Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych

Tematem opracowania jest analiza realizacji zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych. Zawiera ono omówienie takich zagadnień, jak:
  • zakres podmiotowy i przedmiotowy definicji spółki komunalnej,
  • status spółki komunalnej w systemie zamówień publicznych w zależności od formy organizacyjno-prawnej, którą posiada,
  • wewnętrzna spójność obowiązujących unormowań w systemie zamówień publicznych.

Zalety publikacji:
  • skoncentrowanie tekstu głównie na wybranych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia jego tematu oraz mieszczących się w obszarze prawa publicznego,
  • odniesienie do krajowe systemu prawa zamówień publicznych, na który składają się: ustawa – Prawo zamówień publicznych, ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także inne ustawy, do których stosowania odwołują się powyższe akty.
Fragment tekstu z poradnika:
Spółka komunalna jako wykonawca
Oceniając, czy spółka komunalna może realizować objęte zamówieniem publicznym przedsięwzięcie, niezbędne jest stwierdzenie, czy spółka komunalna należy do desygnatów pojęcia wykonawcy, w świetle przepisów PrZamPubl. Legalna definicja wykonawcy, podobnie jak definicja zamawiającego, została umieszczona w PrZamPubl w art. 2, Działu I zatytułowanego „Przepisy ogólne”. Zgodnie z tym przepisem, przez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Definicja powyższa ma jednolity charakter, obejmując swoim zakresem podmioty, które: ubiegają się o zamówienie, złożyły ofertę w postępowaniu oraz zawarły umowę w sprawie zamówienia publicznego. W technice prawodawczej nadanie sformułowaniu języka potocznego nowego, nieznanego wcześniej znaczenia jest stosowane, o ile jest niezbędne dla osiągnięcia celu stawianego przed regulacją. W przypadku prawa zamówień publicznych takiej potrzeby nie ma, ponieważ w języku prawnym występują już pojęcia określające zarówno podmiot, który ubiega się o zamówienia, podmiot który złożył ofertę, jak i podmiot, który przystąpił do realizacji zamówienia. Nadto, dyrektywy unijne różnicują przedmiotowe pojęcia. Tym samym brak jest uzasadnienia dla tworzenia zbiorczej i mogącej wprowadzać w błąd definicji wykonawcy. Dlatego też należałoby postawić postulat de lege ferenda, żeby terminem „wykonawca” określać wyłącznie podmiot, który zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. Natomiast podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego można określać terminem „uczestnik postępowania”, a podmiot, który złożył ofertę terminem „oferent”.

Ponadto wskazać należy, że definicja wykonawcy ma charakter ogólny, bowiem nie zawiera enumeratywnego ani przykładowego wyliczenia katalogu podmiotów. Posługuje się ona jedynie ogólnymi pojęciami podmiotów, tj. osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z których zastosowania można wysnuć błędny wniosek, że katalog wykonawców, z którymi zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego może być bardzo szeroki. Dlatego też charakteryzując pojęcie wykonawcy należy mieć na względzie również dalsze postanowienia PrZamPubl, w szczególności art. 22 ust. 1. Tym samym dla stwierdzenia, czy spółka komunalna może być wykonawcą, z którym zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego niezbędne jest – zdaniem autora – nie tylko zakwalifikowanie jej do jednej z trzech wskazanych wyżej kategorii wykonawców, ale również spełnienie przez nią warunków określonych m.in. w art. 22 ust. 1 PrZamPubl.

Zobacz także:

Więcej o procedurach w zamówieniach publicznych znajdziesz w module Zamówienia publiczne 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności