Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Sporządzanie umów elektronicznych. Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo


  • Praktyczny komentarz kompleksowo omawiający problematykę sporządzania umów elektronicznych. Odpowiada na zagadnienia dotyczące, m.in.: zasad swobody umów, form i sposobów ich zawierania oraz skutków niewykonania lub nienależytego wykonania tego typu zobowiązań.
  • Opracowanie składa się z praktycznego komentarza, wzorów umów oraz wykazów najważniejszych orzeczeń. Dodatkowo wzbogacone jest o obszerny przegląd orzecznictwa.
  • Przygotowany z myślą o praktykach, czyli świadczących profesjonalną pomoc prawną adwokatów i radców prawnych. Opracowanie stanowi może pomoc również dla przedsiębiorców.

Fragment tekstu z poradnika:
1. Zawieranie umów elektronicznych
1.1. Uwagi wprowadzające

Na podstawie obowiązującej w polskim prawie cywilnym zasady swobody formy dokonywania czynności prawnych sposób ujawnienia oświadczenia woli może być dowolny. Oświadczenie woli może zostać zakomunikowane na zewnątrz w każdy sposób, który dostatecznie ujawnia wolę osoby je składającej [Z. Radwański, w: Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2. Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2008, s. 115]. Oznacza to, że strony mogą podjąć decyzję o zawarciu umowy elektronicznej przez złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej. Ograniczenia w możliwości zawierania umów elektronicznych mogą jednak wynikać z przepisów, które zastrzegają zachowanie określonej formy szczególnej (por. pkt 1.3.2).

Jednym z elementów odróżniających umowy elektroniczne od umów zawieranych tradycyjnie, jest szczególny sposób ich zawierania, tj. złożenia przez strony umowy zgodnego oświadczenia woli z wykorzystaniem środków elektronicznego komunikowania się na odległość. Dla zakwalifikowania danej umowy jako umowy elektronicznej szczególne znaczenie ma więc moment jej zawarcia, niezależnie od tego, w jaki sposób umowa będzie następnie wykonywana [por. J. Gołaczyński, w: J. Gołaczyński (red.), Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Warszawa 2005, s. 14].

Umową elektroniczną będzie więc również taka umowa, która została zawarta za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ale następnie wykonywana jest tradycyjne (np. umowa sprzedaży towarów zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego, ale następnie zakupione towary wysyłane są pocztą).

Przy zawieraniu umów elektronicznych szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie związane ze składaniem oświadczeń woli i zawieraniem umów, uregulowane w ogólnych przepisach prawa cywilnego, które zostały dostosowane do odrębności wynikających z obrotu elektronicznego. W związku z tym, że umowy elektroniczne mogą zostać zawarte przy użyciu różnych środków komunikacji elektronicznej, a także w różnych trybach, każdorazowo należy indywidualnie ocenić moment i chwilę zawarcia takiej umowy.

1.2. Sposoby zawierania umów elektronicznych

Umowy elektroniczne mogą zostać zawarte przy wykorzystaniu różnych środków komunikacji, m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, stron internetowych, w tym portali aukcyjnych, a także różnego rodzaju komunikatorów, telefonów komórkowych (smartfonów) czy wideokonferencji. Trudno obecnie przewidzieć, jakie możliwości składania oświadczeń wyrażonych w postaci elektronicznej będą istniały w przyszłości.

W związku z tym, że zawarcie umów elektronicznych, co do zasady, następuje za pośrednictwem stron internetowych lub poczty elektronicznej, P. Podrecki proponuje podział na komunikację w trybie off-line i on-line (P. Podrecki, Prawo Internetu, s. 24). Komunikacja off-line ma cechy kontaktu między osobami nieobecnymi i tutaj zakwalifikowano komunikację przez pocztę elektroniczną. Podczas korzystania z poczty elektronicznej oświadczenie woli jest kierowane do indywidualnie oznaczonego odbiorcy, nawet jeśli wiadomość kierowana jest do większej liczby osób. Z kolei komunikacja przez strony internetowe zaliczana jest do trybu on-line i następuje w czasie rzeczywistym. Treści zamieszczone na stronach internetowych adresowane są do nieoznaczonego kręgu adresatów.

Zaproponowany podział ma wpływ na to, jak zakwalifikować oświadczenia woli stron zawierających umowę elektroniczną, tj. czy oświadczenia te stanowią ofertę, zaproszenie do zawarcia umowy lub rozpoczęcia negocjacji, czy też przyjęcie oferty, a także w którym momencie oświadczenie woli w postaci elektronicznej zostało złożone drugiej stronie.
Zobacz także:

Więcej o umowach elektronicznych znajdziesz w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne >> 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-203, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł