Specustawa mieszkaniowa. Komentarz, wyd. 1

  • Komentarz to pierwsze wydawnictwo dotyczące przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w innych aktach prawnych, popularnie nazywanych „specustawą mieszkaniową„, lub „lex deweloper„.
  • Komentarz porusza wiele wątpliwości interpretacyjnych, które występują w praktyce. Opisuje szeroko m.in. zasady przygotowywania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej, sposoby wykorzystania specustawy do sprawniejszej realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz wskazuje narzędzia w celu ochrony ładu przestrzennego i interesów lokalnej społeczności.
  • Jest to narzędzie dla osób, które w praktyce zajmują się kwestiami związanymi z zagadnieniami mieszkaniowymi oraz zainteresowanych zmianami ustawowymi w tym zakresie.

Fragment tekstu z komentarza:

Obowiązek udostępnienia nieruchomości

Redakcja ust. 6 art. 36 InwestMieszkU jest zbieżna z art. 124 ust. 6 GospNierU. Różnicą jest treść ostatniego zdania w obu przepisach. W GospNierU jest to odesłanie do obowiązku przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Na gruncie InwestMieszkU art. 36 ust. 6 in fine zawiera odesłanie do odpowiedniego stosowania ust. 1–5 tegoż przepisu oraz art. 35 ust. 2–7.

Zastosowane odesłanie w konsekwencji powoduje przede wszystkim powstanie obowiązku odszkodowawczego – zob. komentarz do art. 35, pkt V.F. Przypomnieć należy, że tak jak w przypadku udostępnienia nieruchomości celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, tak i w przypadku ich konserwacji czy naprawy odszkodowanie będzie należne za samo udostępnienie nieruchomości (odpowiednie stosowanie art. 35 ust. 4 i 5 InwestMieszkU), za brak możliwości przywrócenia do stanu poprzedniego (odpowiednie stosowanie art. 35 ust. 7 pkt 1 InwestMieszkU) oraz za ewentualne nieprzewidziane szkody (odpowiednie stosowanie art. 35 ust. 7 pkt 2 InwestMieszkU).

(…)

Przeniesienie prawa własności urządzeń infrastrukturalnych na rzecz innego podmiotu (np. przedsiębiorcy przesyłowego) będzie oznaczało, że to ten podmiot będzie mógł wystąpić z roszczeniem. Twierdzenie takie wynika z faktu, że w art. 36 ust. 6 InwestMieszkU ustawodawca nie wskazał, na czyją rzecz ma nastąpić udostępnienie. Dodatkowo nabywca urządzeń infrastruktury technicznej, jako strona umowy, będzie zobowiązany do utrzymania tych urządzeń w należytym stanie, zgodnie z art. 548 § 1 KC. W myśl tego przepisu na nabywcę przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą. W doktrynie uznaje się, że ciężary obejmują „ogół powinności publicznych (np. podatkowych) oraz własnych wydatków, takich jak nakłady i ponoszenie kosztów utrzymania rzeczy w należytym stanie” [W.J. Katner, J. Pisuliński, (w:) System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2011, s. 126; podobnie: Z. Banaszczyk, (w:) KPC. Komentarz t. 2, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, s. 315 oraz J. Jezioro, (w:) KPC. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017, s. 1163].

W wyroku z 7.3.2013 r. (II OSK 44/13, Legalis) NSA wskazał, że „W art. 124 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomości nie można upatrywać podstawy prawnej do określenia innego rodzaju ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości niż wyraźnie wskazane w tym przepisie”. Z uwagi na podkreślaną już wcześniej analogię pomiędzy tym przepisem GospNierU a art. 36 ust. 6 InwestMieszkU stanowisko sądu należy także odnieść do niniejszej ustawy.

Obowiązek udostępniania nieruchomości podlegać będzie egzekucji administracyjnej. Roszczenie to ma charakter cywilnoprawny, ale dla uzyskania efektu niezwłocznego wejścia na nieruchomość celem zminimalizowania negatywnych skutków braku konserwacji bądź naprawy dochodzone jest w trybie egzekucji administracyjnej [M. Wolanin, (w:) J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa…, s. 821].

Zobacz także:
Więcej o gospodarce mieszkaniowej znajdziesz w module Gospodarka nieruchomościami >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności