Usługi związane z utrzymaniem czystości na zewnątrz budynków polegające na zamiataniu śmieci, jak i usługi polegających na utrzymaniu, pielęgnacji terenu zielonego są opodatkowane stawką 8%, zaś usługi związane z utrzymaniem porządku, czystości w klatkach schodowych stawką 23%.

Zasadą jest, że dla odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju zastosowanie ma stawka podstawowa, czyli 23%. Natomiast wyjątkowo stosuje się stawkę obniżoną bądź zwolnienie od podatku od towarów i usług (VAT), jeśli przewidują to przepisy szczególne w ustawie o podatku od towarów i usług, bądź przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

Stawkę obniżoną 8% stosuje się do usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT (art. 41 ust. 2 art. 146 pkt 2 VATU). Pod poz. 174 tego załącznika wymieniono usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu (PKWiU 81.29.12.0), zaś pod poz. 176 usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0).

Mając na uwadze powyższe dla usług polegających na utrzymaniu, pielęgnacji terenu zielonego oraz dla usług związanych z utrzymaniem czystości na zewnątrz budynków polegających na zamiataniu śmieci powinni Państwo stosować stawkę 8%.

Odnośnie zaś dla usług polegających na sprzątaniu wewnątrz budynków zidentyfikowanych w jako usługi specjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych (PKWiU 81.22) nie została przewidziana stawka obniżona, ani też zwolnienie od VAT, co oznacza konieczność zastosowania stawki podstawowej 23%.

Powyższe potwierdzają organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 1.3.2013 r., nr ILPP4/443-543/12-2/BA stwierdził, że „(…) świadczone przez Zainteresowanego usługi polegające na utrzymaniu porządku na zewnątrz budynków (zamiatanie chodników, odśnieżanie, usuwanie śniegu i lodu z budynków), sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.29.12.0 oraz usługi polegające na przycinaniu drzew i krzewów oraz koszeniu trawników, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.30.10.00, korzystają z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 i w zw. z poz. 174 i 176 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast pozostałe świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na utrzymaniu porządku wewnątrz budynków (zamiatanie i mycie korytarzy, klatek schodowych oraz mycie okien w budynkach mieszkalnych i innych budynkach, włączając usługi mycia okien na zewnątrz przy użyciu podnośnika koszowego, drzwi, lamperii na tych klatkach), sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.22, nie zostały wymienione w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, jako czynności podlegające opodatkowaniu stawkami obniżonymi lub zwolnione od podatku, a zatem podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy”.