W kontekście podanej problematyki odnieść się należy do przepisów CzystGmU, gdzie w art. 6i postanowiono, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne;
3) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Zgodnie z art. 6j ust. 3b CzystGmU, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w uchwale Kolegium RIO w Rzeszowie (NR XXVI/1634/2022), opublikowane w dzienniku urzędowym 10.11.2022 r. We wskazanym rozstrzygnięciu nadzorczym organ nadzoru zakwestionował m.in. zapisy mówiące, że rada gminy:

§ 3. ust. 1 uchwały ustaliła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 206,00 zł od jednego domku letniskowego lub jednej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 3. ust. 2 uchwały ustaliła podwyższoną roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 618,00 zł od jednego domku letniskowego lub jednej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jednocześnie, rada gminy wprowadziła zapis przewidujący wejście w życie ww. postanowień przed końcem bieżącego roku. Na kanwie tych zapisów RIO wskazała m.in. na przepis ust. 3bc ww. art. 6j CzystGmU, z którego wynika, że uchwała, o której mowa w ust. 3b, może zostać podjęta lub zmieniona do końca kwietnia danego roku.

Organ nadzoru stwierdził, że: (…) uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 12.10.2022 r. pod poz. 3629, co oznacza, że weszła w życie w dniu 27.10.2022 r. Określenie wejścia w życie uchwały w ten sposób istotnie narusza postanowienia art. 6j ust. 3bc CzystGmU. Badana uchwała w części postanowień ustalających zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, powinna najwcześniej wejść w życie od dnia 1.1.2023 r.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie.

Ważne

Wprowadzanie w życie nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach letniskowych musi uwzględniać roczne cykle obowiązywania tych opłat. Najwcześniej nowe stawki mogą być wprowadzone w życie z dniem 1.1.2023 r. a nie w 2022 r.

Źródło: https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl