Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych

Sprawozdanie o odpadach komunalnych

W 2018 roku weszło w życie m.in. rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a co za tym idzie zmienił się sposób obliczania osiągnięcia tego parametru przez gminę. Oznacza to, że JST będę musiały przygotować sprawozdania za rok 2017 do urzędów marszałkowskich i WIOŚ już w oparciu o nowy model obliczeniowy, który uwzględni w dużo większym stopniu m.in. zmianę sytuacji demograficznej gminy.
W książce w sposób praktyczny opisane są zasady wypełniania poszczególnych rubryk sprawozdania wójta/burmistrza/prezydenta miasta/zarządu związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za dany rok kalendarzowy. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Publikacja odpowiada na najczęstsze pytania pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za sprawozdawczość gmin/związków międzygminnych dotyczące:
  • niejednoznacznych zasad pozyskiwania danych do sprawozdania (podmioty odbierające odpady, PSZOK-i, Punkty skupu surowców wtórnych, akcje w szkołach, dane z RIPOK-ów);
  • stosowania nowych wzorów dot. obliczania redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji (skąd pozyskiwać i jakie dane dot. parametrów składowanych odpadów);
  • zasad obliczania poziomów recyklingu surowców wtórnych,
  • zasad weryfikacji sprawozdania od podmiotów odbierających;
  • zasad zaokrąglania danych liczbowych,
  • klasyfikowania odpadów – kody,
  • uznawania jaki proces jest tylko odzyskiem a jaki odzysk jest już recyklingiem.
Niewątpliwym atutem poradnika jest płyta CD a na niej edytowalny wzór sprawozdania wraz z podstawowymi informacjami, ułatwiającymi jego wypełnienie.

Fragment tekstu z poradnika:
  1. Zachowanie terminu

Na podstawie ZmOdpadyU17 sprawozdania będą przekazywane za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. ZmOdpadyU17 weszła w życie 6.1.2018 r., jednak przepis o sposobie składania sprawozdań poprzez bazę stosuje się pierwszy raz do sprawozdań za 2019 rok.

Do tego czasu sprawozdania mogą być składane osobiście w biurze podawczym danej gminy, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego zgodnie z PrPoczt lub w formie dokumentu elektronicznego.

Po nowelizacji CzystGmU, terminy do złożenia sprawozdań uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem sprawozdanie zostało:

nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu PrPoczt lub

2) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, marszałka województwa oraz ministra właściwego do spraw środowiska, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru.

Wprowadzenie powyższego rozwiązania będzie miało kluczowe znaczenie dowodowe w postępowaniach prowadzonych w sprawie niezłożenia lub nieterminowego złożenia sprawozdania.

  1. Wezwanie do uzupełnienia lub korekty sprawozdania

Ustawodawca w art. 9p CzystGmU upoważnił wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stosowania – w ramach procedury weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach – wezwań do okazania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie poziomów, a w razie nierzetelności sprawozdań – do ich uzupełnienia lub poprawiania. Zastosowanie tego przepisu dotyczy sprawozdań składanych przez podmioty:

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

2) prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3 zbierające odpady stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

4) odbierające nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości.

Istotą art. 9p CzystGmU jest dążenie do pozyskania w sprawozdaniach danych prawdziwych, dokładanych i autentycznych. Jeżeli zatem wójt, burmistrz lub prezydent miasta uzna, po dokonaniu wstępnej weryfikacji treści sprawozdania, że dane zawarte w sprawozdaniu wymagają uzupełnienia lub poprawienia, powinien wezwać podmioty składające sprawozdanie do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdań w terminie 14 dni.    

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że celem wezwań do przedłożenia poprawionych sprawozdań jest umożliwienie podmiotowi zobowiązanemu poprawienia ich zgodnie z żądaniem organu. Tym samym takie wezwanie powinno zostać wyartykułowane czytelnie, ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej, a także powinno zawierać pouczenie o konsekwencjach niezastosowania się do wezwania (m.in. wyrok WSA w Szczecinie z 5.11.2015 r., II SA/Sz 481/15, Legalis).Zobacz także:

Więcej o decyzjach w postępowaniu administracyjnym znajdziesz w module Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności