W Dz.U. z 2024 r. pod poz. 879 opublikowano ustawę z 23.5.2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono m.in. w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: WymInfPodU) i mają one na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z 22.3.2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz.Urz. UE L 104 z 25.3.2021 r., s. 1; dalej: dyrektywa DAC7).

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Obowiązek raportowania

Do WymInfPodU wprowadzono przepisy działu IIIa „Automatyczna wymiana informacji o sprzedawcach”, który określa zasady realizacji obowiązków sprawozdawczych. Z nowych przepisów wynika m.in., że raportujący operator platformy przekazuje Szefowi KAS zbiorczą informację o sprzedawcach podlegających raportowaniu za okres sprawozdawczy w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w którym raportujący zidentyfikował sprzedawcę jako sprzedawcę podlegającego raportowaniu.

Informację o sprzedawcach tworzy się na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra w finansów.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielone na podstawie przepisów działu III rozdziału 9a OrdPU obejmuje również upoważnienie do podpisywania informacji o sprzedawcach.

Raportowaniu podlegają tzw. stosowne czynności, tzn. czynności wykonywanych za wynagrodzeniem:

 • udostępnienie nieruchomości, ich części, w tym pomieszczeń przynależnych, lub udziału w nieruchomościach,
 • usługę świadczoną osobiście obejmującą pracę wykonywaną w trybie zadaniowym lub czasowym przez osobę fizyczną działającą niezależnie albo na rzecz lub w imieniu podmiotu, wykonywaną na żądanie użytkownika online lub fizycznie offline po umożliwieniu jej wykonania za pośrednictwem platformy,
 • sprzedaż towarów,
 • udostępnienie środka transportu

– z wyjątkiem czynności wykonywanej przez sprzedawcę będącego pracownikiem raportującego operatora platformy lub podmiotu powiązanego.

Nie wszystko jednak podlega raportowaniu. Obowiązek nie dotyczy wyłączonych sprzedawców, tzn. sprzedawcy z jednej z poniższych grup. Po pierwsze, sprzedawcy będącego:

 • rządem państwa uczestniczącego lub innego państwa (terytorium),
 • jednostką terytorialną niższego szczebla państwa uczestniczącego lub innego państwa lub terytorium, w tym stanem, prowincją, okręgiem lub gminą,
 • agencją lub instytucją państwa uczestniczącego lub innego państwa (terytorium) będącymi w całości własnością danego państwa (terytorium),
 • agencją lub instytucją będącymi w całości własnością rządu lub jednostki terytorialnej, o których mowa wyżej.

Po drugie, sprzedawcę będącego podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na regulowanym rynku papierów wartościowych, lub podmiotem powiązanym podmiotu, którego akcje są przedmiotem takiego obrotu.

Po trzecie, będącego podmiotem, któremu operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym wykonanie ponad 2000 stosownych czynności dotyczących udostępnienia nieruchomości wchodzących w skład grupy obiektów.

Po czwarte, sprzedawcy, któremu operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym wykonanie mniej niż 30 stosownych czynności dotyczących sprzedaży towarów, jeżeli łączne wynagrodzenie w tym okresie na jego rzecz nie przekroczyło równowartości 2000 euro.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź
Wyłączony operator platformy najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności jako operator platformy oraz w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego wskazuje w informacji o sprzedawcach, że przyjęty model biznesowy platformy nie obejmuje sprzedawców podlegających raportowaniu.

Informacja o sprzedawcach zawiera dane wymienione w art. 75c WymInfPodU.

Z nowych przepisów wynika też m.in., że:

 • raportujący operator platformy ma obowiązek dopełnić procedur gromadzenia i weryfikacji danych o sprzedawcach oraz uznawania sprzedawcy za rezydenta danego państwa, czyli procedur należytej staranności, w odniesieniu do aktywnych sprzedawców. (art. 75l–75s WymInfPodU);
 • jeżeli operator platformy niebędący rezydentem do celów podatkowych w państwie członkowskim spełnia warunki uznania go za raportującego operatora platformy z UE jednocześnie w Polsce i innym państwie członkowskim, może wybrać Polskę jako państwo, w którym będzie wypełniać obowiązki w zakresie rejestracji operatorów platform (art. 75t–75z WymInfPodU);
 • Szef KAS przeprowadza kontrolę wykonywania przez raportującego operatora platformy obowiązków w zakresie stosowania procedur należytej staranności oraz obowiązków sprawozdawczych (art. 75za–75zd WymInfPodU);
 • Szef KAS przekazuje, w ciągu 2 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, w drodze automatycznej wymiany, informacje odnoszące się do sprzedawcy podlegającego raportowaniu określone w art. 75c WymInfPodU właściwemu organowi państwa uczestniczącego, którego rezydentem jest sprzedawca podlegający raportowaniu, a w przypadku sprzedawcy podlegającego raportowaniu, który świadczy usługi udostępnienia nieruchomości – także właściwemu organowi państwa uczestniczącego, w którym położona jest nieruchomość (art. 75ze–75zf WymInfPodU).
Raportująca instytucja finansowa oraz raportujący operator platformy są obowiązani do udzielenia osobie fizycznej, której informacje podatkowe dotyczą, informacji o (art. 6b ust. 1 WymInfPodU):
 1. gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji zgodnie z ustawą oraz
 2. przysługującym tej osobie prawie do uzyskania od administratora danych informacji, jakie ma prawo od tego administratora danych uzyskać, w czasie wystarczającym do skorzystania z jej praw do ochrony danych osobowych, zanim informacje zostaną przekazane.

Kontrole przeprowadzane przez właściwe organy

Implementację dyrektywy DAC7 stanowią też przepisy dotyczące kontroli. I tak:

 • jeżeli w ocenie organu podatkowego występującego z wnioskiem o udzielenie informacji podatkowych istnieją przesłanki przeprowadzenia postępowania, kontroli lub czynności, organ ten występuje z uzasadnionym wnioskiem o ich przeprowadzenie. Przed rozpoczęciem wspólnej kontroli Szef KAS uzgadnia z właściwym organem państwa członkowskiego sposób jej skoordynowania, w tym język komunikacji, i prowadzenia czynności w ramach wspólnej kontroli (art. 10b ust. 1 WymInfPodU);
 • Szef KAS może zwrócić się do właściwego organu państwa członkowskiego o przeprowadzenie wspólnej kontroli oraz wyrazić zgodę na przeprowadzenie wspólnej kontroli na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego (art. 22a WymInfPodU);
 • czynności przeprowadzane w ramach wspólnej kontroli na terytorium Polski prowadzi się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce (art. 22b WymInfPodU);
 • czynności przeprowadzane w ramach wspólnej kontroli na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego prowadzi się zgodnie z przepisami prawa i wymogami proceduralnymi obowiązującymi w tym państwie członkowskim (art. 22c WymInfPodU);
 • właściwe osoby i funkcjonariusze, we współpracy z właściwym organem państwa członkowskiego sporządzają sprawozdanie końcowe z przeprowadzenia wspólnej kontroli, które zawiera opis ustaleń dokonanych w ramach wspólnej kontroli. Osobie, której dotyczy wspólna kontrola, przysługują prawa i ciążą na niej obowiązki takie jak w ramach odpowiedniej kontroli, postępowania wyjaśniającego lub innych działań prowadzonych bez udziału upoważnionych przedstawicieli właściwego organu państwa członkowskiego (art. 22d WymInfPodU).
System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Do 31.12.2024 r. albo do 31.12.2025 r. obowiązane podmioty muszą wypełnić obowiązki wprowadzone nowelizacją, wymienione w art. 8 i 9 nowelizacji. Przy czym, na potrzeby przekazania w 2025 r. informacji o sprzedawcach przyjmuje się, że:

 • pierwszym okresem sprawozdawczym jest 2023 r.;
 • drugim okresem sprawozdawczym jest 2024 r.

Natomiast Szef KAS realizuje po raz pierwszy obowiązek przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego informacji o sprzedawcach (zob. art. 75ze ust. 1 WymInfPodU), do 28.2.2025 r.