Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury


  • Najbardziej aktualny i praktyczny poradnik wyjaśniający, jak sporządzić: sprawozdania finansowe za 2016 r., sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, za 2016 r., sprawozdania Rb-WSa, Rb-WSb z 2016 r., sprawozdania statystyczne oraz deklaracje podatkowe za 2016 r.
  • Poradnik uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości z 23.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1333) oraz ustawie o działalności kulturalnej z 5.8.2015 r.
  • Dzięki książce dowiedzą się Państwo, m.in. jak stosować właściwe formy przekazywania sprawozdań z operacji finansowych oraz zasady sporządzania korekt, kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych, prezentować zobowiązania według właściwych grup wierzycieli oraz należności według właściwych grup dłużników, a także jakie mogą wystąpić problemy związane ze sporządzeniem zeznania CIT-8 oraz jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązków podatnika i płatnika

Fragment tekstu z poradnika:
Korekty sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Kierownicy jednostek sporządzających sprawozdania, w których stwierdzono nieprawidłowości w toku kontroli formalno-rachunkowej i merytorycznej prowadzonej przez odbiorców sprawozdań, dokonują ich korekty przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych (§ 10 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773; dalej: SprOperFinR). 

Zgodnie z SprOperFinR w przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu jednostka niezwłocznie sporządza oraz przekazuje korektę sprawozdania nieodpowiadającego stanowi faktycznemu do jednostki będącej odbiorcą tego sprawozdania (§ 10 ust. 5 SprOperFinR). Rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych przewiduje zwolnienie z obowiązku sporządzania korekt sprawozdań w niektórych sytuacjach i stanowi, że jednostki nie sporządzają korekty, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego upłynęło 6 miesięcy, a zmiana wykazanych danych stanowi mniej niż 0,001% PKB za rok budżetowy, którego sprawozdanie dotyczy, lub w przypadku braku informacji za ostatni znany okres. 

Informacje dotyczące wartości PKB są corocznie ogłaszane w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Z informacji za ostatni znany okres, tj. Obwieszczenia Prezesa GUS z 13.5.2016 r. (MP z 2016 r., poz. 448), wynika, że szacunkowa wartość PKB w 2015 r. wyniosła 1789,7 mld zł. Przyjęcie tej wartości w praktyce oznacza, że jednostki nie sporządzają korekty, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego upłynęło 6 miesięcy, a zmiana wykazanych danych stanowi mniej niż 17 897 000 zł.

Przykład
W sytuacji zauważenia błędu w lipcu 2016 r. w uprzednio przekazanym sprawozdaniu instytucji kultury za IV kwartał 2015 r. korekty sprawozdania nie sporządza się ze względu na to, że od 31.12.2015 r. (końca okresu sprawozdawczego) upłynęło 6 miesięcy, pod warunkiem że zmiana danych stanowi mniej niż 0,001% PKB za ostatni znany okres (w tym przypadku – 17 897 000 zł).
 
Natomiast jeśli w lipcu 2016 r. została stwierdzona zmiana stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub stwierdzono nieprawidłowości w uprzednio przekazanym sprawozdaniu instytucji kultury w zakresie operacji finansowych za I kwartał 2016 r., to korektę sprawozdania należy sporządzić i przekazać właściwym odbiorcom, ponieważ od 31.3.2016 r. (końca danego okresu sprawozdawczego) nie upłynęło jeszcze 6 miesięcy. W tym wypadku korektę należy sporządzić niezależnie od wielkości korygowanych kwot.

W przypadku gdy korekta sprawozdania Rb-Z za IV kwartał nie dotyczy części F, jednostki sporządzające sprawozdania zbiorcze lub łączne przekazują korekty tych sprawozdań bez wypełniania części F (§ 10 ust. 7a SprOperFinR). Z kolei w przypadku stwierdzenia wprowadzenia błędnego numeru identyfikacyjnego REGON w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał roku budżetowego jednostka sporządza korektę sprawozdania z tego tytułu, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego, za które zostało sporządzone to sprawozdanie, nie upłynęło 6 miesięcy (§ 10 ust. 5 SprOperFinR). Powyższych zasad nie stosuje się do sprawozdań jednostkowych sporządzanych przez instytucje kultury, tylko do sprawozdań zbiorczych. Część F w sprawozdaniu Rb-Z jest wypełniana wyłącznie przez jednostki sporządzające sprawozdania zbiorcze lub łączne za IV kwartał roku budżetowego (§ 3 ust. 1a SprOperFinR)Wszystkie korekty sprawozdań powinny być sporządzane na formularzach obowiązujących w okresie, za który sporządzana jest dana korekta, i zgodnie z zasadami obowiązującymi w okresie, za który sporządzana jest ta korekta.

Zobacz także:

Więcej informacji na temat sprawozdawczości w instytucjach kultury znajdziesz w modułach Finanse publiczne, księgowość i podatki oraz Kultura i sport >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności