Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej

  • 15426Dzięki książce pracownik organów administracji publicznej zyska więcej wiedzy o kompetencjach samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO) na tle postępowań sądowych, administracyjnych i podatkowych.
  • To zestaw informacji, m.in. o: ograniczeniu władztwa samorządowego SKO w postępowaniach odwoławczych w sprawach podatkowych, pozycji ustrojowej SKO jako organach podatkowych, instancyjności postępowania administracyjnego w świetle projektu nowelizacji KPA, uprawnieniach autokontrolnych organu administracji publicznej w nowych regulacjach procesowych, związaniu wskazaniami zawartymi w decyzji kasacyjnej organu odwoławczego.  
  • Poradnik obejmuje także wybrane aspekty funkcjonowania kontrolowanej przez kolegia administracji samorządowej, m.in. w zakresie: kontroli i nadzoru w działalności stowarzyszeń, fakultatywnego charakteru dodatkowej opłaty rocznej, zakładowego korzystania z rzeczy publicznych w pomocy społecznej, konstrukcji i charakteru prawnego systemu wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Fragment tekstu z poradnika:

Instytucja autokontroli organu administracji znana jest polskiej procedurze sądowoadministracyjnej od czasów działalności Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Zasadniczą formą samokontroli jest rozstrzygnięcie wydawane w trybie art. 54 § 3 PostAdmU. Istotą (ratio legis) tej instytucji jest umożliwienie organowi administracji publicznej weryfikacji własnego działania (ewentualnie braku działania bądź działania przewlekłego) bez konieczności angażowania sądu administracyjnego w merytoryczną ocenę poczynań tegoż organu. Zastosowanie trybu autokontroli oznacza w związku z tym zadośćuczynienie żądaniom skargi (jej uwzględnienie) w całości w ramach właściwości organu, co wiąże się z uznaniem za zasadne zarówno zawartych w niej zarzutów, jak i podstawy prawnej, a także wniosków. Jeżeli więc organ nie podziela niektórych zarzutów strony wnoszącej skargę, bądź też nie zamierza (albo nie może w ramach swojej właściwości) uwzględnić w całości wniosków zawartych w skardze, to powinien zrezygnować z wydania rozstrzygnięcia w trybie autokontroli i przekazać skargę do rozpoznania sądowi

Zobacz także:
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności