Sporządzanie umów elektronicznych. Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo

  • Praktyczny komentarz kompleksowo omawiający problematykę sporządzania umów elektronicznych. Odpowiada na zagadnienia dotyczące, m.in.: zasad swobody umów, form i sposobów ich zawierania oraz skutków niewykonania lub nienależytego wykonania tego typu zobowiązań.
  • Opracowanie składa się z praktycznego komentarza, wzorów umów oraz wykazów najważniejszych orzeczeń. Dodatkowo wzbogacone jest o obszerny przegląd orzecznictwa.
  • Przygotowany z myślą o praktykach, czyli świadczących profesjonalną pomoc prawną adwokatów i radców prawnych. Opracowanie stanowi może pomoc również dla przedsiębiorców.

Fragment tekstu z poradnika:

1. Zawieranie umów elektronicznych
1.1. Uwagi wprowadzające

Na podstawie obowiązującej w polskim prawie cywilnym zasady swobody formy dokonywania czynności prawnych sposób ujawnienia oświadczenia woli może być dowolny. Oświadczenie woli może zostać zakomunikowane na zewnątrz w każdy sposób, który dostatecznie ujawnia wolę osoby je składającej [Z. Radwański, w: Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2. Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2008, s. 115]. Oznacza to, że strony mogą podjąć decyzję o zawarciu umowy elektronicznej przez złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej. Ograniczenia w możliwości zawierania umów elektronicznych mogą jednak wynikać z przepisów, które zastrzegają zachowanie określonej formy szczególnej (por. pkt 1.3.2).

Jednym z elementów odróżniających umowy elektroniczne od umów zawieranych tradycyjnie, jest szczególny sposób ich zawierania, tj. złożenia przez strony umowy zgodnego oświadczenia woli z wykorzystaniem środków elektronicznego komunikowania się na odległość. Dla zakwalifikowania danej umowy jako umowy elektronicznej szczególne znaczenie ma więc moment jej zawarcia, niezależnie od tego, w jaki sposób umowa będzie następnie wykonywana [por. J. Gołaczyński, w: J. Gołaczyński (red.), Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Warszawa 2005, s. 14].

Umową elektroniczną będzie więc również taka umowa, która została zawarta za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ale następnie wykonywana jest tradycyjne (np. umowa sprzedaży towarów zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego, ale następnie zakupione towary wysyłane są pocztą).

Przy zawieraniu umów elektronicznych szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie związane ze składaniem oświadczeń woli i zawieraniem umów, uregulowane w ogólnych przepisach prawa cywilnego, które zostały dostosowane do odrębności wynikających z obrotu elektronicznego. W związku z tym, że umowy elektroniczne mogą zostać zawarte przy użyciu różnych środków komunikacji elektronicznej, a także w różnych trybach, każdorazowo należy indywidualnie ocenić moment i chwilę zawarcia takiej umowy.

1.2. Sposoby zawierania umów elektronicznych

Umowy elektroniczne mogą zostać zawarte przy wykorzystaniu różnych środków komunikacji, m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, stron internetowych, w tym portali aukcyjnych, a także różnego rodzaju komunikatorów, telefonów komórkowych (smartfonów) czy wideokonferencji. Trudno obecnie przewidzieć, jakie możliwości składania oświadczeń wyrażonych w postaci elektronicznej będą istniały w przyszłości.

W związku z tym, że zawarcie umów elektronicznych, co do zasady, następuje za pośrednictwem stron internetowych lub poczty elektronicznej, P. Podrecki proponuje podział na komunikację w trybie off-line i on-line (P. Podrecki, Prawo Internetu, s. 24). Komunikacja off-line ma cechy kontaktu między osobami nieobecnymi i tutaj zakwalifikowano komunikację przez pocztę elektroniczną. Podczas korzystania z poczty elektronicznej oświadczenie woli jest kierowane do indywidualnie oznaczonego odbiorcy, nawet jeśli wiadomość kierowana jest do większej liczby osób. Z kolei komunikacja przez strony internetowe zaliczana jest do trybu on-line i następuje w czasie rzeczywistym. Treści zamieszczone na stronach internetowych adresowane są do nieoznaczonego kręgu adresatów.

Zaproponowany podział ma wpływ na to, jak zakwalifikować oświadczenia woli stron zawierających umowę elektroniczną, tj. czy oświadczenia te stanowią ofertę, zaproszenie do zawarcia umowy lub rozpoczęcia negocjacji, czy też przyjęcie oferty, a także w którym momencie oświadczenie woli w postaci elektronicznej zostało złożone drugiej stronie.


Zobacz także:


Więcej o umowach elektronicznych znajdziesz w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności