W październiku opłacamy składki ZUS za wrzesień 2023 r. Wysokość składek ZUS zależy od wybranej formy opodatkowania. Inne składki zapłacą zatem osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), inne przedsiębiorcy na podatku liniowym, a jeszcze inne ryczałtowcy oraz osoby rozliczające się kartą podatkową.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Wspólne zasady opłacania składek dotyczą jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. Odrębne zasady dotyczą zaś składki zdrowotnej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, każda z grup przedsiębiorców płaci inną składkę, wyliczaną według innych zasad.

Składki ZUS za wrzesień 2023 r. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoby, które w 2023 roku wybrały jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, opłacają składkę zdrowotną w stałej miesięcznej kwocie. Kwota ta zależy jednak od poziomu osiąganych przychodów.

Firmy na ryczałcie opłacają więc jedną z trzech wartości składek, w zależności od tego, w jaki sposób kształtują się roczne przychody przedsiębiorcy.

Tabela 1. Składki ZUS za wrzesień 2023 r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Składki ZUS za wrzesień 2023 Ryczałt

Roczne przychody

0 – 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

– 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

Składka zdrowotna 376,16 626,93 1 128,48
Składka emerytalna 812,23 812,23 812,23
Składka rentowa 332,88 332,88 332,88
Składka chorobowa 101,94 101,94 101,94
Składka wypadkowa 69,49 69,49 69,49
Składka na Fundusz Pracy 101,94 101,94 101,94
RAZEM 1 794,64 2 045,41 2 546,96

 

Łącznie składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc wrzesień wynoszą od 1794,64 zł do 2546,96 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 1692,70 zł do 2445,02 zł (bez składki chorobowej).

Tabela 2. Preferencyjne składki ZUS za wrzesień 2023 r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Preferencyjne składki ZUS za wrzesień 2023 Ryczałt

Roczne przychody

0 – 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

– 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

Składka zdrowotna 376,16 626,93 1 128,48
Składka emerytalna 210,82 210,82 210,82
Składka rentowa 86,40 86,40 86,40
Składka chorobowa 26,46 26,46 26,46
Składka wypadkowa 18,04 18,04 18,04
Składka na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00
RAZEM 717,88 968,65 1 470,20

 

Łącznie preferencyjne składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc wrzesień wynoszą od 717,88 zł do 1470,20 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 691,42 zł do 1443,74 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS za wrzesień 2023 r. Karta podatkowa

Składki w ryczałtowej wysokości opłacają również przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku rozliczają podatek w formie karty podatkowej. W przypadku tej formy rozliczenia, składka zdrowotna kształtuje się jednak inaczej.

Wszystkie osoby rozliczające się kartą podatkową opłacają zatem składkę zdrowotną w jednej i tej samej wysokości, tj. 314,10 zł miesięcznie, niezależnie od poziomu osiąganych przychodów.

Tabela 3. Składki ZUS za wrzesień 2023 r. – karta podatkowa

Składki ZUS za wrzesień 2023 Karta podatkowa

Składki

pełne

Karta podatkowa

Składki preferencyjne

Składka zdrowotna 314,10 314,10
Składka emerytalna 812,23 210,82
Składka rentowa 332,88 86,40
Składka chorobowa 101,94 26,46
Składka wypadkowa 69,49 18,04
Składka na Fundusz Pracy 101,94 0,00
RAZEM 1 732,58 655,82

 

Łącznie składki ZUS dla firm na karcie podatkowej za miesiąc wrzesień wynoszą 1732,58 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1630,64 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc wrzesień w przypadku karty podatkowej wynosi 655,82 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 629,36 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS za wrzesień 2023 r. Skala podatkowa oraz podatek liniowy

Jeszcze inne składki opłacają osoby rozliczające podatek według skali podatkowej oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy. Zgodnie z aktualnymi przepisami, te dwie grupy przedsiębiorców opłacają składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu. W przypadku firm na podatku liniowym, składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, natomiast dla firm rozliczających się według skali podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9% dochodu.

Co istotne, składka zdrowotna za wrzesień 2023 (płatna w październiku) obliczana jest na podstawie dochodu osiągniętego w sierpniu 2023 r.

Tabela 4. Składki ZUS za wrzesień 2023 r. – podatek liniowy oraz skala podatkowa

Składki ZUS za wrzesień 2023 Podatek liniowy Skala podatkowa
Składki

pełne

Składki preferencyjne Składki

pełne

Składki preferencyjne
Składka zdrowotna 4,9% dochodu 9% dochodu
Składka emerytalna 812,23 210,82 812,23 210,82
Składka rentowa 332,88 86,40 332,88 86,40
Składka chorobowa 101,94 26,46 101,94 26,46
Składka wypadkowa 69,49 18,04 69,49 18,04
Składka na Fundusz Pracy 101,94 0,00 101,94 0,00
RAZEM 1 418,48

(+ zdrowotna 4,9%)

341,72

(+ zdrowotna 4,9%)

1 418,48

(+ zdrowotna 9%)

341,72

(+ zdrowotna 9%)

Łącznie składki ZUS za miesiąc wrzesień (bez składki zdrowotnej) wynoszą 1418,48 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1316,54 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc wrzesień (bez składki zdrowotnej) wynosi 341,72 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 315,26 zł (bez składki chorobowej).

Odliczanie składki zdrowotnej od podatku

W aktualnym stanie prawnym, odliczenie składki zdrowotnej przysługuje przedsiębiorcom na ryczałcie, karcie podatkowej oraz liniowcom. Prawo do odliczenia składki zdrowotnej nie przysługuje osobom rozliczającym podatek według skali podatkowej.

W 2023 roku obowiązuje wyższy limit odliczenia dla przedsiębiorców na podatku liniowym. Limit ten został podniesiony do kwoty 10200 zł.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Termin płatności składek i obowiązkowe deklaracje ZUS w 2023 roku

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za wrzesień 2023 płatne są zatem w terminie do 20 października.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do składania nowej deklaracji każdego miesiąca. Więcej na temat obowiązkowych deklaracji ZUS w 2023 roku, piszemy na tej stronie.