art. 97 KP, w którym przede wszystkim zrezygnowano z konstrukcji wystawiania „zbiorczych” świadectw pracy dotyczących dwóch lub większej liczby umów terminowych po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia pierwszej umowy tego typu. Po drugie, wydane zostało nowe rozporządzenie z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292), w którym m.in. rozszerzono zakres informacji podawanych w treści świadectwa.

Wprowadzone zmiany w dużej mierze przywracają stan prawny obowiązujący przed zmianami wprowadzonymi w 2011 r., w którym obowiązkiem pracodawcy było wydanie pracownikowi świadectwa pracy na zakończenie nieprzerwanego okresu trwania stosunku pracy obejmującego okres lub okresy zatrudnienia przepracowane na podstawie jednej lub kilku umów o pracę. Od 1.1.2017 r. pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Gdy z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie będzie możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od upływu tego terminu będzie musiał przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej do jego odbioru za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręczyć je w inny sposób. Jeśli pracodawca nie wydał świadectwa pracy w związku z nawiązaniem kolejnej umowy, pracownik w każdym czasie ma prawo zwrócić się do niego z wnioskiem (papierowym lub elektronicznym) o wydanie mu świadectwa za każdy zakończony okres pracy, za który dotychczas świadectwo nie zostało wystawione. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Zmiany w ŚwiadectwaR dostosowują treść świadectwa pracy do PoprOtoczPrzedU, a także do zmian w zakresie uprawnień rodzicielskich pracowników, wprowadzonych od 2.1.2016 r. Ponadto doprecyzowane zostały przepisy budzące wątpliwości, a także zmodyfikowany pomocniczy wzór świadectwa pracy. W szczególności zmiany wprowadzone przez ŚwiadectwaR w stosunku do dotychczasowego ŚwiadectwaR96 polegają na:
1)    zamieszczeniu w ŚwiadectwaR katalogu wszystkich informacji, jakie powinny się znaleźć w świadectwie pracy (dotychczas część informacji była określona tylko w art. 97 § 2 KP);
2)    uzupełnieniu katalogu informacji zawieranych w świadectwie pracy w zakresie wykorzystanych urlopów: ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego oraz podstawy prawnej ich udzielenia, a także o wykorzystaniu okresu ochrony szczególnej w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad małym dzieckiem;
3)    określeniu treści pouczenia, jakie pracodawca zamieszcza w świadectwie pracy, odnośnie do prawa pracownika wystąpienia o sprostowanie świadectwa pracy, w samym ŚwiadectwaR, a nie tylko w pomocniczym wzorze świadectwa;
4)    określeniu nowego kręgu osób uprawnionych do wystąpienia o wydanie świadectwa pracy w razie śmierci pracownika (będą nimi małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną, w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS, a w razie braku takich osób – inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika); wniosek może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, a pracodawca zobowiązany jest do wydania świadectwa w ciągu 7 dni;
5)    określeniu terminów na wydanie nowego świadectwa pracy (7 dni) oraz uzupełnienie wydanego wcześniej świadectwa (3 dni), w razie konieczności sprostowania świadectwa pracy albo uzupełnienia poprzednio wydanego świadectwa pracy wskutek wydania przez sąd prawomocnego wyroku;
6)    ustaleniu terminu, w którym pracownik powinien przedłożyć świadectwo pracy do uzupełnienia (3 dni) o informację o orzeczeniu sądu o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy w trybie bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 KP;
7)    załączeniu nowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy wraz z objaśnieniami w zakresie poszczególnych rubryk jego wypełniania, przy czym ze wzoru usunięte zostało wymaganie opatrzenia dokumentu świadectwa pracy pieczęcią imienną osoby podpisującej świadectwo w imieniu pracodawcy, a skrót EKD (Europejska Klasyfikacja Działalności) zastąpiono skrótem PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), co jest dostosowaniem do zmiany stosowanej klasyfikacji z 2000 r.;
8)    uzupełnieniu i doprecyzowaniu sposobu wypełniania świadectwa pracy w tych przypadkach, które budziły największe wątpliwości w praktyce, m.in. dodano słowa „(imiona)” w objaśnieniu rubryki dotyczącej identyfikacji pracownika, co podkreśla, że identyfikacja pracownika powinna następować przez wskazanie wszystkich jego imion oraz jednoznacznie wskazano, że w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego z winy pracownika należy podać dodatkowo art. 52 KP w rubryce dotyczącej podstawy prawnej rozwiązania umowy.

Zakres zmian dokonanych w świadectwie pracy od 1.1.2017 r. obrazuje zawarty poniżej pomocniczy wzór świadectwa pracy, stanowiący załącznik do ŚwiadectwaR, w którym ramką zaznaczono obszar, gdzie dokonano zmian, a poniżej dodany został komentarz wskazujący, na czym dana zmiana polega.

Zobacz także:


Więcej o wystawianiu świadectwa pracy znajdziesz w module Kadry i płace >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności