Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej

W prezentowanej publikacji autorka porusza problematykę zatrudnienia pracowniczego na podstawie powołania, w zawężeniu do grupy osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej. Sytuacja prawna tej grupy podmiotów jest skomplikowana, powiązana splotem różnych zależności wynikających ze szczególnej roli publicznoprawnej, jaką one pełnią.

Ze względu na złożoną konstrukcję przedmiotowego stosunku prawnego, jego analiza prowadzona była co najmniej na dwóch płaszczyznach: publicznoprawnej i obligacyjnej. Osoby pełniące funkcję centralnych organów administracji rządowej pełnią rolę publiczną kierując w tej sferze wyodrębnionymi dziedzinami spraw.


Fragment tekstu z poradnika:

 Rozdział I. Pełnienie funkcji centralnych organów administracji rządowej


§ 2 Administracja publiczna

W ustroju polskiej współczesnej administracji publicznej można wyróżnić trzy jej obszary, które określane są mianem podmiotowych. Obszary te stanowią: administracja rządowa, administracja państwowa (nazywana również administracją państwową nierządową) oraz samorząd terytorialny (administrację samorządową).

  1. Pojęcie i zakres administracji publicznej


Obecnie pod pojęciem administracji publicznej rozumie się zespół działań, czynności i przedsięwzięć zarówno organizatorskich, jak i wykonawczych prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje na podstawie ustawy i w określonych prawem formach.

W literaturze przyjmuje się, że system tworzący administrację publiczną jest systemem uregulowanym prawnie, działającym w sposób sformalizowany. Jest to system szeroko rozbudowany w zakresie przedmiotu działania, a w konsekwencji również pod względem organizacyjnym, oparty na czynniku profesjonalnym i ukształtowanym hierarchicznie (z uwzględnieniem odrębności niektórych jej podsystemów i podmiotów), z zarysowaną silnie specjalizacją i ciągłymi problemami wewnętrznej koordynacji. Pojęcie administracji publicznej można rozważać również na płaszczyźnie podmiotowej. I tak, przez administrację publiczną w ujęciu podmiotowym należy rozumieć zbiór administrujących (wykonujących administrację publiczną ujmowaną przedmiotowo). Tego rodzaju optyka badawcza pozwala różnicować preferowany punkt widzenia, a ten, w przedstawionym ujęciu, oznacza pewien szczególny układ organizacyjny, którego podstawowym elementem staje się człowiek (zespoły ludzi). Mając powyższe na uwadze, już na początku rozważań, należy podkreślić, że człowiek (osoba pełniąca np. funkcję organu administracji publicznej) stanowi warunek sine qua non wykonywania zadań i kompetencji przypisanych poszczególnym elementom struktury organizacyjnej administracji publicznej, natomiast nie przesądza o ich istnieniu. Odwołując się do dalszych poglądów doktryny, należy podkreślić, że pojęcie „administracji publicznej” rozważane jest także w ujęciu organizacyjnym

(podmiotowym), materialnym (przedmiotowym) i formalnym. W ujęciu organizacyjnym administrację publiczną stanowi ogół podmiotów – różnego typu jednostek organizacyjnych administracji, a więc organy administracji i inne podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu administracji publicznej,

składające się na elementy struktury organizacyjnej administracji publicznej. Oznacza to, że elementami składowymi administracji publicznej są wyodrębnione, na różnych zasadach, jednostki organizacyjne o zróżnicowanym charakterze i zakresie wykonywanych zadań publicznych. Innymi słowy, kształt administracji publicznej w ujęciu organizacyjnym, wyznaczają realizowane przez nią zadania publiczne, a w ramach tak rozumianej administracji publicznej będą działały różne jednostki organizacyjne, w tym organy rządowe (centralne organy administracji rządowej).

Zobacz także:


Więcej o zagadnieniach kadrowo-płacowych znajdziesz w module Kadry i płace >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności