Cele projektu

Projekt przewiduje doprecyzowanie istniejących rozwiązań, jak również zapewnienie jednoznacznego rozumienia spraw, które są przedmiotem prawnych regulacji, oraz zagwarantowanie szybkiego procesu podejmowania decyzji w przypadkach powstania zagrożeń, jak również w stanie stałej gotowości obronnej państwa.

Wnioskodawca wskazuje potrzebę prowadzenia ciągłego procesu wzmacniania systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze militarnym, jak i pozamilitarnym odnoszącym się do realizacji zadań przez organy państwa odpowiedzialne za kierowanie bezpieczeństwem narodowym.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zakres działania i zadania dla organów państwa

Celem podstawowym ustawy jest określenie:

 • zadań organów władzy państwowej w zakresie podejmowania decyzji w ramach planowania i reagowania obronnego, w tym użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych „Siłami Zbrojnymi”, do obrony państwa;
 • systemów kierowania bezpieczeństwem narodowym;
 • stanów gotowości obronnej państwa;
 • zasad opracowywania Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zasad opracowywania narodowych planów użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa;
 • zasad uruchamiania planu operacji obronnej;
 • zasad opracowywania i uruchamiania stałych planów obrony;
 • zasad opracowywania i uruchamiania Planu Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana systemu zarządzania

Wynikająca z projektu ustawy organizacja przygotowania systemu kierowania powinna obejmować planowanie i koordynowanie przedsięwzięć, które powinny zapewniać organom wykonywanie zadań, które są związane z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym.

Przedsięwzięcia które zostały przedstawione do realizacji w projekcie ustawy powinny zostać wdrożone przez odpowiednie organy Państwa, a następne realizowane w stanie stałej gotowości obronnej państwa, o której jest mowa w art. 14 ust. 1 projektu ustawy, za pomocą:

 • przygotowania organów i obsługujących urzędów do funkcjonowania w systemie kierowania;
 • sporządzania planów operacyjnych i programów obronnych;
 • przygotowania infrastruktury, która umożliwia funkcjonowanie systemu kierowania;
 • przygotowania do rozwinięcia głównych jak również zapasowych stanowisk kierowania;
 • zapewnienia współdziałania systemu kierowania.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Przedsięwzięcia wynikające z ustawy powinny zostać zrealizowane w następujących obszarach, w zależności od potrzeb:

 • przygotowania infrastruktury budowlanej;
 • zapewnienia ochrony i obrony;
 • zapewnienia osłony kontrwywiadowczej;
 • przygotowania systemów łączności;
 • zabezpieczenia transportu;
 • zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.

Na uwagę zasługuje również to, że obecną rzeczywistość funkcjonowania państwa jak również społeczeństwa cechuje wysoka złożoność i współzależność, dlatego też zdolność do przeciwdziałania zakłóceniom powinna się stać krytyczną cechą bezpieczeństwa.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Zmiany, które zostały zaproponowane w projekcie ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa to zmiany na poziomie rozwiązań strategicznych, jak również w obszarach decyzji, które są podejmowane przez najwyższe organy cywilne i wojskowe, jak również w obszarze zmian organizacyjnych w Siłach Zbrojnych. Zmiany jakie wnosi projekt ustawy zmierzają do wzmacniania odporności Rzeczpospolitej Polskiej na zagrożenia tak zwane podprogowe, czy też hybrydowe i wojnę.