Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz do nowelizacji

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596), która weszła w życie 9.9.2017 r.

Komentowana ustawa w radykalny sposób przebudowała reguły rządzące spółdzielczością mieszkaniową w Polsce. Celem komentarza jest wyjaśnienie znaczenia wprowadzonych zmian i zaproponowanie spójnej i całościowej wykładni zmienionych przepisów oraz rozstrzygnięcie praktycznych problemów, które mogą się pojawić przy ich stosowaniu.

Publikacja w sposób wyczerpujący omawia m.in. następujące zagadnienia:

  • członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej,
  • uprawnienia wynikające z członkostwa,
  • wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • skutki zbycia budynku w toku likwidacji, egzekucji lub postępowania upadłościowego,
  • roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • zmiany dotyczące rozliczenia kosztów budowy.


Prezentowany komentarz stanowi cenną pomoc zarówno dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów spółdzielczego prawa mieszkaniowego (zwłaszcza członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, pracowników naukowych), jak i dla studentów wydziałów prawa oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.Fragment tekstu z poradnika:

 

Art. 6 [Wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez spółdzielnie w dniu 5.2.2015 r.]

KOMENTOWANY PRZEPIS

Przepisy art. 241 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się w odniesieniu do nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na podstawie art. 27 ustawy zmienianej w art. 1 w dniu 5 lutego 2015 r.

  1. Przepis art. 241 ust. 3 SpMieszkU. Wskazany w art. 6 ZmSpMieszkU17 przepis art. 241 ust. 3 SpMieszkU stanowi, że z chwilą ustania członkostwa w spółdzielni na skutek powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciel lokalu staje się współwłaścicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym w wysokości odpowiadającej przypadającemu na ten lokal udziałowi we współwłasności nieruchomości wspólnej. Przepis ten reguluje obowiązek rozliczenia się spółdzielni z właścicielem lokalu, gdy dochodzi do powstania wspólnoty mieszkaniowej w nieruchomości, nad którą zarząd sprawowała spółdzielnia w oparciu o art. 27 SpMieszkU. Wprowadzenie powyższego przepisu związane jest z wyrokiem TK z 5.2.2015 r. (K 60/13, Dz.U. z 2015 r. poz. 201), w którym przyjęto, że Konstytucja RP wymaga, by spółdzielnia rozliczyła się w rozważanej sytuacji z właścicielami lokali. Jednocześnie w wyroku tym TK stwierdził, że wprowadzenie przepisów określających zasady rozliczania się z występującym członkiem w sytuacji powstania wspólnoty mieszkaniowej jest obowiązkiem ustawodawcy i że przepisy takie będą mogły być stosowane na przyszłość.
  2. Powstałe na tle art. 241 ust. 3 SpMieszkU zagadnienia intertemporalne. Wprowadzenie przepisu art. 241 ust. 3 SpMieszkU powoduje konieczność rozstrzygnięcia dwóch zagadnień intertemporalnych. Pierwsze związane jest z pytaniem, do jakich wypadków powstania wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości zarządzanej wcześniej przez spółdzielnię na podstawie art. 27 SpMieszkU przepis ten ma zastosowanie. Drugie jest natomiast związane z pytaniem, jak daleko wstecz takie rozliczenie powinno sięgać.
  3. Zagadnienie pierwsze. Jeżeli chodzi o kwestię pierwszą, z przepisu art. 6 ZmSpMieszkU17 wynika, że ustawodawca postanowił przepisowi art. 241 ust. 3 SpMieszkU nadać moc wsteczną od dnia wydania (nie – wejścia w życie) przez TK wyr. z 5.2.2015 r. (K 60/13, Dz.U. z 2015 r. poz. 201), tj. od 5.2.2015 r. Jeżeli więc wspólnota mieszkaniowa powstała przed dniem 5.2.2015 r., właścicielom lokali nie przysługują roszczenia o rozliczenie funduszu remontowego ich nieruchomości. Jeżeli natomiast wspólnota taka powstała w dniu 5.2.2015 r. lub później – obojętnie, czy przed dniem wejścia w życie nowelizacji, czy po tym dniu – roszczenia takie powstaną. Wydaje się, że ustawodawca uznał, iż wobec wydania w dniu 5.2.2015 r. wyroku przez TK i tym samym obalenia domniemania konstytucyjności dotychczasowego rozwiązania, spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą mieć uzasadnionego oczekiwania, że do rozliczenia nie dojdzie.
  4. Zagadnienie drugie. Jeżeli chodzi o kwestię drugą, ustawodawca nie rozstrzygnął jej wprost. Wydaje się jednak, że powołany wyżej argument dotyczący uzasadnionych oczekiwań spółdzielni uzasadnia ograniczenie obowiązku rozliczenia wstecz właśnie do wskazanego przez samego ustawodawcę dnia 5.2.2015 r. Oznacza to, że ewentualne rozliczenie funduszu remontowanego winno dotyczyć kwot wpłaconych i wydatkowanych od tego dnia. Natomiast ewentualne nadpłaty wcześniejsze stały się ostateczne i nie podlegają już zwrotowi. Takie rozwiązanie wydaje się stosunkowo racjonalne, a jednocześnie ogranicza ewentualne negatywne dla spółdzielni skutki nadania przepisowi art. 241 ust. 3 SpMieszkU mocy wstecznej.

 

Zobacz także:

 

Więcej o spółdzielniach mieszkaniowych znajdziesz w module Gospodarka nieruchomościami>>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności