Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych

  • Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 20.7.2018 r. nakłada nowe obowiązki na podmioty gospodarujące odpadami. Jest to odpowiedź ustawodawcy na ostatnią plagę pożarów wysypisk w Polsce.
  • Publikacja jest przewodnikiem po nowym rozporządzeniu Ministra Środowiska z 26.7.2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1627), które wprowadzana m.in. nowe szablony sprawozdań o odpadach komunalnych za 2018 rok. Poradnik wyjaśnia także zmiany dotyczące nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach.
  • Poradnik zawierający liczne przykłady, wzory i tabele, to szczegółowa pomoc dla pracowników zajmujących się dokumentacja sprawozdawczą dotyczącą odpadów komunalnych oraz polityką środowiskową i recyklingową w JST.

Fragment tekstu z poradnika:

Rozdział V. Składanie sprawozdań do właściwego organu

  1. Zachowanie terminu

Na podstawie ZmOdpadyU17 sprawozdania będą przekazywane za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. ZmOdpadyU17 weszła w życie 6.1.2018 r., jednak przepis o sposobie składania sprawozdań poprzez bazę stosuje się pierwszy raz do sprawozdań za 2019 rok.

Do tego czasu sprawozdania mogą być składane osobiście w biurze podawczym danej gminy, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego zgodnie z PrPoczt lub w formie dokumentu elektronicznego.
Po nowelizacji CzystGmU, terminy do złożenia sprawozdań uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem sprawozdanie zostało:

1) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu PrPoczt lub

2) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, marszałka województwa oraz ministra właściwego do spraw środowiska, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru.

Wprowadzenie powyższego rozwiązania będzie miało kluczowe znaczenie dowodowe w postępowaniach prowadzonych w sprawie niezłożenia lub nieterminowego złożenia sprawozdania.

  1. Wezwanie do uzupełnienia lub korekty sprawozdania
Ustawodawca w art. 9p CzystGmU upoważnił wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stosowania – w ramach procedury weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach – wezwań do okazania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie poziomów, a w razie nierzetelności sprawozdań – do ich uzupełnienia lub poprawiania. Zastosowanie tego przepisu dotyczy sprawozdań składanych przez podmioty:

1) odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

2) prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) zbierające odpady stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

4) odbierające nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości.

Istotą art. 9p CzystGmU jest dążenie do pozyskania w sprawozdaniach danych prawdziwych, dokładanych i autentycznych. Jeżeli zatem wójt, burmistrz lub prezydent miasta uzna, po dokonaniu wstępnej weryfikacji treści sprawozdania, że dane zawarte w sprawozdaniu wymagają uzupełnienia lub poprawienia, powinien wezwać podmioty składające sprawozdanie do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdań w terminie 14 dni.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że celem wezwań do przedłożenia poprawionych sprawozdań jest umożliwienie podmiotowi zobowiązanemu poprawienia ich zgodnie z żądaniem organu. Tym samym takie wezwanie powinno zostać wyartykułowane czytelnie, ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej, a także powinno zawierać pouczenie o konsekwencjach niezastosowania się do wezwania (m.in. wyrok WSA w Szczecinie z 5.11.2015 r., II SA/Sz 481/15, Legalis).

Rozwiązanie przewidziane w art. 9p ust. 2 CzystGmU dotyczy tylko sytuacji, gdy sprawozdanie zostało złożone w prawem przewidzianej formie, innymi słowy jest sprawozdaniem w rozumieniu art. 9n ust. 1 CzystGmU. Przez pojęcie nierzetelności jakiegoś dokumentu nie można rozumieć złożenia dokumentu w formie innej niż przewidziana prawem, bowiem określenie „nierzetelny” to zgodnie z Uniwersalnym słownikiem języka polskiego: „niesumienny nieuczciwy, niedokładny” (wyr. NSA z 2.9.2016 r., II OSK 2989/14, Legalis).

W praktyce stosowania art. 9p CzystGmU należy także rozróżniać „wezwanie do złożenia wyjaśnień” oraz „wezwanie do poprawienia sprawozdania”, gdyż wezwania takie nie są tożsame. W przypadku, w którym organ powziął wątpliwości co do rzetelności sprawozdania, prowadząc postępowanie wyjaśniające może zażądać przedłożenia dokumentów, o których mowa w dyspozycji ust. 1 art. 9p CzystGmU – i to zarówno od składającego sprawozdanie, jak i jego kontrahentów. Jednocześnie organ może także wezwać do złożenia stosownych wyjaśnień.

Takie wezwania nie zwalniają jednak organu prowadzącego postępowanie z obowiązku wezwania podmiotu do poprawienia sprawozdań.

Celem wezwania do złożenia wyjaśnień jest poczynienie ustaleń w przedmiocie stanu faktycznego. Celem wezwania do przedłożenia poprawionych sprawozdań jest natomiast umożliwienie podmiotowi zobowiązanemu do poprawienia ich zgodnie z żądaniem organu. Wezwanie powinno zatem zostać wyartykułowane czytelnie, ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej, a także powinno, w ocenie sądu, zawierać pouczenie o konsekwencjach niezastosowania się do wezwania. Od postawy skarżącej i od zadośćuczynienia żądaniu organu zależała wysokość nałożonej kary pieniężnej (wyr. WSA w Szczecinie z 5.11.2015 r., II SA/Sz 481/15, Legalis).


Zobacz także:
Więcej o gospodarce odpadami znajdziesz w module Gospodarka komunalna i ochrona środowiska >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności