Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – na usługi lub dostawy i roboty budowlane


• Zamawiający powinien dokonać opisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). Poradnik wskazuje, jak poprawnie sporządzić SIWZ na roboty budowlane o wartości mniejszej od progu unijnego oraz na co zwrócić uwagę kompletując wymagane załączniki.
• Publikacja odpowiada na pytania dotyczące, m.in.: opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
• Pozycja wzbogacona o wzory SIWZ na roboty budowlane stanowi pomoc dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie specyfikacji.

Fragment tekstu z poradnika:

1.6. Cena ofertowa i sposób jej obliczenia

W SIWZ na roboty budowlane dopuszczalne jest określenie przez zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zamówienia zarówno w formie ryczałtowej, jak i kosztorysowej. Ryczałt polega na ustaleniu stałej kwoty, która będzie stanowiła ostateczne wynagrodzenie wykonawcy przyjmującego zamówienie należne z tytułu wykonania robót, niezależnie od tego, jakie nakłady będzie on musiał ponieść w celu osiągnięcia zamierzonego przez strony rezultatu. Ustalenie ceny ryczałtowej wiąże się z większym ryzykiem po stronie wykonawcy, gdyż nie ulega ono zmianie nawet wtedy, gdy w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Zastosowanie tej formy wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych właściwe jest więc zazwyczaj w przypadku tych inwestycji, w których na etapie zawierania umowy wykonawca jest w stanie dokładnie przewidzieć zakres, rozmiar, a także wymaganą ilość nakładów, które są niezbędne do należytego jej wykonania. Tymczasem ryczałt jest bardzo popularną formą i dotyczy większości zamówień na roboty budowlane. Wynika to z faktu, że daje zamawiającemu pewność co do kosztów związanych z wykonaniem zamówienia na roboty budowlane.

Wykonanie przez wykonawcę robót dodatkowych, których potrzeba wynikła na skutek gorszego niż się spodziewano stanu remontowanego obiektu i wad dokumentacji projektowej nie stanowi zmiany stosunków, o której mowa w art. 632 § 2 KC (wyr. SA w Warszawie z 20.1.2016 r., VI ACa 1350/15, Legalis).

Przykład
1. Wykonawca powinien podać cenę za realizację przedmiotu zamówienia, obejmującą wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia.
2. Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja, o której mowa w SIWZ oraz wymagania zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr … do SIWZ.
3. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy dla ustalenia ceny oferty, a wykonawca powinien traktować go jako informację orientacyjną o zakresie przedmiotu zamówienia.
4. Cena podana w ofercie ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Kwota ta będzie stała przez cały okres realizacji umowy i nie będzie podlegać zmianie.
5. Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę brutto, w tym stawkę VAT, łącznie za całość przedmiotu zamówienia, którego realizacji dotyczy oferta. Cenę należy podać w złotych polskich.

Cena kosztorysowa

Drugą z form wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych może być forma kosztorysowa. Wiąże się ona ze zwiększonym ryzykiem po stronie zamawiającego, gdyż w momencie oceny ofert wykonawcy składają oferty na podstawie dokumentacji zamówienia oraz przedmiarów robót sporządzonych przez zamawiającego, podając ceny jednostkowe robót. Ostateczne rozliczenie następuje na podstawie obmiarów ilości wykonanych robót. Ten sposób wynagrodzenia może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w stosunku do złożonej oferty, jeżeli ilość robót do wykonania będzie większa niż określona przedmiarami robót. Wynagrodzenie wykonawcy może też ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia ilości robót w stosunku do przedmiaru robót.

Przykład
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę na formularzu kosztorysu ofertowego metodą kalkulacji uproszczonej. Ceny podane w ofercie muszą być obliczone do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich elementów robót wymienionych w formularzu kosztorysu ofertowego i wyliczy cenę robót brutto, stanowiącą cenę ofertową zamówienia. Jeżeli wykonawca wyceni dowolny element robót w innej pozycji, to przy pozycji niewycenionej musi wskazać numer pozycji, w której dany element został wyceniony.
3. Ceny określone przez wykonawcę zostają ustalone na czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie będą podlegały zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy.
4. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich.
5. Oferowane upusty i rabaty wykonawca musi ująć w cenach jednostkowych. Nie dopuszcza się wprowadzenia do kosztorysu ofertowego odrębnej pozycji w tym zakresie.

Zobacz także:
Rozliczenie robót budowlanych z podwykonawcą z pominięciem wykonawcy
Gmina jako inwestor nie zawsze ma skuteczny regres wobec wykonawcy inwestycji
Elementy umowy o roboty budowlane zawieranej przez JST – na co zwrócić uwagę?
Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy a skutki prawne dla strony

Więcej o przepisach budowlanych w module Budownictwo, architektura i urbanistyka >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności