Świadectwo pracy od 1.1.2017 r.

  • Od 1.1.2017 r. obowiązują najnowsze zmiany w dokumentowaniu świadectwa pracy. Zmianie ulegną m.in.:

        – katalog informacji, znajdujacych się w świadectwie pracy,
        – zasady wydawania świadectwa pracy za umowy terminowe,
        – krąg osób uprawnionych do wystąpienia o wydanie świadectwa
           pracy, w razie śmierci pracownika,
        – terminy, w których pracownik powinien przedłożyć świadectwo
           pracy do uzupełnienia,
        – obowiązki informacjne, dotyczące wykorzystanych urlopów, w tym
           ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

  • Syntetyczny zbiór informacji na temat obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy, posłuży osobom, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych. Praktycy będą mogli sprawdzić lub potwierdzić zgodność wypełnianych przez siebie dokumentów świadectwa pracy z przepisami prawa.
  • W opracowaniu znajdują się omówione w przejrzystej, tabelarycznej formie. najważniejsze zmiany prawne. Publikacja odpowie na wiele wątpliowości, oraz pozwoli na zapoznanie się ze specyfiką świadectw pracy.

Fragment tekstu z poradnika:

Treść świadectwa pracy

Przepisy prawa pracy określające treść świadectwa pracy

Treść świadectwa pracy określona jest ściśle przez obowiązujące przepisy prawa pracy. Są to przede wszystkim:
1)    art. 97 § 2 KP,
2)    § 2 ŚwiadectwoPrR. Informacje zawarte w świadectwie pracy podzielić można na takie, które pracodawca ma obowiązek zamieścić zawsze i na żądanie pracownika.

Informacje umieszczane zawsze w świadectwie pracy Informacje umieszczane w świadectwie pracy na żądanie pracownika
– okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska,
– tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
– inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego,
– o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
– wysokość i składniki otrzymywanego wynagrodzenia,
– uzyskane kwalifikacje (np. odbycie kursu na prawo jazdy albo kursu językowego),
– informacja o zapadłym orzeczeniu sądowym przywracającym pracownika do pracy lub przyznającym mu odszkodowanie w związku z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy

Jakie informacje nie powinny być zawarte w świadectwie pracy? W świadectwie pracy nie należy umieszczać innych informacji niż określone w art. 97 § 2 KP oraz w § 2 ŚwiadectwoPrR, a zwłaszcza jakichkolwiek ocen czy uwag, zarówno pozytywnych, jak i krytycznych. Informacje zawarte w świadectwie pracy służą przekazaniu kolejnemu pracodawcy oraz właściwym instytucjom zobiektywizowanych i koniecznych, z punktu widzenia uprawnień pracowniczych, danych o pracowniku. Cel ten należy mieć na uwadze, rozważając, czy dana informacja powinna być umieszczona w omawianym dokumencie. Pracodawca nie powinien wpisywać do świadectwa m.in. informacji o:
– długości okresu wypowiedzenia,
– rodzaju umowy o pracę,
– podstawie nawiązania stosunku pracy,
– przyczynach rozwiązania umowy (chyba że służy to realizacji uprawnień pracownika, np.
   otrzymaniu świadczeń dla osób     bezrobotnych),
– tym, że od wynagrodzeń były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne (nawet na
   wniosek ZUS),
– okresach nieusprawiedliwionej nieobecności,
– ocenie jakości pracy pracownika albo jego cechach osobistych,
– udzielonych pracownikowi karach porządkowych,
– okresach składkowych,
– okresach niebędących ani nieskładkowymi, ani składkowymi,
– czasie aresztu tymczasowego.
Zobacz także:


Więcej o tematyce świadectw pracy znajdziesz w module Kadry i płace >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności